Rehobothschool

Sperwerhoek 4 2743 GC Waddinxveen

  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • Schoolfoto van Rehobothschool
  • De jaarlijkse Koningsspelen zijn voor ons een feestdag met spelletjes en sportieve workshops.
  • Schoolfoto van Rehobothschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster geeft u informatie over de Rehobothschool in Waddinxveen. We zijn een een christelijke school. Rehoboth betekent: "De Heere heeft ruimte gegeven". Dit uit zich in ons motto: "Ruimte voor iedereen". De Rehobothschool is een school met de Bijbel, die richtsnoer voor ons handelen is. We zien de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God.

Elk kind heeft als schepsel van God unieke talenten, gaven en eigenschappen. Daarom staat in onze school de Bijbelse opdracht centraal, om te werken aan de optimale ontplooiing van de kinderen.

De feitelijke gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gods Woord centraal
  • Waarde(n)vol onderwijs
  • Rehoboth: Ruimte voor Iedereen
  • Enthousiast en betrokken team
  • Belangstelling voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school laat een groei zien in het aantal leerlingen. De verwachting is dat de komende jaren er een groei blijft in het leerlingaantal. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Rehobothschool hanteert de traditionele schooltijden. In samenwerking met externe partijen wordt de voorschoolse en naschoolse opvang vormgegeven. De tussenschoolse opvang (het overblijven) wordt in samenwerking met ouders vormgegeven. De kosten hiervan zijn daardoor beperkt. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven