Christelijke Basisschool De Wynroas

Foarwei 23 9113 PA Walterswâld

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wynroas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als eindtoets gebruiken wij als school de IEP-toets. Deze toets is minder 'talig' dan bijvoorbeeld de Cito-eindtoets, waardoor kinderen bijvoorbeeld een rekenvraag minder snel verkeerd beantwoorden omdat ze de vraag niet goed hebben begrepen. De vragen beginnen gemakkelijk en worden gaandeweg steeds moeilijker. We denken dat dit goed is voor het zelfvertrouwen van de kinderen. De leerlingen krijgen naast meerkeuzevragen ook open vragen. Daardoor kunnen ze hun talenten beter kwijt is de gedachte.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Gedurende het gehele jaar worden de toetsen die bij de lesmethoden horen afgenomen om vast te stellen of de aangeboden leerstof wordt beheerst. Daarnaast kijken we met methode-onafhankelijke toetsen of we de afgesproken onderwijsdoelen halen. Op De Wynroas gebruiken we  daarvoor de toetsen begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen van het IEP-leerlingvolgsysteem en voor technisch lezen een Cito-toets. Deze toetsen nemen we af in januari en juni. De resultaten op de toetsen worden teambreed besproken en geanalyseerd. Op grond van de resultaten en de analyse stemmen we het onderwijsaanbod af op de ontwikkeling van de leerlingen zowel op groepsniveau als op leerlingenniveau. Welke leerlingen hebben extra instructie nodig om de basisleerstof onder de knie te krijgen en welke leerlingen krijgen een verdiepend en verrijkend programma. Sinds schooljaar 2019-2020 werken we met Focus PO, een systeem waarmee de toetsresultaten van alle groepen en alle vakken onderling vergeleken kunnen worden, wat de schoolbrede analyse toegankelijker maakt.

Tevens zijn we bezig om voor de hoofdvakken  met een onderwijsplan te werken waarin de schoolbrede werkwijze en ambities per vak staan beschreven. Wanneer de resultaten niet overeenkomen met onze vastgelegde ambities wordt nader onderzocht wat hiervan de oorzaak kan zijn en of er aanpassingen moeten worden gemaakt ten opzichte van het onderwijsplan (verbeterplan).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor het schooladvies maken wij gebruik van de Plaatsingswijzer waarin aan de hand van de methode-onafhankelijke toetsen over een periode van 2,5 jaar een functioneringsniveau wordt samengesteld. Wij proberen kinderen zo hoog mogelijk te laten uitstromen, echter wel passend bij hun mogelijkheden, inzet en persoonlijkheid.

De afgelopen jaren is gebleken dat een groot gedeelte van de leerlingen die geplaatst zijn op basis van het schooladvies daar prima op hun plek zijn, wat ons vertrouwen geeft in de manier waarop onze eindadviezen tot stand komen.

Hieronder ziet u naar welke vorm van voortgezet onderwijs onze leerlingen aan het eind van het schooljaar 2020-2021 zijn gegaan. 

  • VMBO BB:   1   (5%)
  • VMBO KB:   6   (31%)
  • VMBO G/T:  4   (21%)
  • HAVO:        5   (26%)
  • VWO:         3   (16%)Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

CBS De Wynroas heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs.

Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats.

De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven