Bloemcampschool

Bloemcamplaan 52 2244 EE Wassenaar

Schoolfoto van Bloemcampschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt in de groepen 8 in plaats van de CITO-eindtoets de eindtoets van DIA afgenomen. Deze toets sluit aan op de eerder afgenomen leerling volgtoetsen.

De scores die getoond worden in bovenstaand overzicht zijn vaardigheidsscores. De vaardigheidsscores liggen op een schaal van 321 tot 390. Het landelijk gemiddelde lag in 2023 op een vaardigheidsscore van 361.

In februari 2024 zal voor het eerst de zogenoemde doorstroomtoets worden afgenomen. Ook deze toets wordt afgenomen middels DIA.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Bloemcampschool gebruikt het Leerlingvolgsysteem Parnassys, waarmee systematisch informatie wordt verzameld over kennis en vaardigheden van onze leerlingen.

De groepen 1 en 2 gebruiken het observatie-instrument van Focus PO.

In de groepen 3 t/m groep 8 worden voor de verschillende vakgebieden twee maal per jaar Dia-toetsen afgenomen. Naast deze toetsen worden er in de groepen 3 t/m 8 methodegebonden toetsen afgenomen. De resultaten worden geanalyseerd en opgenomen in Parnassys en zijn inzichtelijk voor ouders via het ouderportal van Parnassys.

Op basis van deze resultaten en observaties wordt het onderwijsaanbod voor groepen leerlingen en individuele leerlingen bepaald.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroomverwachting groep 7
Na de middensignalering in groep 7 ontvangen de leerlingen een uitstroomverwachting. Deze verwachting komt tot stand tijdens een overleg met de leerkrachten van groep 8, de voormalige leerkracht van groep 7, de kwaliteitscoördinator en directie. Om tot een advies te komen wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de leerling op de volgende gebieden: methode-gebonden toetsen; niet-methodegebonden toetsen, werkhouding, motivatie en taakaanpak. 

Adviezen groep 8
Na de middensignalering in groep 8 ontvangen de leerlingen hun definitieve advies. Dit advies komt tot stand tijdens een overleg met de leerkrachten van groep 8, de voormalige leerkracht van groep 7, de kwaliteitscoördinator en directie. Om tot een advies te komen wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de leerling op de volgende gebieden: methode-gebonden toetsen; niet-methodegebonden toetsen, werkhouding, motivatie en taakaanpak. 

Adviesgesprekken groep 8
Leerkracht groep 8 voert het adviesgesprek met de leerling en zijn/haar ouders. Bij het gesprek maakt de leerkracht gebruik van de leerlinggrafieken ter ondersteuning van het advies.bIndien ouders een vervolggesprek wensen, wordt dit gepland met de leerkracht en kwaliteitscoördinator. In dit gesprek wordt echter nog geen toezegging gedaan op een eventuele aanpassing van het advies. Indien wenselijk kan de directie aansluiten bij dit gesprek. Na het gesprek met de ouders geven de leerkracht en de KC een terugkoppeling aan de directie en daarbij hun advies. Vervolgens neemt de directie een besluit en koppelt deze definitieve beslissing terug aan de ouders.

Doorstroomtoets
In februari 2024 zal voor het eerst de doorstroomtoets worden afgenomen. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen. De school moet motiveren (Rijksoverheid, 2023).

De leerling ontvangt een definitief schooladvies. De leerling kan zich inschrijven op een VO school.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Leren doe je samen, dit komt ook tot uitdrukking in de verwachtingen en ambities de we geformuleerd hebben. Op de Bloemcampschool mag je een veilige en positieve sfeer verwachten: we zien je, we horen je en we waarderen je! Je mag deskundige en betrokken leerkrachten verwachten en een uitdagende omgeving. We verwachten ook wat terug. Dat je aandacht hebt voor anderen en voor je omgeving. Dat je verantwoordelijkheid neemt voor wat je zegt en wat je doet.                                                                                                                                                    

Deze kernwaarden en ambities zien we in de relatie leerkracht-leerling, in de relaties tussen leerlingen onderling en in de relaties tussen leerkrachten. Deze kernwaarden en ambities zijn in onze visie onlosmakelijk verbonden met een lerende gemeenschap.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen
  • respectvol
  • betrokken

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven