Basisschool De Regenboog

Willem de Zwijgerlaan 55 2741 DB Waddinxveen

  • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
  • Onze kleuters leren samen buiten en binnen. Ons kleuterplein zit vol met speelbare situaties als een buitenkeuken, tankstation en bushalte.
  • Onze kinderen zijn minimaal 2x per dag buiten. Een buitenles, gymactiviteiten of pauze houden vinden wij belangrijk.
  • Op onze school leren wij de kinderen op een positieve manier met verschillen en teleurstellingen om te gaan.
  • Cultuur, muziek, dans of drama staan bij ons wekelijks op de planning. Daarnaast bieden wij ook tekenen en handvaardigheid aan.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De belangrijkste eindopbrengst van het onderwijs is dat elk kind goed in zijn vel zit en klaar is om op een nieuwe school de volgende groeistap te zetten. Bij het meten van onze eindopbrengsten speelt het kind de centrale rol. Hebben we voor ieder kind aangesloten bij datgene wat het kan en waarin het verder kan groeien? Heeft ieder kind het beste uit zichzelf gehaald? De eindtoets van Cito helpt ons om daar zicht op te krijgen. We bekijken de resultaten altijd in perspectief. De ontwikkeling die een leerling tijdens zijn schoolperiode heeft doorgemaakt, ook in sociaal-emotioneel opzicht, zegt meer dan een score op zich. Daarnaast gebruiken we de resultaten op de eindtoets om ons onderwijs te evalueren: hebben wij er als school toe gedaan? Hierbij kijken we ook naar het niveau waarop kinderen hun ontwikkeling op school zijn gestart. Want een groep met relatief lage prestaties in groep 8 kan wel degelijk een mooie leerontwikkeling hebben doorgemaakt.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We doen ons best om het maximale uit kinderen te halen. Hiervoor evalueren, analyseren en observeren wij. Met elkaar, met onze kinderen en met onze ouders.

Wij vinden het ook belangrijk om te zien hoe onze kinderen het doen in vergelijking met de 'gemiddelde Nederlandstalige leerling'. Dat is de reden dat we bij onze kinderen vanaf groep 3 landelijk genormeerde toetsen afnemen, onder andere voor lezen en rekenen. De uitkomsten helpen ons zicht te houden op de ontwikkeling van ieder kind, ons onderwijs te verbeteren en leerlingen beter te ondersteunen. Wij werken onder andere met methodetoetsen, Cito-toetsen en maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Wij bereiden kinderen hier goed op voor en beginnen daar op tijd mee. Eind groep 7 krijgen leerlingen een preadvies. Dit baseren we vooral op hun leerprestaties voor begrijpend lezen en rekenen gedurende hun schoolloopbaan. Daarnaast vormen inzet en werkhouding een belangrijk onderdeel.

In groep 8 geven we informatie over de verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Vóór 1 maart krijgen leerlingen een schooladvies. Als een kind op de eindtoets boven verwachting scoort, heroverwegen wij het advies en passen het eventueel aan, in overleg met ouders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie kent aan De Regenboog het basisarrangement toe. Dit betekent dat de inspectie op dit moment geen reden heeft om het toezicht te intensiveren en wij voldoen aan de gestelde eisen.

In het schooljaar 2020 -2021 zijn wij door de inspectie bevraagd naar aanleiding van het themaonderzoek kwaliteitszorg en leerlingpopulatie. Onze documenten, gestelde kwaliteitsdoelen en de aanpak was meer dan op orde. De kijk naar het onderwijs voor onze leerlingen en de stappen die we daarin willen zetten werden gecomplimenteerd door de inspecteur.

Terug naar boven