Christelijke Basisschool De Wynroas

Foarwei 23 9113 PA Walterswâld

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wynroas

Contactgegevens

Christelijke Basisschool De Wynroas

Foarwei 23
9113 PA Walterswâld

Telefoon:
0511421013
Schoolwebsite:
dewynroas.pcbodantumadiel.nl
E-mailadres:
dewynroas@pcbodantumadiel.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Ver. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel

Aantal scholen:
6
Aantal leerlingen:
973
Website schoolbestuur:
www.pcbodantumadiel.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101

Terug naar boven