Jan Ligthartschool

Fazantenstraat 7 8191 AJ Wapenveld

  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool
  • Schoolfoto van Jan Ligthartschool

Het team

Toelichting van de school

Iedere enkele groep of combinatiegroep heeft zijn eigen leerkracht(en). De leerkracht is verantwoordelijk voor de activiteiten in de groep. Wij streven ernaar nooit meer dan twee leerkrachten voor dezelfde groep te plaatsen. 

Naast onze leerkrachten voor de groep hebben wij ook vakleerkrachten voor muziekonderwijs, gymnastiek, godsdienst en humanistisch vormingsonderwijs. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen leren vanaf de kleutergroep hoe ze op zichzelf kunnen vertrouwen en zelfstandig kleine en grote taken kunnen uitvoeren. Er wordt in de groepen gewerkt met zichtbare materialen: planbord, dagprogramma, dag- en weektaken. Hiervoor is een doorgaande lijn in ons daltononderwijs. 

Coöperatief leren
Tijdens de kringactiviteiten maken we gebruik van coöperatieve werkvormen. Coöperatieve werkvormen zijn werkvormen die worden ingezet bij coöperatief leren. Deze werkvormen stimuleren het samenwerken en het verbeteren van sociale vaardigheden zoals luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen. Deze werkvormen zijn een rode draad door de hele school en horen bij de visie van het Daltononderwijs.

Spelen en werken
Tijdens de inloop kiezen de kinderen een activiteit op het kiesbord. In groep 1 maken de kinderen minimaal één verplicht werkje per week. In groep 2 zijn dit er minimaal twee. Op maandag, in de loop van de dag, plannen de kinderen zelf in op welke dag ze aan het verplichte werkje(s) gaan werken. In de klas en op de gang hebben we verschillende hoeken: o.a. bouwhoek, huishoek, knutselhoek, rekenhoek, taalhoek, schrijfhoek, leeshoek en timmerhoek. De hoeken wisselen per thema. Tijdens het spelen zetten we ons ‘stoplicht’ soms op rood. Hierdoor leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht en heeft de leerkracht tijd om een klein groepje of individuele kinderen apart te begeleiden in de kleine kring. Ook zetten we soms een timer op het bord. Zo weten de kinderen hoelang ze nog kunnen spelen/werken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De kinderen leren vanaf groep 3 te werken met een dag/weektaak. Vanaf groep 4 is het sowieso een weektaak. Er wordt in de groepen gewerkt met zichtbare materialen zoals: dagprogramma, dag- en weektaken, doelenbord, portfolio. Hiervoor is een doorgaande lijn in ons daltononderwijs. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze kleuters krijgen in groep 1/2 een breed aanbod aangeboden. Dit is dus meer dan alleen aanbod op beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid.

Het brede aanbod bestaat o.a. ook uit constructie (meten, meetkunde en beleving), de Taalronde (vertellen en vastleggen eigen verhalen). Er is aandacht voor kinderen die uitdaging nodig hebben. Ook werken we daarbij aan de mindset en executieve functies. 
Het kleuteronderwijs sluit aan op het onderwijs in groep 3. Er is een doorlopende leerlijn vanuit het keuzebord. De doelen bij de kleuters lopen over in groep 3 doelen. Met deze doelen vanuit het keuzebord en het werken vanuit de zone van naaste ontwikkeling, is er een opbouw in leerinhouden dat aansluit op de ontwikkeling van de kleuters. We noemen dit het beredeneerd aanbod. 

De ondersteuning van het jonge kind wordt in de grote cyclus (het groepsplan) en de kleine cyclus (de week-/dagplanning) beschreven aan de hand van doelen. 

Terug naar boven