Samenlevingsschool De Lisdodde

Veneweg 67 7946 LE Wanneperveen

Schoolfoto van Samenlevingsschool De Lisdodde

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school is door een fusie tussen CBS de Wennepe en OBS 't Vonder op 1 augustus 2017 ontstaan. De voorgaande resultaten die hier zichtbaar zijn zijn dus niet van onze school. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Door de fusie van onze school is niet alle informatie uit deze schema's relevant voor onze school. De informatie vanaf schooljaar 2017-2018 kan aan onze school worden gehangen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het inspectierapport is een rapport van voor de fusie van onze school. Het rapport is dus niet meer relevant voor onze nieuwe school.

Terug naar boven