Ten Darperschoele

Ten Darperweg 50 7983 KN Wapse

  • De school in het hart van Wapse
  • Schoolfoto van Ten Darperschoele
  • Schoolfoto van Ten Darperschoele
  • Schoolfoto van Ten Darperschoele

In het kort

Toelichting van de school

OBS Ten Darperschoele is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap in het dorp Wapse. Het is kleine school met op dit moment zo'n 58 leerlingen. Een kleine school biedt veel kansen en één daarvan hebben we flink uitgebuit: een persoonlijke aanpak. Ons motto is dan ook: 'Persoonlijk onderwijs start vanuit talent!'
Wij willen alle kinderen een goede schooltijd bieden, of ze nou heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben. We willen een veilige plek creëren, waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.

De school is één van de acht openbare scholen die onder Stichting Talent Westerveld vallen en vormt samen met OBS De Singelier in Diever een onderwijsteam. 

U bent van harte welkom om onze school en schooltuin te bekijken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken vanuit talent
  • Thematisch werken
  • Leren van en met elkaar
  • Warme betrokken dorpsschool
  • Digitaal portfolio en rapport

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school werkt met vier basisgroepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Onze leerlingen vormen een warme gemeenschap met de school. De betrokkenheid is groot.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Onze school werkt met de meldcode Huiselijk Geweld  en Kindermishandeling. Wanneer wij vermoeden dat er bij de leerling thuis geweld plaats vindt worden de onder beschreven stappen doorlopen. Dit is vastgelegd in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook organisaties rond het onderwijs die met kinderen werken hebben een meldcode, zoals de leerplichtambtenaar, kinderopvang en zorginstanties. Doel van de meldcode De meldcode is er om leerlingen die thuis te maken hebben met geweld of mishandeling snel goede hulp te bieden. Met het Basismodel Meldcode stelt het bevoegd gezag van de school een eigen meldcode met een stappenplan vast. De medewerkers in de school moeten het stappenplan doorlopen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Wij volgen deze stappen ook.
Vijf verplichte stappen In de meldcode staan de volgende vijf verplichte stappen:
Stap 1: in kaart brengen van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. ·
Stap 2: overleggen met een collega en eventueel navragen bij Veilig Thuis. ·
Stap 3: gesprek met leerling en/of de ouders, afhankelijk van de leeftijd en situatie. ·
Stap 4: wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling; bij twijfel altijd in overleg met Veilig Thuis. ·
Stap 5: beslissen aan de hand van het afwegingskader.

In de verder bijlagen vindt u informatie over hoe wij de veiligheid bij ons op school monitoren.

Drents Verkeersveiligheidslabel
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria. Criteria voor het DVL:

1. Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.
2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen. Ook wordt er elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.
3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs. Er is bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.
4. De schoolomgeving is verkeersveilig.
5. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.
6. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.

Dankzij het Drents Veiligheidslabel kunnen wij gebruik maken van activiteiten die het verkeersbewust zijn bij leerlingen vergroten. Voorbeelden zijn Streetwise, dodehoekactie en oversteekprojecten. Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente en de provincie.

Terug naar boven