Christelijke Basisschool De Wynroas

Foarwei 23 9113 PA Walterswâld

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Wynroas

Het team

Toelichting van de school

De vakleerkracht muziek verzorgt wekelijks in alle groepen muzieklessen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte wordt gezocht naar een invaller.

Indien deze niet beschikbaar is, wordt gezocht naar een alternatief (groepen samen, (lio-) stagiaire etc).

In uiterste gevallen wordt een klas naar huis gestuurd. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijden voor lezen en taal zijn samengevoegd en vermeld bij lezen, schrijven, begrijpend lezen en spelling. Muziek valt onder Kunstzinnige en creatieve vorming.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

CBS de Wynroas is een smalle zorgschool met 133 leerlingen (1-10-2020). De leerlingenpopulatie is vooral regulier. De school is goed in staat om adequaat onderwijs te bieden aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften van een specifieke categorie; bijvoorbeeld aan leerlingen met (lichte) stoornissen binnen het autistisch spectrum en/of minder ernstige gevallen van andere categorieën SO/SBO. Wij zijn goed in staat Basiszorg te bieden en zijn bezig te groeien in de fase van de Breedtezorg. Onder Basiszorg verstaan we de zorg die de school zelf in en om de groepen en binnen de eigen organisatie biedt aan alle leerlingen. Onder deze zorg vallen de maatregelen als het bieden van verlengde instructie, remediale hulp, de inzet van (lio-)stagiaires enzovoort. Deze vormen van ondersteuning zijn beschikbaar voor alle leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. Wanneer de school hulp van buitenaf nodig heeft, wordt de hulp van ambulant begeleiders uit onder andere het speciaal basisonderwijs, het sociaal-maatschappelijk werk, de jeugdzorg en dergelijke ingeroepen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt samen met de kinderopvang / peuterspeelzaal in de buurt van onze school. De samenwerking bestaat uit regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school (vroegschool: groep 1 en 2) maakt gebruik van de leerlijnen en doelen van DORR (Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren). We onderhouden een goede relatie met de voorschoolse voorziening en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht. 

In het schooljaar 2021-2022 gaan we in groep 1 en 2 het kleuterprogramma Sil invoeren. Sil is een compleet programma. De vier ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan de orde. Sil is een volwaardig vve-programma, waarin ook veel aandacht is voor de uitbreiding van de woordenschat. Via spel wordt aan de ontwikkeling van de kleuters gewerkt. De activiteiten zijn uitgewerkt in drie niveaus: basis, intensief en een verdiept arrangement.

Terug naar boven