Christelijke Basisschool De Brug

Brugstraat 2 5165 CA Waspik

 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Brug

Het team

Toelichting van de school

Op onze school werken 2 fulltime leerkrachten en 7 parttime leerkrachten. Daarnaast hebben we een Intern Begeleider, 2 lerarenondersteuners, een plusklasbegeleider en een conciërge/schoolondersteuner.

De buurtsportcoaches van het Beweegburo verzorgen de gymlessen van onze leerlingen.

Tijdens deze lessen zijn de leerkrachten vrij geroosterd in het kader van werkdrukverlaging.

De gymlessen worden gegeven in Sporthal Waspik.

Met de ingang van een nieuwe wet per 1 augustus 2023, dienen alle leerlingen 90 minuten gym per week te krijgen.

De groepen 5 t/m 8 krijgen 1x per week 90 minuten gym op woensdagochtend, waarvan 45 minuten materialen en 45 minuten spel.

De groepen 1 t/m 4 krijgen 2x per week 45 minuten gym, op woensdag- en vrijdagochtend.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is door bijvoorbeeld ziekte, proberen onze teamleden hun collega te vervangen. Wanneer dit lastig is, zullen we extern op zoek gaan naar een vervang(st)er.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onderwijs

Op de Brug werken we in iedere groep op verschillende niveaus door te differentiëren in tempo, instructie, hoeveelheid en moeilijkheidsgraad. Daarbij blijven we hoge doelen stellen.

GroeiLaB

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 1 t/m 8 heeft de Brug een plusgroep op donderdagmiddag. Tijdens deze middag krijgen deze leerlingen begeleiding van een externe hoogbegaafdheidsdeskundige. Zij biedt instructie en begeleiding bij het leren leren, bij extra verdiepende en verrijkende opdrachten en krijgen de kinderen een weektaak als opdracht. Hieraan werken zij gedurende de week in hun eigen klas. 

Dyslexie

Op de Brug hebben we ruime ervaring met dyslexie. We zorgen voor effectieve ondersteuning en begeleiding door dyslectische kinderen extra oefening, andere instructie- en werkvormen en aangepast lesmateriaal aan te bieden.

Fysieke beperking

We hebben beperkte ervaring met ernstige gehoorproblemen en complexere fysieke beperkingen. Ons gebouw is rolstoeltoegankelijk. We beschikken over een invalidentoilet en een traplift.

ZAT

Wij hebben een eigen ZorgAdviesTeam. Dit team bestaat uit de Intern Begeleider, de Ambulant Begeleider, Schoolarts en/of Jeugdverpleegkundige van de GGD, schoolmaatschappelijk werkster, directeur en eventuele externen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambities zijn:

 • de basisondersteuning verbeteren, zodat er meer preventief gehandeld zal/kan worden op eventuele problematieken die leerlingen ervaren in de groepen.
 • het team professionaliseren in gedrag en een gedragsspecialist in de school krijgen
 • een leerkracht specialiseren tot rekenspecialist
 • een leerkracht specialiseren tot taal-/leesspecialist
 • inzet van leraarondersteuners in alle groepen voor 'extra handen in de klas'
 • het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 1 t/m 8 als een doorlopende lijn ontwikkelen, ook met PSZ. Dit onderwijs wordt in alle groepen op dezelfde wijze aangeboden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds november 2022 is een samenwerking gestart tussen Mikz en onze school met de komst van een nieuwe BSO.

Zie hiervoor https://www.denbolder.nl/nieuws/nieuw-bso-in-den-bolder

Terug naar boven