Basisschool de Kronkelaar

Tamarinde 1 9945 MA Wagenborgen

  • Schoolfoto van Basisschool de Kronkelaar
  • Schoolfoto van Basisschool de Kronkelaar
  • Schoolfoto van Basisschool de Kronkelaar
  • Schoolfoto van Basisschool de Kronkelaar
  • Schoolfoto van Basisschool de Kronkelaar

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan hoe de leerlingen op onze school presteren, worden regelmatig toetsen afgenomen. Vanaf groep 3 worden regelmatig methode gebonden toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen die horen bij de methodes voor o.a. lezen, taal en rekenen die wij op school gebruiken. Met behulp van deze toetsen kunnen we bekijken of de leerlingen de stof die behandeld is wordt beheerst. De toetsresultaten worden per leerling genoteerd zodat we ook kunnen kijken hoe een kind presteert over een langere periode. Naast de methode gebonden toetsen worden ook standaardtoetsen op het gebied van spelling, lezen en rekenen afgenomen. Deze toetsen (Leerlingvolgsysteem) zijn ontwikkeld door het CITO. De leerlingen van groep 8 maken de centrale eindtoets van het CITO. Het advies voor de keuze van het Voortgezet Onderwijs hangt niet alleen af van de resultaten van de eindtoets maar vooral ook van de resultaten behaald op andere toetsen. Daarnaast heeft de school natuurlijk ook een goed beeld van de werkhouding, de zelfstandigheid en de sociale vaardigheden van de leerling. Ook deze punten zijn van belang om tot een goede schoolkeuze te komen. Voor het bepalen van de goede schoolkeuze maakt de school gebruik van de plaatsingswijzer. Vanaf groep 6 worden alle gegevens ingevoerd in de plaatsingswijzer. Daardoor krijgen ouders en school een goed inzicht in het totaalbeeld over langere termijn. Uiteraard tellen de gegevens van het laatste jaar bij de bepaling van de uiteindelijke schoolkeuze het zwaarst. Omdat de Cito-toetsen op driekwart van alle scholen van Nederland wordt afgenomen, geven de resultaten van die toets ons ook een beeld van de prestaties van de leerlingen op onze school in vergelijking met leerlingen op andere scholen in het land. Onze school doet het goed voor wat betreft de tussentijdse opbrengsten. Dit is te danken aan goede, professionele en enthousiaste leerkrachten voor de groep en een zorgbeleid dat gericht is op alle leerlingen. Ons adaptief onderwijssysteem garandeert voor al onze leerlingen een schoolloopbaan waar zij op hun mogelijkheden worden aangesproken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

BS de Kronkelaar is in mei 2017 bezocht door de onderwijsinspectie. De school heeft een basisarrangement toegekend gekregen.

Terug naar boven