Ten Darperschoele

Ten Darperweg 50 7983 KN Wapse

De school in het hart van Wapse

In het kort

Toelichting van de school

Obs Ten Darperschoele is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap in het dorpje Wapse. Het is kleine school met op dit moment zo'n 50 leerlingen. Een kleine school biedt veel kansen en één daarvan hebben we flink uitgebuit: een persoonlijke aanpak. Ons motto is dan ook: 'Persoonlijk onderwijs start vanuit talent!'

De school is één van de negen openbare scholen die onder Stichting Talent Westerveld vallen en vormt samen met obs De Singelier in Diever een onderwijsteam. Op dit moment telt de school ongeveer 50 leerlingen.  

U bent van harte welkom om onze school te bekijken!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Werken vanuit Talent
  • Thematisch werken
  • Leren van en met elkaar
  • Warme betrokken dorpsschool
  • Digitaal portfolio en rapport

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar (peildatum 17 augustus 2020) bezoeken 48 leerlingen, obs Ten Darperschoele. De school werkt met drie basisgroepen: groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8. Wat betreft het opleidingsniveau van ouders op de Ten Darperschoele is de leerlingpopulatie een representatieve vertegenwoordiging van de maatschappij. De schoolweging voor de Ten Darperschoele is vastgesteld op 29,8, dit is het driejaargemiddelde (CBS, 2017/2018, 2018/2019 en 2019-2020). De bijbehorende signaleringswaarde t.a.v. de referentieniveaus voor het streefniveau (1S/2F) is op basis van de schoolweging vastgesteld op 49. Voor de tussenopbrengsten van de verschillende vakgebieden en verschillende leerjaren hanteren wij deze vastgestelde normen en bepalen wij ons ambitieniveau. Er wordt veelal gekeken naar de resultaten van individuele leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
49
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders vinden wij als school belangrijk. Het is essentieel voor de ontwikkeling van leerlingen. Daarbij wordt uitgegaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze school wil voor ouders laagdrempelig zijn en streeft naar een goede wisselwerking. Er is ruimte voor (kritische) feedback, zolang die maar rechtstreeks wordt geuit. Alleen dan kan er verduidelijking worden geboden en/of een oplossing worden gerealiseerd. In beginsel is de leerkracht van de leerling de eerst aan te spreken persoon. Zowel de leerkracht als de ouders kunnen het initiatief nemen om een afspraak te maken. Om het gesprek voldoende ruimte te geven en de leerkracht niet te belemmeren in zijn lesgevende taak, zijn wij terughoudend met het voeren van gesprekken vóór schooltijd. U kunt wel altijd een afspraak voor en na schooltijd maken. Ouders bezitten volgens de wet ouderlijk gezag over hun minderjarige kind(eren). Volgens diezelfde wet is de school verplicht de ouders op de hoogte te houden van de algemene gang van zaken op school en van het functioneren en de vorderingen van het kind. Ouders hebben recht van inzage in alle informatie, documenten, rapporten, onderzoeksverslagen e.d. over hun kind. De school mag geen informatie achterhouden of gegevens zonder toestemming van de ouders aan derden bekend maken. We vinden het belangrijk de ouders goed te informeren over de algemene gang van zaken op school en in het bijzonder daar waar het de ontwikkeling van het eigen kind betreft. Wanneer ouders van leerlingen gescheiden zijn, vraagt de communicatie extra aandacht.  De contactgesprekken worden in principe met beide ouders tegelijk gevoerd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven