Basisschool De Peddepoel

Gouverneur Houbenstraat 55 5861 CC Wanssum

Schoolfoto van Basisschool De Peddepoel

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool De Peddepoel werken we met een mix van ervaren en jonge leerkrachten. Samen bieden wij het onderwijs aan onze leerlingen. Daarbij willen we elkaars talenten en expertises benutten. We zijn een fijn team, dat met veel enthousiasme het onderwijs biedt op onze mooie school.  

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht zoeken wij een vervanger, daarbij maken we gebruik van de brede vervangerspool van scholengroep Dynamiek.

Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we naar een andere oplossing.

 • Soms komt een van de collega’s op een vrije dag werken;
 • Soms wordt een ambulante leerkracht ingezet;
 • Soms worden leerlingen over de groepen verdeeld.

Dynamiek Scholengroep heeft het beleid met betrekking tot vervanging bij ziekte staan op de website. (Zie www.dynamiek.nu). Als het ons echt niet meer lukt om de kinderen op school op te vangen zijn we genoodzaakt jullie te vragen om de kinderen een dag thuis te houden. Dit is uiterste nood en we zullen ons best doen om dit te voorkomen. 

Kortdurend (gepland) verlof, bijvoorbeeld wegens CAO-afspraken worden zoveel als mogelijk binnen het team opgelost.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Jeelo in het kort

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leggen ze verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Bij de Peddepoel werken we met Jeelo, waardoor we naast de vakinhoud ook tijd nemen voor de begeleiding van leerlingen en ontwikkelingsgericht werken.

Op basis van maatschappelijke thema's worden op projectmatige basis vakken aangeboden. Binnen Jeelo werken we geïntegreerd aan:

 • aardrijkskunde;
 • geschiedenis;
 • natuur/biologie;
 • maatschappelijke verhoudingen waaronder staatsinrichting;
 • geestelijke stromingen;
 • expressieve vakken, waaronder cultuurvorming;
 • wetenschap en techniek;
 • burgerschap en sociale integratie. 

Meer informatie over Jeelo is ook te vinden op: www.jeelo.nl.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Dynamiek Scholengroep streeft ernaar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuisomgeving. De middelen voor de extra ondersteuning zijn deels toebedeeld aan het Bovenschools Kwaliteitsteam (BKT) en deels aan de individuele scholen. Door de inrichting van een Kwaliteitsteam per school en samenwerking van Kwaliteitsteams tussen de verschillende scholen wordt tegemoetgekomen aan de basisondersteuning (niveau 1 en niveau 2). In overleg met het Bovenschools Kwaliteitsteam (BKT) kan er eventueel beroep gedaan worden op externen.

Soms is het noodzakelijk om de met meerdere betrokkenen een kind te bespreken. Bovenschools is er het Ondersteuningsloket voor het multidisciplinair bespreken van leerlingen waarbij het zinvol is dat er vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt wat “ondersteuning op maat” moet inhouden. (Gedacht kan worden aan een mogelijke plaatsing in het SBO of het SO). Alle betrokkenen die ondersteuning aan het kind en/of het gezin bieden zitten samen aan tafel en spreken af wie de regie neemt met als doel: één kind (gezin) één plan. 

Het Ondersteuningsloket staat onder leiding van de Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC-er)

Passend onderwijs op onze school  

Op onze school worden de onderstaande niveaus van ondersteuning gehanteerd. 

Basisondersteuning: 

 • Niveau 1: Een plan onder verantwoording van de leerkracht of team van leerkrachten.
 • Niveau 2: Een plan met ondersteuning van een Kwaliteitsteamlid of specialist of door iemand binnen de (gekoppelde) school.

Lichte ondersteuning:  

 • Niveau 3: Ondersteuning die extern ingezet wordt + HGPD.
 • Niveau 4: Plaatsing SBO.

Zware ondersteuning: 

 • Niveau 5: Plaatsing SO

Basisondersteuning betekent bij basisschool De Peddepoel dat wij:

 • ons richten op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hier ons onderwijsaanbod op aanpassen;
 • HGPD-denken en doen is het uitgangspunt, dat wil zeggen dat er vanuit kansen en mogelijkheden gekeken wordt naar leerlingen;
 • Planmatig werken (leerlingvolgsysteem, kwaliteitszorg, dyslexieprotocol)
 • Zorgen voor een veilig schoolklimaat.

Onze school heeft een kwaliteitsteam, dat samen de ondersteuning binnen en buiten school coördineert.

Ontwikkelingsperspectief 

Heeft jullie kind extra ondersteuning nodig, dan is het prettig om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school in overleg met jullie een ontwikkelingsperspectief op: een OPP. In het OPP beschrijven wij het uitstroomniveau na groep 8, de te bereiken tussendoelen en de werkwijze. Het vaststellen van het (OPP) is verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband ontvangen. 

Op onze school betekent dit dus dat er een OPP wordt opgesteld voor alle leerlingen die ondersteuning krijgen vanaf zorgniveau 3 en voor kinderen die aan het einde van groep 8 zullen uitstromen op groep 7-niveau of lager.    

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 3:

Extra ondersteuning is nodig als wij met reguliere mogelijkheden niet in staat zijn op een verantwoorde manier passend onderwijs aan jullie kind te bieden. Bij complexere problematieken zal in een interdisciplinair overleg (Ondersteuningsloket) en in afstemming met jullie, de noodzaak voor extra ondersteuning worden bepaald. De samenstelling van dit interdisciplinair overleg is flexibel.   

Toewijzing ondersteuning op zorgniveau 4 en 5:

Voor plaatsing in het SBO en SO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Ouders vragen deze verklaring bij het Ondersteuningsloket aan, al of niet in samenspraak met de school. De BOC-er zorgt voor een interdisciplinair overleg. Wettelijk verplicht is de betrokkenheid van een orthopedagoog en een externe deskundige. Een TLV wordt afgegeven als het basisonderwijs niet in staat is passend onderwijs te bieden; ook niet met extra ondersteuning op niveau 3. Alle plaatsingen op het SBO en SO zijn, tenzij de commissie anders heeft bepaald, tijdelijk van aard. 

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is om kleuters tot spelen te stimuleren. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees-, taal- en rekenonderwijs. We maken gebruik van thema’s uit Jeelo, Schatkist en kleuterplein (taal en rekenen), alles telt en met sprongen vooruit (rekenen).  In deze thema’s zijn de tussendoelen helder omschreven zodat we dit aan bod kunnen laten komen in ons doelgericht onderwijs. We houden ook rekening met de thema’s/onderwerpen die de kinderen zelf inbrengen.  

De speel- /werkles is belangrijk. Hierin leert het jonge kind zelfstandig werken en krijgt het vrije en gebonden opdrachten. Dit bevordert hun zelfstandigheid en hun verantwoordelijkheid. Wij geven veel ruimte voor het vrije spel, daarnaast zijn er geleide bewegingslessen, waarin spelenderwijs veel begrippen aan de orde komen.  

Brede school

Basisschool de Peddepoel is een brede school. We werken samen met Spring kinderopvang. Enkele keren per jaar is er een overleg tussen  Spring en basisschool De Peddepoel. Tijdens deze overleggen staan praktische punten ter bespreking. Tevens bespreken we hoe we de samenwerking kunnen versterken ten behoeve van de ontwikkeling van onze kinderen en het realiseren van een doorgaande ontwikkellijn. 

Terug naar boven