Ten Darperschoele

Ten Darperweg 50 7983 KN Wapse

De school in het hart van Wapse

Het team

Toelichting van de school

OBS Ten Darperschoele heeft een actief en betrokken team. Het is een klein, professioneel team dat graag en veel van elkaar leert en samen het onderwijs beter maakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door regelmatig lessen samen te ontwerpen en samen te geven. Ook wordt het onderwijs wekelijks kort geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De rode draad hierin zijn 2 tot 3 onderwerpen die jaarlijks worden ontwikkeld, dit is het schooljaarplan.

Samen met het team van de Singelier uit Diever vormen zij één onderwijsteam, waarin kennis en kunde wordt gedeeld.

Wij maken op school geregeld gebruik van gastlessen van Scala (kunst en Cultuur) en IVN (natuuronderwijs) en Bibliotheek op school. Zo bieden wij onze kinderen een gevarieerd en uitdagend aanbod aan. De kinderen krijgen elke week les van een vakdocent muziek en er is een vakdocent gym aanwezig.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat de leerkracht van uw kind één of meerdere dagen afwezig is in verband met ziekte, recht op verlof of het volgen van scholing.   De directeur gaat bij ziekte of verlof op zoek naar een invaller. Dit gebeurt via TOP Drenthe, de zogenaamde vervangingsmanager. Binnen TOP Drenthe zijn 10 besturen vertegenwoordigd. Stichting Talent is feitelijk de werkgever van de vervangers. De directeur van de school, waarbinnen de vervanger werkt, is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de vervanger.   Voor de invalleerkracht ligt het programma klaar. Elke leerkracht houdt namelijk in zijn/haar groepsmap bij welke lessen hij/zij gegeven heeft en wat de plannen zijn voor de komende periode. Zo kan het lesprogramma door blijven gaan.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spel  is een natuurlijke behoefte van kinderen en een middel waarbij alle ontwikkelingsdomeinen bij jonge kinderen wordt bevorderd en waarbij de leerkracht een essentiële rol heeft. De doorgaande lijn van spel wordt vooral ingezet voor de kinderen tot en met 7 jaar, zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen op emotionele, sociale en intellectuele gebieden. Vooral jonge kinderen leren spelenderwijs. Dat gebeurt  in de klas, maar ook buiten op het schoolplein of het speellokaal. Wie speelt in de poppenhoek is bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert ook getallen of kleuren en wie op een vel papier golven tekent is bezig met de motorische ontwikkeling die nodig is voor het schrijven.
Er is veel aandacht voor taalvorming, de basis voor alle leergebieden. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling is spel een belangrijke werkvorm. In de Kanjertraining komen ook veel spelelementen voor, bijvoorbeeld rollenspellen om bepaalde situaties te duiden en te beleven.
Kinderen die bijna 4 zijn krijgen de mogelijkheid om al voor de vierde verjaardag kennis te komen maken met onze school. Op die manier gaat de overgang naar de kleutergroep geleidelijk. Voor 4-jarigen die instromen in groep 1 ligt de nadruk op het wennen aan naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Ook kleuters die op een andere manier bij ons op school komen, kunnen geleidelijk kennis maken met onze school. De groepsleerkrachten gaan hiervoor in overleg met de ouders om goed af te stemmen. 
In hun eigen groep werken de leerlingen met het digikeuzebord. Hiermee worden de keuzes gemonitord en de ontwikkeling bijgehouden, zodat uit dit leerling volgsysteem makkelijk een beredeneerd aanbod per individu aangeboden kan worden.
Voor de spel en bewegingslessen wordt gebruikgemaakt van de gymzaal die tegenover de school staat.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op basisschool de Ten Darperschoele werken wij met een duidelijke en herkenbare structuur. In de ochtend werken wij vooral aan de kernvakken (taal en rekenen). In de middag komen de creatieve vakken en de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) aan bod op een thematische manier van werken. Deze thema's worden ieder jaar door het team samen gesteld en sluiten aan bij de leerstof van de ochtend en de leerdoelen van SLO.
Voor ons zijn welbevinden en betrokkenheid van kinderen de belangrijk als basis voor het onderwijs. Niet ieder kind ontwikkelt zich op dezelfde manier. Daarom bieden wij in ons onderwijs verschillende werkvormen aan. Daarmee sluiten we aan op de behoeften van het kind. Daarbij vinden wij werken vanuit de talenten en de interesses van de leerlingen ook belangrijk. Afwisseling van werkvormen bevordert bovendien de betrokkenheid van kinderen. Didactische werkvormen: Klassikaal, in groepjes, met een maatje en individueel werken. De leerkracht geeft instructie aan de (hele) groep of een deel van de groep, waarbij de andere kinderen zelfstandig werken. Bij al deze werkvormen is ICT een hulpmiddel. De leerkracht biedt visuele ondersteuning met de lessen op het digibord. De kinderen gebruiken diverse devices, zoals een Chromebook of Ipad, dit wordt gebruikt als ondersteuning van ons onderwijs. Burgerschap, levensbeschouwing en sociaal emotionele vorming zijn vaak vakken die geïntegreerd aan bod komen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de ten Darperschoele willen wij kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Centraal binnen onze visie op onderwijs is dat elke leerling zoveel mogelijk passend onderwijs moet krijgen, dat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden en talenten van het kind en recht doet aan de verschillen. Competentie, relatie, vertrouwen, zelfstandigheid en autonomie zijn begrippen die van groot belang zijn voor onze school. Voor ons team bekent dit dat leerlingen zich op onze school kunnen ontwikkelen passend bij hun mogelijkheden en dat er extra ondersteuning intern of extern wordt ingezet binnen de mogelijkheden van onze school. Als de grenzen van de extra ondersteuning zijn bereikt heeft het schoolbestuur de plicht om een andere, passende plek voor de leerling te vinden (zorgplicht). Dit kan een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn. De keuze voor een andere school valt ook onder passend onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de ouders.   Een uitgebreide beschrijving is te lezen in ons Intern Ondersteuningsdocument (IOD). De Ten Darperschoele is een basisschool voor regulier onderwijs en maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWV) 2203 afdeling Meppel. Door het signaleren en diagnosticeren van problemen in de ontwikkeling van individuele leerlingen op sociaal, emotioneel en cognitief gebied kunnen wij hen extra zorg geven die moet leiden tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling, gerelateerd aan de mogelijkheden van de betreffende leerling. Er wordt naar gestreefd om de zorg aan leerlingen zo lang mogelijk in het reguliere basisonderwijs te laten plaatsvinden. We doen een beroep op het SWV wanneer de onderwijsbehoefte van een leerling extra deskundigheid vraagt. De ambulant begeleider komt op school om te observeren en eventueel om met de leerling te werken. Een PAB-traject ( preventieve ambulante begeleiding) kan voor maximaal 12 uur worden aangevraagd. Het SWV heeft een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Dat betekent dat, wanneer het reguliere onderwijs op de Ten Darperschoele niet de juiste plek is voor de leerling, er binnen het SWV altijd een school is waar een leerling passend onderwijs kan krijgen

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind:
Voor -en vroegschoolse educatie (VVE) /peuteropvang. Peuterspeelzaal Pruugeltie van Kinderopvang Kaka en de Ten Darperschoele werken nauw samen. Kinderen met een risico op achterstanden krijgen speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal en kan indien nodig worden voortgezet in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. We werken samen en wisselen de voortgang van kinderen met elkaar uit (na toestemming ouders)en waar nodig geacht wordt, sluit de IB-er van de opvang aan bij het zorgoverleg van de school.

Terug naar boven