Christelijke Basisschool De Brug

Brugstraat 2 5165 CA Waspik

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wat is de eindtoets?

Op onze school nemen we, naast de Drempeltoets in november, in april de IEP-eindtoets af. De drempeltoets geeft in november al een indicatie voor het onderwijsniveau in het VO. In februari krijgen de leerlingen een definitief advies van de leerkracht, waarmee zij zich aan gaan melden op hun volgende school. Scoort de leerling op de eindtoets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van elk kind gebruiken we methodegebonden toetsen. Zo weten we in welke mate uw kind de aangeboden lesstof beheerst. Met methode-onafhankelijke toetsen over een langere periode onderzoeken we hoe uw kind het geleerde kan toepassen in een andere context. Hiervoor nemen we 2x per jaar de IEP LeerlingVolgSysteem toetsen af. Deze toetsen behandelen de onderwijsgebieden lezen, rekenen, taal en spelling.

Aan de hand van al deze toetsen stellen we interventies op om onze manier van onderwijs te continueren of bij te stellen, hierbij kijkend naar de leerlingen maar ook de leraren.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen die in het schooljaar 2021-2022 zijn gegeven, kunt u lezen bij het onderdeel 'Resultaten eindtoets'.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en geborgen voelen. Ieder kind moet zich geaccepteerd voelen, onafhankelijk van geloof, ras, sekse, taal of culturele achtergrond. Kinderen die zich geaccepteerd weten, voelen zich veilig. Je veilig voelen is een van de basisvoorwaarden om je goed te kunnen ontwikkelen.

Onze identiteit komt tot uitdrukking in de manier waarop we met elkaar omgaan. Daarmee bedoelen wij dat we kinderen vertrouwd maken met waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, vergeving en vertrouwen. We helpen kinderen opvoeden tot mensen, die open staan voor de ander en vertrouwen hebben in het leven. We bieden ruimte aan ieder individu en er is respect voor ieders inbreng.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • eerlijkheid
  • vertrouwen
  • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven