Bloemcampschool

Bloemcamplaan 52 2244 EE Wassenaar

Schoolfoto van Bloemcampschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten wordt op de volgende wijze de opvang van de leerlingen geregeld:

In eerste instantie wordt er gekeken of er die dag een leerkrachtondersteuner aanwezig is die de groep kan opvangen. Indien dat niet mogelijk is, wordt er een externe vervanger gezocht of een leerkracht die normaal op die dag niet werkt. Als dit niet lukt geldt voor de groepen 5 t/m 8 dat ze maximaal 2 dagen verdeeld worden. Bij langere afwezigheid wordt er intern naar een andere oplossing gezocht. Als die niet gevonden wordt, kan in het uiterste geval een groep naar huis gestuurd worden. De ouders worden hierover tijdig geïnformeerd.

De groepen 1 t/m 4 worden niet verdeeld. Voor hen wordt naar een interne oplossing gezocht. Ook voor hen geldt dat wanneer deze niet gevonden wordt er een groep naar huis gestuurd kan worden.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team

De Bloemcampschool heeft een enthousiast team met relatief veel jonge leerkrachten. De directeur-bestuurder vormt samen met de adjunct-directeur de directie van de Bloemcampschool. Naast de groepsleerkrachten die lesgeven aan deze groepen zijn er vakdocenten, kwaliteitscoördinatoren en een leraarondersteuner in dienst. De school wordt ondersteund door een administratieve kracht en een conciërge. Er is een managementteam dat bestaat uit de twee MT-leden, twee kwaliteitscoördinatoren, de adjunct-directeur en de directeur-bestuurder.

Het team van de Bloemcampschool is gedreven en er is een positieve teamcultuur. Ook op onze kinderen kunnen we trots zijn. Het zijn enthousiaste, kansrijke kinderen die gemiddeld genomen goed presteren. Zowel de Dia-resultaten als rapportages van de Inspectie bevestigen dit positieve beeld. We zijn trots, maar ook ambitieus. 

Inhoud van het onderwijs, veelzijdig onderwijs

We zien het als onze opdracht om bij te dragen aan de brede ontwikkeling van kinderen, zodat zij met elkaar verantwoordelijkheid nemen en kunnen nemen voor een goede toekomst. Het gaat daarbij niet alleen om het aanleren van kennis en vaardigheden, hoewel een stevige basis nodig blijft, maar ook om zelf zoeken en onderzoeken, weten wat je talenten zijn en weten hoe je het beste leert en jezelf voortdurend kan blijven ontwikkelen. Het is onze missie om de kinderen van de Bloemcampschool voor te bereiden op de uitdagingen van de 21e eeuw door ze een veelzijdig ontwikkeling te bieden.

Bij de vraag wat we onder een veelzijdige ontwikkeling verstaan hebben we ons laten inspireren door het gedachtegoed van de onderwijspedagoog Gert Biesta. De veelzijdigheid van ons onderwijs komt tot zijn recht als het onderwijs gericht is op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

 • Kwalificatie, wij helpen leerlingen om de kennis, vaardigheden en houding te verwerven die nodig zijn in de 21e eeuw.
 • Persoonsvorming, we helpen kinderen om hun eigen wensen en ambities in het perspectief van hun eigen mogelijkheden en die van de samenleving te plaatsen. We leren kinderen ook om te gaan met (onvermijdelijke) teleurstellingen in het leven.
 • Socialisatie, we leiden kinderen in in de normen en waarden van de school en van de samenleving als geheel en leren hen de (spel)regels van goed samenleven. We helpen kinderen met burgerschapsonderwijs om zich te verhouden tot de grenzen die wij trekken als samenleving.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelend leren is het uitgangspunt in het onderwijs aan onze kleuters. Al spelend doet een kleuter ervaringen op, ontdekt en leert het nieuwe vaardigheden. Vanuit het spelend leren leggen we in ons onderwijs een relatie met schoolse ontwikkeling van kleuters. In de kleuterbouw werken we volgens een beredeneerd aanbod. Onder een beredeneerd aanbod verstaan we een thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle, samenhangende activiteiten, op basis van vooraf gestelde leer – en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kleuter. De methode Kleuterplein ondersteunt ons hierbij. Aansluitend op de schoolbrede visie vinden we het belangrijk dat de kleuters al op jonge leeftijd goed leren samenwerken en ook van elkaar leren. We werken daarom met heterogene groepen. Ook werken de kleutergroepen onderling regelmatig groepsdoorbrekend. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Benutting van de onderwijstijd:

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur. Er is regelgeving in voorbereiding waardoor scholen meer ruimte krijgen om eigen invulling te geven aan de verplichte onderwijstijd.

Op de Bloemcampschool is gekozen voor een verschillend aantal lesuren in de groepen 1/2, 3 en 4 en de groepen 5 t/m 8.

 • In de groepen 1 en 2 hebben de leerlingen de minste onderwijstijd. Ze hebben naast de woensdagmiddag ook de vrijdagmiddag vrij en de middagpauze duurt een uur.  Dit komt neer op op 885 uur per jaar.
 • In de groepen 3 en 4 vervalt de vrije vrijdagmiddag, maar hebben de leerlingen nog wel een uur pauze. Zij hebben per jaar 959 uur les.
 • De groepen 5 t/m 8 hebben de meeste onderwijstijd. Zij hebben elke dag nog maar 45 minuten lunchpauze. Daarmee komen zij op een totale lestijd van 999 uur per jaar.

Dit betekent dat iedere leerling in 8 jaar onderwijs op de Bloemcampschool minimaal 7520 uur onderwijs aangeboden krijgt.

In de groepen 3 t/m 8 wordt volgens een vaststaand rooster gewerkt, waarin alle vakken opgenomen zijn. Voor het geven van deze vakken worden actuele onderwijsmethodes gebruikt.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Ieder kind verdient goed onderwijs. Goed onderwijs stelt kinderen in staat hun talenten te ontwikkelen en daagt hen uit om steeds een stap verder te zetten. Goede ondersteuning op de reguliere basisschool voorkomt dat kinderen aangewezen zijn op het speciaal (basis)onderwijs. Het doel is dat ieder kind een passende onderwijsplek heeft en passende ondersteuning krijgt op onze school. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven. Onze school is lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden.

Handelingsgericht werken

De Bloemcampschool werkt vanuit de principes van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. Daarbij spelen veel vaardigheden een rol. Taalvaardigheid, lezen, schrijven en rekenen zijn de basisvaardigheden. De ontwikkeling van deze basisvaardigheden en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen we nauwlettend aan de hand van toetsen en observaties.

Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen wordt er gewerkt met groepsplannen op drie niveaus:

 • basis
 • extra ondersteuning,
 • verrijking/verdieping.

In de cyclus handelingsgericht werken (HGW) zet de school de volgende stappen:

 • het verzamelen van gegevens uit toetsen, observaties, en gesprekken met leerlingen/ouders in het leerlingvolgsysteem Parnassys. De gegevens in Parnassys bieden inzicht in de geplande vaardigheidsgroei per leergebied, de groei van de leerlingen op meerdere toetsmomenten en de actuele stand van zaken met betrekking tot de factoren die de ontwikkeling en het leren van de leerlingen belemmeren en bevorderen;
 • het signaleren van leerlingen die zich niet conform de verwachtingen of prognose ontwikkelen;
 • het benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen in het leerlingprofiel;
 • het clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in subgroepen;
 • het doelgericht opstellen van een groepsplan op basis van de clustering;
 • het uitvoeren en evalueren van het groepsplan;
 • het afsluiten met groepsbesprekingen;
 • het monitoren en evalueren. 

Twee maal per jaar evalueren de groepsleerkrachten en de kwaliteitscoördinator of de leerlingen hun geplande vaardigheidsgroei bereikt hebben.

Zorgroute

Met de zorgroute stemt de school het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De route stimuleert handelingsgericht en planmatig werken en realiseert een transparante zorgstructuur op de school. Hierin is proactief handelen een uitgangspunt. De route geeft aan welke stappen er worden gezet in het proces van signaleren en arrangeren, zowel op het niveau van de school als op het niveau van het samenwerkingsverband. Dit proces start bij het signaleren van een ondersteuningsbehoefte bij een leerling door de leerkracht of de ouders en eindigt op het moment dat passend onderwijs voor deze leerling gerealiseerd is.

Zorgteam

Op de Bloemcampschool is een zorgteam aanwezig. Dit team bestaat uit de kwalitetiscoördinatoren, de directeur-bestuurder en de adjunct directeur. Het zorgteam komt regelmatig bij elkaar om de zorg te bespreken en te evalueren. Wanneer een leerkracht handelingsverlegen is kan hij/zij de hulp inroepen van het zorgteam. Het zorgteam onderzoekt samen met ouders en leerkracht of de gewenste hulp binnen school geboden kan worden. Als dit niet het geval is kan het zorgteam met toestemming van ouders de hulp van externe partijen inroepen. In het geval van handelingsverlegenheid van de school kan de hulp ingeroepen worden van de Schooladviesdienst Wassenaar (SAD) Deze voert observaties uit, doet onderzoek en voorziet de leerkracht van adviezen.

Ondersteuningsteam 

Ook kan bij handelingsverlegenheid van de school de hulp ingeroepen worden die geboden wordt vanuit het samenwerkingsverband: het ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam zitten de (adjunct)directeur, de kwaliteitscoördinator, de groepsleerkracht(en),een onderwijskundig adviseur van PPO en desgewenst de schoolmaatschappelijk werker. Overige instanties zoals de jeugdarts of de leerplichtambtenaar kunnen worden uitgenodigd. Dit team spreekt met ouders over hun kind als de ontwikkeling van het kind daar aanleiding toe geeft en als de school of de ouders zich zorgen maken. Vooraf wordt een groeidocument opgestart waarin alle relevant informatie wordt verzameld. Een ondersteuningsteam adviseert welke ondersteuning en begeleiding het kind en mogelijk ook de ouders nodig hebben. Er wordt een plan opgesteld en er wordt afgesproken wie van de aanwezigen actie onderneemt en wanneer. Het ondersteuningsteam komt op afroep bij elkaar.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Kennis en vaardigheden medewerkers vergroten door middel van scholing en coaching

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven