OBS FH Jansenius de Vries

Westervalge 5 9989 EB Warffum

  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries
  • Schoolfoto van OBS FH Jansenius de Vries

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De ontwikkeling van het onderwijs staat nooit stil. Voortdurend willen wij ons verbeteren om het maximale uit elk kind te halen. Nieuwe inzichten zorgen voor verandering. Onderzoek van de schoolkwaliteit door externen, zoals de inspectie, of extern adviseurs leveren nieuwe aandachtspunten op. Interne evaluatie en klassenbezoeken door de schoolleider of interne / externe begeleider zorgen voor bijstelling van werkwijzen.

Zoals reeds vermeld werd bij de uitgangspunten van de school, ontwikkelt ieder kind zich op zijn eigen manier. De leerkrachten zien de leerlingen dagelijks en weten zodoende heel goed hoe de kinderen functioneren op school. Zodra leerlingen op school komen worden ze gevolgd. De leerkrachten van de kleutergroepen gebruiken daarvoor het leerlingvolgsysteem voor kleuters, genaamd ‘Driestar’. Ook de sociaal emotionele ontwikkeling wordt hiermee gevolgd. Bij de kleuters wordt op bepaalde momenten getoetst hoe ver de leerlingen zijn in hun ontwikkeling. We gebruiken hiervoor de toetsen van CITO. Ook toetsen wij het “fonemisch bewustzijn”. Hiermee wordt in kaart gebracht in hoeverre leerlingen de voorwaarden voor het leesonderwijs beheersen.

In de groepen 3 t/m 8 wordt het dagelijkse werk nagekeken en worden er notities gemaakt over het werk, zodat de leerkracht hier in volgende lessen op terug kan komen. De toetsen worden altijd door leerkrachten nagekeken en geregistreerd. Ook registreert de leerkracht dagelijks in zijn/haar klassenmap hoe kinderen gewerkt hebben en op welke leerstofonderdelen zij terug moet komen.  Daarnaast worden alle kinderen van groep 3 t/m 8 twee keer per jaar d.m.v. de landelijke CITO-toetsen getoetst op rekenen, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met het leerlingvolgsysteem ‘Zien’.  Het planmatig bijhouden van de vorderingen van de leerlingen noemen we het ‘leerlingvolgsysteem’. De uitslag van de toetsen zetten we in ons digitaal leerlingvolgsysteem, waardoor we de ontwikkeling van de kinderen heel nauwkeurig kunnen volgen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft de Jansenius de Vries in februari 2020 bezocht. Het ging om een themaonderzoek ‘didactisch handelen’, met de nadruk op de taakgerichte werksfeer (indicator 3), het geven van feedback aan leerlingen (indicator 4) en de actieve betrokkenheid (indicator 8). Naar aanleiding van deze bezoeken aan verschillende Nederlandse scholen, brengt de inspectie een ‘Stand van het onderwijs’ uit. Voorafgaand aan dit bezoek is de school in beeld gebracht door onder andere het afleggen van klassenbezoeken.  

Conclusie:
De school heeft de eigen kwaliteit goed in beeld en weet waar haar pluspunten en ontwikkelmogelijkheden liggen. De school en de inspectie zijn het met elkaar eens waar de plus- en ontwikkelpunten liggen. Er heerst een fijne sfeer in de school, met rust, een duidelijke structuur en een fijne omgang met elkaar. Er wordt binnen de school niet consequent gewerkt met effectieve instructies. Hier kan meer winst uit gehaald worden. Denk aan effectieve werkvormen en het evalueren van de lessen op verschillende niveaus. In de ene groep is dit meer zichtbaar dan in de andere groep. Daarnaast wordt gezien dat wij bezig zijn met het borgen van afspraken en dat wij hier verder over in gesprek kunnen gaan, om te zorgen voor steeds meer doorgaande lijn. Het geven van feedback is in de ene klas inhoudelijker dan in de andere groep. Er wordt afgesloten met dat wij samen als team een hele hoop kennis en vaardigheden in huis hebben en dat meer samen mogen delen om bovenstaande doelen te bereiken.

Terug naar boven