Basisschool De Regenboog

Willem de Zwijgerlaan 55 2741 DB Waddinxveen

 • Schoolfoto van Basisschool De Regenboog
 • Onze kleuters leren samen buiten en binnen. Ons kleuterplein zit vol met speelbare situaties als een buitenkeuken, tankstation en bushalte.
 • Onze kinderen zijn minimaal 2x per dag buiten. Een buitenles, gymactiviteiten of pauze houden vinden wij belangrijk.
 • Op onze school leren wij de kinderen op een positieve manier met verschillen en teleurstellingen om te gaan.
 • Cultuur, muziek, dans of drama staan bij ons wekelijks op de planning. Daarnaast bieden wij ook tekenen en handvaardigheid aan.

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Regenboog bestaat uit een hechte club ambitieuze professionals die elke dag weer gaan voor de groei van kind en organisatie! Op de website stellen wij ons graag aan u voor. Zie https://regenboogwaddinxveen.nl/

Samen staan wij voor onze kinderen en willen voor hen alle voorwaarden scheppen om zo goed mogelijk tot hun recht te komen. Een stabiele basis is voor ons de sleutel tot succes. Wij leren kinderen het voor hen maximaal bereikbare niveau op:

 • Begrijpend rekenen
 • Begrijpend lezen
 • Begrijpend schrijven
 • Begrijpend spreken
 • Begrijpend luisteren
 • Begrijpend kijken

Wij zijn er van overtuigd dat deze basiskennis i.c.m. leerstrategieën bepalen hoe succesvol onze kinderen zullen zijn in het voortgezet onderwijs, ongeacht hun onderwijstype en-niveau.

Zelfinzicht en het ontwerpen van eindproducten door onze kinderen zelf is hierin voor ons cruciaal. Wij willen kinderen niet alleen leren hun talenten te benutten, maar ook leren in te zien waar ze minder goed in zijn. Leren door vallen en opstaan is ons motto. Onze bewuste ondersteuning bij de persoonsvorming van kinderen zorgt ervoor dat onze kinderen leren met tegenslagen om te gaan en in oplossingen kunnen denken.

Als team werken wij daarom toekomstgericht vanuit een gedeelde maatschappelijke visie. We laten de kinderen pas los als stabiele basis, hier boven beschreven, er ligt. Dit doen we door onze hulp af te stemmen op de kinderen, ondersteuning te bieden en tijd te steken in de voorbereiding van de lessen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor onze school alle vervangingen. Bij RTC Cella zijn naast ons bestuur nog vijf schoolbesturen aangesloten. Het voordeel is dat we onderling leerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Daarnaast hebben we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Beweging, drama, taalplezier en muziek

Dans, sport, drama, taalplezier en muziek is van belang bij het ontdekken en verkennen van de omgeving om je heen. Maar de effecten van het expliciet inzetten van deze vakken zijn veel breder. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen hun woordenschat vergroten, meer hersenactiviteit laten zien en vaardigheden aanleren om oplossingsgericht te denken. Denk aan; Engels leren bij muziek, leren tellen door de gymdocent of het leesplezier vergroten door een dramales.

Vandaar dat bij ons een vakdocent gym en muziek lesgeeft aan de groepen 1 tot en met 8. De docent taalplezier ondersteunt komend jaar de leerkrachten doormiddel van voorbereiding, feedback en leesplezieraanbod. Daarnaast is onze bibliotheek up to date en hebben wij een rijk aanbod aan boeken voor het technisch lezen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleutergroepen

Wij hebben een aantrekkelijk en beredeneerd aanbod voor onze kleuters. Kleuters krijgen bij ons de ruimte en ondersteuning om zelfstandig te worden, te ontdekken en zich verder te ontwikkelen op meerdere gebieden. Denk aan rekenen, taal, wereldoriëntatie en creativiteit.

Dit alles bieden wij spelenderwijs aan met onderbouwing van de leerdoelen die opgesteld zijn door stichting leerplan ontwikkeling. Er komen diverse speelbare thema's aan bod, zoals de winkel, gezondheid en de bibliotheek. De seizoenen en de jaarlijkse feestdagen verwerken wij binnen deze speelbare thema's.

Spelen en ontdekken doormiddel van inspirerende hoeken en materiaal is bij ons een must. Wij stimuleren daarin onze kinderen zichzelf te leren kennen en talenten te gebruiken. De kern van ons kleuteronderwijs is; spelenderwijs ontdekkend leren Hierin speelt de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en motoriek een grote rol. Leren via spelletjes, onderzoek en fantasie en onze kinderen voorbereiden op het ‘nieuwe’ leren vanaf groep 3 is wat u van ons mag verwachten. Al onze kleuters stromen in groep 3 in met een rugzak vol met voorbereidend lezen, schrijven en rekenen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Uren

De uren die wij besteden aan vakken zullen per week verschillen. De ene week staat de Kinderboekenweek centraal en de andere week een muziekvoorstelling. Daarnaast heeft elk kind zijn talenten en uitdagingen. Waar een talent minder tijd in beslag zal nemen, zal de uitdaging meer tijd vragen. Kwaliteit zal bij onze leraren boven het tellen van onderwijsuren gaan.

Taal en rekenen

Taal en rekenen zijn onze kernvakken. Een stevige basis om andere vakken mee aan te bieden is ons streven. Wij bieden deze vakken aan met de welbekende doelen in een toekomstbestendig jasje. Voor ons is een betekenisvolle relatie tussen ontwikkelingsgebieden heel belangrijk. Alle taaldomeinen (spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven, etc) en zaakvakken als geschiedenis versterken elkaar. U kind leert door kennis uit het ene domein in te zetten in het andere domein. Bijvoorbeeld: Wanneer een leerling een betoog schrijft over het klimaat is hij bezig met het vak natuur en de taaldomeinen schrijven, spelling en woordenschatontwikkeling. Daarmee maak je taalopdrachten meer dan alleen een invuloefening. Betekenisvol lesgeven binnen een inspirerend thema is waar wij voor staan!

Socialisatie en persoonsvorming

Socialisatie en persoonsvorming zijn vakoverstijgend. Binnen deze uren zijn de leerlingen bezig met verwerkingsopdrachten die aangeboden zijn tijdens de instructie van de andere vakken. De leerlingen oefenen bijvoorbeeld met zelfstandigheid, zelfreflectie en het formuleren van hulpvragen. De leerkracht bepaalt elke week voor elk kind een takenpakket (weektaak) waarmee de leerling zelfstandig aan de slag mag.

ICT

In alle groepen zijn voldoende (digitale) middelen beschikbaar. Het uitgangspunt is dat kinderen werken en leren op manieren die voor het betreffende leerdoel en voor het kind het beste werkt. ICT en digitalisering zien wij als een middel en niet als doel op zich. Schrijven op papier blijft in ons onderwijs een grote rol spelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de website van het samenwerkingsverband Midden Holland vindt u meer informatie hoe wij als school samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs organiseren in de regio. Passend onderwijs voor het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so). Dit geldt voor alle leerlingen in de gemeenten in de regio Midden-Holland: Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, (een deel van) Zuidplas en (een deel van) Alphen aan den Rijn (kern Boskoop).

De komende jaren wordt daarbij vooral ingezet op de versterking van de route, verbreding en versterking van het dekkend netwerk en op een gezamenlijke, gecombineerde aanpak en inzet van zowel onderwijs, ondersteuning als zorg, onder meer via de onderwijszorgarrangementen. Samenwerking met alle betrokken partners is daarbij cruciaal om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden.

In het bijgevoegde document vindt u wat wij aankomend jaren in en om de school kunnen bieden aan leerlingen die passend onderwijs nodig hebben.

zie ook: https://swv-po-mh.nl/wp-content/uploads/2018/07/Leren-met-elkaar-2018-2022.pdf

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Regenboog is onderdeel van een kindcentrum. Het kindcentrum verzorgt opvang van 0 tot 13 jaar. Samen met Quadrant werken wij met een doorgaande lijn van (peuter)opvang naar onderwijs. Daarnaast is er opvang voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. Samen ontwikkelen we ons tot een kindcentrum waarin de activiteiten en de begeleiding van opvang en school op elkaar aansluiten en elkaar versterke

Terug naar boven