Vereniging Nutsschool Wassenaar

Zijllaan 39 2242 CA Wassenaar

 • Schoolfoto van Vereniging Nutsschool Wassenaar
 • Schoolfoto van Vereniging Nutsschool Wassenaar
 • Schoolfoto van Vereniging Nutsschool Wassenaar

Het team

Toelichting van de school

Het schoolteam bestaat uit:

 • directeur
 • coördinerend leerkracht
 • groepsleerkrachten
 • vakleerkrachten
 • intern begeleider
 • remedial teacher
 • onderwijsassistenten
 • administratief medewerker
 • conciërge

Vanuit onze visie bieden wij een breed aanbod, met inzet van vakdocenten. Drama/Toneel wordt ingezet in groep 1 t/m 4., Engels van groep 1 t/m 8, Handvaardigheid en tekenen wordt door een vakdocent aangeboden vanaf groep 3. ICT/Ontdeklab wordt aangeboden vanaf groep 3.  Bewegingsonderwijs wordt vanaf groep 3 aangeboden door een vakdocent, in groep 1/2 geven de leerkrachten zelf de spel/beweeglessen.

Binnen ons team hebben wij experts op de volgende gebieden: meerbegaafdheid, rekenen en lezen/taalontwikkeling. Verder zijn wij verbonden aan de Schooladviesdienst (SAD) en kopen daar o.a. gespecialiseerde remedial teaching in.

Voor PABO-studenten is het van binnenuit leren kennen van de beroepspraktijk een belangrijk onderdeel van de studie. De Nutsschool biedt daarom diverse stageplekken in zowel de boven- en onderbouw.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van de leerkracht in verband met ziekte, verlof of professionalisering wordt gekeken of andere (parttime) leerkrachten beschikbaar zijn. In eerste instantie wordt hiervoor de duo-collega gevraagd. Wanneer dit niet lukt, wordt er gekeken of het mogelijk is om de ambulante leerkrachten, vakleerkrachten, de intern begeleider of directie in te zetten. Bij inval door een stagiair zullen deze altijd onder de verantwoordelijkheid van een leerkracht de klassentaken overnemen.

Wanneer een leerkracht voor langere tijd afwezig is, wordt gekeken naar een structurele oplossing.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen die als volgt zijn opgebouwd:

 • onderbouw groep 1 en 2
 • middenbouw groep 3 t/m 5
 • bovenbouw groep 6 t/m 8

Er zijn drie groepen 1/2. De kinderen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar. De groepen hebben aan het begin van het schooljaar gemiddeld 21 leerlingen, oplopend tot de zomervakantie naar 28.

Vanaf groep drie is er van ieder leerjaar één klas. We streven naar een groepsgrootte van maximaal 30 leerlingen.

De vakleerkrachten geven les aan halve groepen. Bijkomend voordeel is dat er verschillende momenten zijn dat de leerkracht maximaal 15 leerlingen in de groep heeft en hierdoor tijd heeft om extra aandacht te geven.

Overgang van groep 2 naar groep 3

Kinderen die voor 1  oktober 6 jaar worden, gaan -normaal gesproken- door naar groep 3.Kinderen die op of na 1 oktober 6 jaar worden gaan in principe niet door naar groep 3 (in een enkel geval kan de school van mening zijn -na overleg met de ouders- dat het toch beter is het kind door te laten gaan). De eindbeslissing ligt bij de school. In alle gevallen staat het belang van het kind voorop.

De vakken

De vakken lezen, schrijven, taal en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Daarnaast worden wereldoriënterende vakken gegeven. Er zijn vakken op het gebied van ICT, kunstzinnige vorming, handvaardigheid, muziek, drama en tekenen. In het Ontdeklab maken kinderen kennis met techniek, digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden. Tot slot is er Engels en bewegingsonderwijs. 

Dag- en weektaken

Vanaf groep 5 werken we met dag- en/of weektaken. Veel leerstof wordt klassikaal behandeld, maar er wordt individueel gewerkt. In groep 5 wordt er na de kerstvakantie gestart met een dagtaak. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen een weektaak. Deze bestaat voornamelijk uit de verwerking van rekenen en taal. Zij krijgen gedurende bepaalde uren in de week tijd om hieraan te werken en mogen zelf bepalen wat ze kiezen. De toetsen van rekenen en dictees bij taal worden klassikaal afgenomen. In groep 6 wordt de verwerking van begrijpend lezen, het maken van werkstukken, verhalen en opstellen toegevoegd aan de weektaken. Uiteindelijk wordt in groep 7 en 8 de verwerking van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, verkeer en Engels aan de weektaken toegevoegd.

Computeronderwijs en ICT

De school beschikt over een modern ict-netwerk. Er wordt  in de groepen 3 t/m 8 gewerkt met chromebooks en Snappet, waardoor directe terugkoppeling van de lesmethodes naar de leerling mogelijk is. Het veilig en verantwoord gebruik van internet en sociale media is een belangrijk leerdoel.

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

De school heeft negen groepslokalen. Op de begane grond bevindt zich een gymlokaal voor de groepen 1/2 en een lokaal voor muziek- en Engelse lessen. Op de eerste verdieping is er een teken- en en handvaardigheidslokaal en op de tweede verdieping het Ontdeklab.

De directie, administratie, intern begeleider en het schoolteam hebben eigen ruimtes. De centrale hal is tevens een gemeenschappelijke ruimte en wordt gebruikt voor gezamenlijke activiteiten.

Speciale voorzieningen buiten het schoolgebouw

Zwemmen

De groepen 5 t/m 8 zwemmen om de week. Het vervoer is per zwembus. Samen met Sportplaza/het Sterrenbad hebben de Wassenaarse scholen een protocol schoolzwemmen vastgesteld, deze ligt ter inzage op school. Zwemlessen zijn verplichte lessen, vrijstelling kan enkel op medisch advies.

Gymnastiek

De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag en donderdag in de gymzaal "Gymadora" aan de van Groeneveltlaan, gegeven door onze gymleerkracht. Ze gaan lopend naar de gymzaal. Ook gymlessen zijn verplichte lessen, vrijstelling kan enkel op medisch advies. Kinderen die niet mee kunnen doen krijgen andere taken op school. Gedurende het schooljaar worden indien mogelijk clinics georganiseerd.

Activiteiten rondom de school

Er zijn veel leuke activiteiten die vanuit de school worden georganiseerd tijdens of na schooltijd. Deze dragen bij aan het behalen van onze missie en visie. 

Culturele  activiteiten

In samenwerking met de gemeente Wassenaar worden er een aantal culturele activiteiten georganiseerd. Er wordt gewerkt aan een meerjarenplan met als  doel basisschoolleerlingen op school kennis te laten maken met met verschillende culturele en kunstzinnige aspecten. Drama, beeldende kunst, muziek en dans komen hierbij aan bod. Ook is er ruimte voor bezoek aan de Warenar en diverse musea.

Techniekdag: Alle groepen gaan op dezelfde dag naar een op techniek gericht museum, zoals ‘De ontdekhoek’, het ‘Maritiem museum’ in Rotterdam, ‘Nemo’ in Amsterdam en 'Het ‘van Kinderenmuseum’ in Den Haag.

Excursies: De groepen maken zeer regelmatig excursies, vaak gekoppeld aan een bepaald thema of project. Dit kunnen bezoekjes zijn aan musea, een theatervoorstelling, boerderij of een excursie naar het bos of strand.

Dansproject: Elk najaar komen dansers van de stichting ‘Dans in school’ een  dag dansen met de kinderen. Elke groep heeft die dag een eigen thema en wordt er een dans ingestudeerd. Aan het eind van de schooldag is er een fantastische voorstelling van alle leerlingen voor de ouders.

Schaken: Vanaf groep 3 kunnen de leerlingen worden opgegeven voor schaaklessen op woensdag- en vrijdagmiddag. Jaarlijks gooit onze school hoge ogen bij regionale- en Nederlandse kampioenschappen schaken. En dat al meer dan 30 jaar!

Sport: Voor de Koningsspelen wordt er voor iedere groep een programma samengesteld met activiteiten bij een sportcomplex. De school neemt ook deel aan schoolsportwedstrijden zoals het lijnbaltoernooi met groep 6, het beeballtoernooi met groep 7, zwemwedstrijden voor groep 3 t/m 8 en het voetbaltoernooi voor groep 8.

Schooltuinen: De schooltuinen starten voor groep 5 in het voorjaar en loopt door tot het najaar in groep 6. Onder begeleiding van ouders en de leerkracht werken de kinderen een middag per week in hun eigen tuintje en nemen hun oogst mee naar huis.

Vlieland: Jaarlijks gaat groep 8 vier dagen naar ‘De Vliehorst’ om hun tijd op de basisschool af te sluiten.

Eindmusical: Groep 8 voert aan het eind van het schooljaar de eindmusical op. De groepsleerkracht heeft de regie en dankzij de hulp van creatieve ouders is er elk jaar een schitterende voorstelling te bewonderen.

Feestdagen: Wij geven aandacht aan de terugkerende feesten, passend bij onze algemeen bijzondere grondslag.

Eindfeest: Jaarlijks sluiten we het schooljaar met de kinderen en ouders af met gezellige activiteiten en iets lekkers.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1/2 is minder duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende vakken.

Wendagen

Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt -en officieel naar de basisschool mag gaan- neemt de groepsleerkracht contact met u op. Uw kind kan dan, in overleg, maximaal 3 ochtenden komen ‘wennen’ in de groep vóór haar of zijn 4e verjaardag.

Voordat een kind op de Nuts start, ontvangen de ouders een vragenlijst m.b.t. de ontwikkeling van hun kind. De door de ouders gegeven antwoorden geven de school een indruk van het kind en bieden de mogelijkheid om rekening te houden met eventuele bijzonderheden. Deze vragenlijst wordt met de ouders besproken met een medewerker van school.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De vakken zijn inhoudelijk beschreven in het schoolplan.

Bij specifieke vakken is de takentijd inbegrepen. In deze tijd werken de leerlingen zelfstandig aan opdrachten.

Zelfstandig werken

De Nutsschool hecht er veel waarde aan om kinderen een grote mate van zelfstandigheid eigen te maken.

We vinden het belangrijk om leerlingen regelmatig werk op te geven dat geheel of gedeeltelijk buiten de reguliere schooluren wordt gemaakt/geleerd en waar de leerling zelf verantwoordelijk voor is. Deze zelfstandigheid is een van de leerelementen van huiswerk.

De omvang en de frequentie van het huiswerk wordt gedurende de leerjaren (vanaf groep 4) opgebouwd:

 • in groep 4 wordt begonnen met bijvoorbeeld een enkele tafel (rekenen)
 • in groep 5 worden de tafels voor het eerst schriftelijk getoetst en beginnen de ‘topo-toetsen’
 • vanaf groep 6 wordt het huiswerk verder uitgebreid met taal- en rekenwerk
 • groep 7 heeft in verband met het verkeersexamen ook huiswerk voor verkeer
 • in groep 8 hebben de kinderen vrijwel iedere dag huiswerk

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Zorg is er niet alleen voor kinderen met leer en/of gedragsproblemen, maar ook voor (meer)begaafde kinderen. 

De zorg voor kinderen op de Nutsschool wordt gecoördineerd door de intern begeleider op basis van de zorgstructuur en het schoolondersteuningsprofiel Nutsschool Wassenaar.

Intern begeleider

De intern begeleider (ib’er) is belast met taken rondom de zorg aan leerlingen. De ib’er neemt deel aan overleg met andere Wassenaarse basisscholen. Hierbij gaat het om samenwerking, uitwisseling van ervaring en scholing.

Groepsbespreking

Er zijn  regelmatig groepsbesprekingen met het schoolteam, waarbij  kinderen worden besproken die opvallen door leer- en/of gedragsproblemen of extra uitdaging aankunnen. De ib’er bereidt de besprekingen voor en draagt zorg voor de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Hulp aan leerlingen

Begeleiding gebeurt via handelingsplannen, uitgevoerd door de rt’er, de groepsleerkracht of een collega. Soms wordt er gewerkt met groepjes leerlingen. De schoolorthotheek bevat specifieke hulpmiddelen als didactische toetsen, hulpprogramma’s voor lezen, spelling, rekenen, taal en achtergrondinformatie. Ouders worden geïnformeerd over de extra begeleiding. Over de vorderingen kunnen ouders een afspraak maken met de groepsleerkracht. De evaluatie vindt plaats aan het einde van de begeleidingsperiode of tijdens de rapportbespreking.

Voor kinderen die meer intellectuele uitdaging nodig hebben dan het reguliere programma is er een meerbegaafden beleid ontwikkeld.

Beleid dyslexieverklaringen

In het kader van een zorgvuldige toewijzing van zorgmiddelen hebben de Wassenaarse basisscholen en de voortgezet onderwijsscholen criteria opgesteld waaraan dyslexieverklaringen dienen te voldoen.

School Advies Dienst (SAD)

De Wassenaarse basisscholen werken nauw samen met de Schooladviesdienst Wassenaar (SAD). De SAD ondersteunt bij de zorg voor de leerlingen en bij de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs. Wekelijks is er een rt’er van de SAD een dagdeel op school, waarbij hij/zij speciale leerhulp geeft aan kinderen met leerproblemen. Op verzoek van de school kan de SAD ook kinderen testen, zowel psychologisch als didactisch. Dit gebeurt altijd in overleg met alle betrokkenen.

De school kan het gehele jaar door kinderen aanmelden bij de SAD.

Ouders worden rechtstreeks door de SAD geïnformeerd en via de school. 

Jaarlijks worden er begeleidingsafspraken gemaakt over de instandhouding en de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en over het invoeren van vernieuwingen. Er is regelmatig overleg tussen de SAD en de school over:

 • schoolmanagement met de directie
 • schoolontwikkeling van het team
 • ondersteuning van de leerkracht bij het lesgeven
 • specifieke begeleiding van kinderen door de ib’er en rt’er
 • participatie in de netwerken, computer/internet, wereldverkenning en kunstzinnige vorming (samen met de andere scholen).

Voor meer informatie: https://www.sadwassenaar.nl/

GGD/JGZ Zuid Holland West

JGZ verzorgt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 18 jaar en is erop gericht om tijdig eventuele gezondheidsproblemen op te sporen. De jeugdarts die aan de school is verbonden is Frank Nijkamp. Voor meer informatie: https://www.jgzzhw.nl/jouwkind/basisschoolkind

Centrum voor jeugd en gezin (CJG)

Ouders kunnen hier met vragen terecht, maar ook kan er vanuit school een vraag over een leerling of gezin worden ingebracht. Voor meer informatie: http://www.cjgwassenaar.nl

Onderwijsraad (WOR)

Alle Wassenaarse basisscholen, het voortgezet onderwijs en de gemeente zijn hierbij aangesloten en komen regelmatig bij elkaar. Op allerlei gebied worden afspraken gemaakt over zowel onderwijskundige als praktische zaken.

Passend Primair Onderwijs (PPO)

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dat geldt voor kinderen met bijzondere talenten én voor kinderen die om andere redenen iets extra’s nodig hebben.De leerkracht is de eerst verantwoordelijke, en het team -en in het bijzonder de ib’er- ondersteunt daarbij. De directeur is eindverantwoordelijk. Passend onderwijs legt de zorgplicht bij de school, wat betekent dat wij er voor verantwoordelijk zijn dat alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen in de regio Leiden samen in het samenwerkingsverband PPO. De school heeft een zorgplicht.Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Voor meer informatie: https://www.pporegioleiden.nl/

Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) Kwadraad

De school heeft contact met het SMW en kan wanneer ouders hulp wensen de aanmelding doen, maar ouders kunnen ook zelf contact opnemen. Het SMW kan meedenken met de situatie, ook als het niet helemaal duidelijk is wat er bij een kind speelt of als het (nog) niet om een groot probleem gaat.Het SMW is vertrouwelijk en gratis en is te bereiken via de leerkracht en de ib’er van de school. Het SMW zal dan contact met u opnemen.Voor meer informatie: https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/gezin-opvoeding/

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is om d.m.v. de brede ontwikkeling (zie visie) onze leerlingen daarin te begeleiden. Via groepsplanloos werken zetten wij in op passende zorgen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kunnen leerlingen zijn die extra aandacht nodig hebben om de stof onder de knie te krijgen, maar ook voor leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

T.b.v. een doorgaande lijn vragen wij aan ouders om bij de aanmelding de belangrijkste informatie met de school te delen. Tevens zijn er korte lijnen met de voorschoolse opvang, waarmee contact is (indien nodig) bij de overstap naar groep 1/2.

Terug naar boven