St. Bonifaciusschool

Kloosterland 5 2242 JS Wassenaar

  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool
  • Schoolfoto van St. Bonifaciusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen maken in groep 8 maken de eindtoets van Route 8. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van toetsen en observaties volgen wij de vorderingen van de individuele leerlingen en de groepen. Alle leerkrachten houden de resultaten van de kinderen schriftelijk bij middels cijfers en woordbeoordelingen in het digitale leerlingvolgsysteem. Drie keer per jaar houden wij schoolbesprekingen met alle leerkrachten naar aanleiding van de vorderingen van de leerlingen.

De doelen voor de individuele leerling zijn:

- het tijdig signaleren van leerlingen die achterblijven, zodat ook tijdig hulp geboden kan worden;

- het signaleren van beter presterende leerlingen zodat meer uitdagende stof kan worden geboden.

Het doel op groepsniveau is:

- het tijdig signaleren van mogelijke tekorten in de didactiek, zodat gewenste maatregelen kunnen worden genomen.

Het doel op schoolniveau is:

- de kwaliteit van ons onderwijs bewaken.   

Hiervoor gebruiken we de volgende toetsen en observaties:  

Methodegebonden toetsen

Alle leerkrachten houden de resultaten van de toetsen zoals dictees en hoofdstuktoetsen bij in de klassenmap en/of op de computer.  

Methode-onafhankelijke toetsen (CITO)

Twee keer per jaar worden de CITO toetsen afgenomen voor lezen, spelling, rekenen/wiskunde, begrijpend lezen en woordenschat. De uitslagen van deze toetsen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. Zo kunnen wij de voortgang van de leerlingen door de jaren heen goed volgen. 

Route 8 - eindtoets

In groep 8 doet maken de leerlingen de eindtoets van Route 8.

Observatie

In de groepen 1 en 2 wordt door middel van observatielijsten de ontwikkeling van de kinderen gevolgd.

Zien!

In alle groepen gebruiken we de observatielijsten van Zien! om de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen te volgen. De resultaten worden ingevoerd in een bijbehorend digitaal volgsysteem. Op basis van de resultaten worden lhandelingssuggesties ingezet om de sociaal emotionele ontwikkeling te ondersteunen.  

Leerlingvolgsysteem

Onze school hanteert een geautomatiseerd digitaal leerlingvolgsysteem, genaamd Parnassys. Per leerling worden de resultaten van de afgenomen Cito-toetsen op diverse wijzen weergegeven. De vorderingen kunnen worden afgelezen per leerjaar en per vakgebied (technisch lezen, spelling, rekenen/wiskunde, begrijpend lezen). Het systeem biedt de mogelijkheid de vorderingen te registreren en te delen met ouders middels een ouderportaal.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school proberen we de leerlingen te leren hoe ze sociaal competent kunnen zijn. Omdat wij willen dat onze leerlingen – uw kinderen – goed met elkaar om kunnen gaan. Zowel in de klas, op het schoolplein, op straat als thuis. We doen dat door zelf het goede voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld door de leerlingen vooral te vertellen wat ze goed doen en niet steeds te benadrukken wat ze niet goed doen. Daarnaast geven we ook lessen sociale competentie. Naast het leren jezelf goed te presenteren, leren ze ook goed met elkaar om te gaan. We gebruiken de hiervoor de handelingssuggesties van Zien!.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Goed gedrag op school
  • Goed gedrag thuis
  • Goed gedrag op straat

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven