Basisschool De Peddepoel

Gouverneur Houbenstraat 55 5861 CC Wanssum

Schoolfoto van Basisschool De Peddepoel

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen gebruikt de leerkracht observaties en volgt de voortgang op de aangeboden doelen. Hiervoor gebruiken wij o.a. snappet als instrument. Doordat de leerkracht observeert, resultaten volgt én in gesprek is met de leerling is hij/zij in staat om het welbevinden, het dagelijkse werk en de ontwikkeling van de kinderen te volgen.

Om een onafhankelijke vergelijking van de leervorderingen te kunnen maken, gebruiken wij het leerlingvolgsysteem van Cito waarin methode-onafhankelijke toetsen zijn opgenomen. De resultaten en ontwikkelingen van het kind worden geregistreerd met behulp van het LOVS, het Leerling observatie en volgsysteem.

Van iedere leerling is een (digitaal) dossier op school aanwezig. Hierin zitten de inschrijvingsformulieren, de rapporten, eventuele verslagen van leerlingbesprekingen, onderzoeksverslagen en handelingsplannen. Ouders hebben, op school, vrije inzage in het dossier van hun kind(eren).

De ontwikkeling van het kind wordt op de 10-minuten-gesprekken met de ouders en leerling besproken. In toenemende mate zetten we op school kindgesprekken in. Met deze gesprekken stimuleren we het eigenaarschap van het kind op zijn/haar eigen leerproces. Samen worden heldere doelen gesteld waar de komende periode in gewerkt gaat worden. Deze doelen kunnen zich richten op de sociaal emotionele ontwikkeling, de executieve functies (vaardigheden) en/of leeropbrengsten. 

Op De Peddepoel zijn we in het schooljaar '20-21 begonnen met het werken vanuit de uitgangspunten van OPO (Opbrengstgericht Passend Onderwijs). Dat betekent dat we onze schoolambities hebben vastgesteld. Vanaf het schooljaar '21-'22 gaan wij verder met het werken vanuit vooraf bepaalde cruciale leerdoelen, vanuit de verschillende leerlijnen. In een grote schoolbespreking bekijken we of onze aanpak, ons onderwijs en onze investering het juiste effect heeft gehad. Wat is de respons op de instructie geweest? Daarnaast hebben we een kleine schoolbespreking, waarbij we de huidige stand van zaken bekijken. Doen we de juiste dingen? Of hebben onze leerlingen een andere onderwijs- of ondersteuningsbehoefte. Wat betekent dit voor ons leerkrachthandelen, het programma of de aanpak? Bij de grote schoolbesprekingen maken we gebruik van de resultaten van de cito-LOVS toetsen. (cito-leerlingvolgsysteem)

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven