De Finne

De Greiden 1 9003 MJ Warten

  • De natuur in met een iPad. Fotograferen en vloggen over de nabijgelegen natuur.
  • Schoolfoto van De Finne
  • Schoolfoto van De Finne
  • Schoolfoto van De Finne
  • Hoe heten de planten in het Fries?

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij werken sinds 4 jaar met de eindtoets van IEP.
In het schooljaar 2019-2020 is er geen IEP eindtoets afgenomen vanwege de Coronacrisis.
In April 2021 hebben we wel een IEP eindtoets afgenomen. De resultaten hiervan gebruiken we
voor intern gebruik. Ondanks dat alle resultaten gedeeld zijn met de inspectie van het onderwijs,
heeft de inspectie aangegeven de eindtoetsgegevens niet mee te nemen in de officiële beoordeling
van de school. Ook dit heeft als reden dat we als Nederland zijnde in Lockdown zijn geweest. 
De leerlingen hebben tijdens de Lockdown thuisonderwijs genoten. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af.
Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

In de maanden januari en juni worden de CITO leerlingvolgsysteem toetsen volgens de toetskalender afgenomen. De toetsresultaten worden gebruikt als uitgangspunt voor de daaropvolgende periode. Ook staan de resultaten in de rapporten van de leerlingen die 2x per jaar, in februari en juni mee naar huis gaan en besproken worden met de ouders/verzorgers.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies voor voortgezet onderwijs wordt gegeven door de leerkracht van groep 8 in overleg met de intern begeleider en de directeur.
Het advies van de basisschool is leidend. Dat betekent dat de school voor voortgezet onderwijs het advies dat de basisschool geeft moet volgen.

Het advies is gebaseerd op de volgende aspecten:

- De plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer is een overzicht waar we alle methode onafhankelijke toetsen vanaf groep 6 in verwerken.
  Door te kijken naar meerdere meetmomenten kan er een gemiddeld niveau uit gedestilleerd worden.
- Methode gebonden toetsen. De methode gebonden toetsen in de loop van de schoolcarrière worden vergeleken met het beeld van de
  de leerkracht en de methode onafhankelijke toetsen.
- Sociaal emotionele ontwikkeling. Past het geadviseerde niveau ook bij de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind? 

Eind groep 7 wordt er een voorlopig advies gegeven door de leerkracht. Door dit advies kenbaar te maken kunnen ouders en leerlingen gerichter oriënteren op een vervolgschool. 
Halverwege groep 8 wordt het definitieve advies gecommuniceerd.

Op dit moment werken wij met een eindtoets groep 8. Deze eindtoets wordt halverwege april afgenomen. Met deze eindtoets kunnen de leerlingen aantonen dat het afgegeven advies de juiste is. Deze toets kan nog invloed hebben op het afgegeven advies wanneer school, ouders/verzorgers en leerling het erover eens zijn dat het niveau naar boven bijgesteld moet worden. Het is niet mogelijk om definitieve adviezen na de eindtoets naar beneden bij te stellen. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op dit moment laten de leerlingen en leerkrachten van onze school zien dat leerlingen zich veilig voelen op De Finne.
Dit wordt tweemaal in het schooljaar gemeten. De leerlingen vullen vanaf groep 5 zelf de vragenlijst, die gekoppeld is aan ons sociaal emotioneel programma kanjertraining, in.

Speerpunten van het afgelopen schooljaar is het vergroten van de veiligheid.
Voorbeelden van acties om dit te bereiken zijn de volgende;

- Werken met een inloop waardoor elke leerling op zijn eigen tempo de dag kan beginnen.
- Herziening van de pleinregels.
- Zichtbaar aanwezig zijn in gangen en plein voor leerling en ouder/verzorger.
- Versterken van maatjes. Oud zorgt voor jong. Creëren van verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • veiligheid
  • rust en wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

De inspectie van het onderwijs heeft middels een themabezoek in september 2020
een oordeel gegeven over de kwaliteit van onze school.
Uit dit onderzoek, waar we bevraagd zijn op de thema's van de kwaliteitsverbetering en
zicht en handelen vanuit onze populatie, bleek dat we weer in het basisarrangement zijn geplaatst.
Feitelijk betekent dit dat er voldoende vertrouwen is om de komende 4 jaar zonder
inspectiebezoek verder te mogen gaan met de ontwikkelingen die we hebben ingezet.

Er is geen zichtbare rapportage op schoolniveau ontvangen van dit themabezoek. Wel is er bij 
het uitgebreide bovenschoolse inspectiebezoek een rapportage gemaakt waar ook onze school in is 
meegenomen. 

Terug naar boven