Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs

Zeemanstraat 1 6706 KA Wageningen

  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs
  • Schoolfoto van Margrietschool voor Christelijk Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Margrietschool weet ook leerlingen met een speciale hulpvraag (in vaktermen 'ondersteuningsbehoefte') goed onderwijs te geven. Wanneer een school kinderen binnen haar muren houdt, die mogelijk naar een speciale school voor basisonderwijs hadden kunnen uitstromen, is dat fijn voor deze kinderen: ze kunnen dicht bij huis naar dezelfde school als de kinderen uit hun straat. Voor de school betekent het in dat geval dan wel dat de gemiddelde score op de Eindtoets basisonderwijs lager uitvalt dan wanneer deze leerlingen verwezen zouden zijn naar andere vormen van onderwijs.

Voor de Margrietschool gaat het erom dat elk kind zich optimaal kan ontplooien en dat het team uit kinderen haalt wat erin zit. En bij het ene kind liggen die talenten meer op het cognitieve vlak, een andere leerling is misschien sociaal of creatief begaafd of heeft talent voor sport.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De voortgang van leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd. Daartoe worden enkele keren per jaar toetsen afgenomen die niet bij onze reken- en taalmethodes horen, de zgn. methode-onafhankelijke toetsen. Het CITO ontwikkelt deze toetsen, en samen vormen die ons leerlingvolgsysteem. Zo worden twee keer per jaar, in januari en juni, de CITO-rekentoetsen afgenomen voor leerlingen vanaf groep 3. De school heeft een toetskalender opgesteld waarin aangegeven wordt op welk moment in welke groep welke toets moet worden afgenomen. Wanneer het CITO een toets vernieuwt schaffen wij de meest actuele versie aan om onze informatie up to date te houden. En op grond van deze toetsresultaten wordt het groepsplan opgesteld. Het leerlingvolgsysteem geeft ons informatie over de ontwikkeling van een kind, over het niveau van een bepaalde groep, en over het niveau door de jaren heen. We maken van die resultaten een analyse, die doorgesproken wordt met de directeur, de intern begeleider en elke leerkracht. Deze resultaatanalyse gaat ook naar het bestuur van de stichting Trivium en de onderwijsinspectie.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons schooladvies is een zorgvuldig opgebouwd advies in ruwweg 3 rondes. Eind groep 7 wordt er een warme overdracht georganiseerd met de kinderen van groep 7 en hun ouders, de leerkrachten van groep 7 en groep 8. Tijdens deze individuele gesprekken wordt er naar het hele kind gekeken en een voorlopig advies opgesteld. Ook ontstaan hier persoonlijke ontwikkeldoelen voor de kinderen. De tweede stap is in het najaar als de kinderen enige tijd in groep 8 zitten weer een gesprek tussen kind, ouders en school. Tenslotte is er in de winter een adviesgesprek, zodat over gegaan kan worden tot aanmelding bij VO. Uiteindelijk wordt eea nog tegen het licht gehouden n.a.v. de Eindtoets. Directeur en Intern begeleider zijn op de achtergrond nauw betrokken in een volgende en adviserende rol.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk dat het kind zich ontplooit naar hoofd, hart en handen. Het gaat dan om kennis, relaties en vaardigheden. Bij relaties gaat het om omgaan met jezelf en een ander. Een kind leert thuis en op school om met zichzelf en anderen om te gaan. Goede relaties dragen zeker bij aan een gelukkig mens zijn. Om je sociaal competent te kunnen gedragen heb je kennis, vaardigheden en een juiste houding nodig. 


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • besef van / omgaan met jezelf
  • besef van / omgaan met anderen
  • juiste keuzes maken

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Margrietschool valt onder het basistoezicht en geniet het vertrouwen van de inspectie. Om dat vast te houden werkt het team steeds planmatig aan verbeteringen. De school heeft de zorg voor leerlingen bovengemiddeld goed voor elkaar: tijdens een audit t.b.v. Passend Onderwijs is de Margrietschool een zogenaamde 'smalle zorgschool' genoemd. Dat betekent dat de school goede hulp kan bieden aan kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte.

Terug naar boven