SBO 'de Dijk'

Marijkeweg 1 6708 AA Wageningen

  • Schoolfoto van SBO 'de Dijk'
  • Schoolfoto van SBO 'de Dijk'
  • Schoolfoto van SBO 'de Dijk'

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Het speciaal basisonderwijs stemt af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen op de verschillende vak- en vormingsgebieden: basisvaardigheden (lezen, rekenen, schrijven e.d.), sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en algemene ontwikkeling. Er wordt rekening gehouden met de verschillen in ontwikkelingsniveau, vaardigheden en gedrag.

SBO ‘de Dijk’ biedt gepaste zorg aan de leerlingen. De leerlingen hebben allen specifieke onderwijsbehoeften op onderwijsinhoudelijk gebied (didactisch en pedagogisch) en/of gedragsmatig vlak. Wij stemmen af op deze onderwijsbehoeften door de omgeving te verduidelijken en te structureren, duidelijke verwachtingen en doelen uit te spreken en gezamenlijke omgangsregels te hanteren. Rust en veiligheid zijn heel belangrijke voorwaarden voor een zinvolle en waardevolle leeromgeving. Pas als dit gewaarborgd is, kan een leerling tot ontwikkeling komen. Teamleden van onze school hanteren voorspelbaarheid en structuur in het dagelijks handelen. Zij bieden structuur in de omgang, omgeving en materialen. SBO ‘de Dijk’ beschikt over een orthopedagoog, logopedist, een IB-er en specialistische leerkrachten en onderwijsassistenten. Ook is er nauwe samenwerking met een kinderfysiotherapeut. Samen met de ouder(s)/verzorger(s) draagt SBO ‘de Dijk’ de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en zorg van de leerlingen. Om dit optimaal te kunnen doen is een goede samenwerking een vereiste.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • speciale basisschool
  • openheid
  • kind centraal
  • iedereen is welkom
  • specialisme gedrag en leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

SBO 'de Dijk' telde op 1 oktober 2016 90 leerlingen. De afgelopen jaren ligt het leerlingaantal tussen de 90 en 106 leerlingen.

Gedurende het schooljaar komen er in de onderbouw en middenbouw groepen regelmatig nieuwe leerlingen. De leerlingen van SBO 'de Dijk' hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. De kleutergroep, de groep voor Jonge Risico Kinderen, bestaat uit maximaal 12 kinderen. We streven naar een maximale groepsgrootte van 20 leerlingen in de andere groepen. De afgelopen jaren ligt de gemiddelde groepsgrootte op 18 leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
90
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven