Christelijke basisschool TOV

Parklaan 7 2742 MG Waddinxveen

 • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV
 • Schoolfoto van Christelijke basisschool TOV

Het team

Toelichting van de school

Het team van cbs TOV bestaat uit de directeur, groepsleerkrachten en leerkrachten voor extra ondersteuning.

Specialisaties:

 • intern begeleider (master SEN)
 • coach
 • ICT coördinator
 • Taal-, reken-, gedrag- en begaafdenspecialisten
 • ICO leerkracht, voor het begeleiden van stagiaires
 • plusklas leerkrachten
 • conciërge
 • administratief medewerker

Gedurende het schooljaar volgen de leerkrachten cursussen en (master)opleidingen om hun kennis te vergroten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, hanteren we de volgende procedure, op volgorde van afhandeling

 1. We leggen contact met de invalpool voor een invaller. Wij hebben samen met ongeveer 35 scholen een invalpool waar we met elkaar een flink aantal leerkrachten in proberen te benoemen. 
 2. We vragen de duo-leerkracht of een andere leerkracht om extra te werken. 
 3. We laten de klas draaien door een onderwijsassistente onder leiding van een leerkracht of een directielid of IB-er. (=noodoplossing voor 1 dag). Ook een competente stagiair kan hiervoor ingeschakeld worden. 
 4. We verdelen de groep onder de andere groepen (= noodoplossing voor 1 dag).
 5. We sturen een groep naar huis. Dit kan alleen als we dat de dag ervoor gemeld hebben aan de ouders van die groep. (= noodoplossing voor 1 dag).
 6. Ouders die voor hun kind echt geen opvang hebben, mogen hun kind naar school laten komen. Daar wordt opvang voor geregeld in een andere groep of in een andere ruimte. In uitzonderlijke gevallen huren we een detacheringsbureau in om een vacature te vullen. Natuurlijk hopen we dat de stappen 5 en 6 niet toegepast hoeven te worden, maar bij een griepgolf of bij enkele langdurige ziektes of verloven staat een school soms met de rug tegen de muur. We vragen hiervoor uw begrip. We raden iedereen aan om voor stap 5 altijd een plan B achter de hand te hebben, bijvoorbeeld een gezamenlijke opvang op bepaalde dagen van elkaars kinderen, opvang door buren, vrienden of familieleden etc.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijsaanbod en pedagogische aanpak is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en leerbehoeften van de leerlingen. Wij maken gebruik van units, waarin wij werken met stamgroepen en groepen op niveau. Het onderwijsaanbod wordt zodanig vormgegeven dat het maximale uit de leerling kan worden gehaald. Om ons onderwijsaanbod goed uit te voeren analyseren wij de toetsgegevens van de leerlingen en maken wij de leerling eigenaar van zijn eigen leren door met de leerling in gesprek te gaan. Deze kindgesprekken zijn gericht op het stellen van eigen doelen en bewustwording van het eigen leren.

De (hoog)begaafde leerlingen hebben meer uitdaging nodig dan de reguliere lesstof hen biedt. Deze leerlingen hebben behoefte aan extra uitdaging, persoonlijke begeleiding en omgang met ontwikkelingsgelijken. Zij krijgen wekelijks les van onze Plusklas leerkracht. Speerpunten: "Spaanse les, leren leren, uitdagende projecten en excursies". Daarnaast krijgen kinderen die meer aan kunnen ook extra gerichte opdrachten in hun eigen groep. 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij deze urenverdeling voor unit 1 nemen wij mee dat de activiteiten in de kleuterklas verschillende ontwikkelingsgebieden beslaan en dat daarbij kinderen ook spelend en ontdekkend kunnen leren. De doelen voor bovenstaande vakken kunnen verwerkt worden in onder andere de speel/werktijd , speelhoeken en kringactiviteiten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de TOV vinden wij ontwikkeling belangrijk! Wij leren de kinderen rekenen, taal, spelling, knutselen, sporten en nog veel meer. Graag laten wij de kinderen ook kennis maken met andere vaardigheden en interesses en talenten. Daarom hebben wij creatieve circuits georganiseerd. Dan krijgen de leerlingen binnen de units door elkaar heen les op de vakgebieden muziek, drama, techniek, ICT en tekenen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen onze school worden de leerkrachten begeleid door de intern begeleider en specialisten (taal, rekenen en gedrag). 

Het collectief leren en de onderzoekende houding wordt in ons team gestimuleerd door het lezen van literatuur, het volgen van seminars en cursussen.

Binnen de stichting werken wij met specialistengroepen die met elkaar zich buigen over casussen binnen hun specialiteit. Ook zorgen ze ervoor dat ze met zijn allen bij zijn wat betreft de ontwikkelingen binnen hun specialiteit. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Naast de taal- leesspecialist, rekenspecialist en gedragsspecialist hebben wij op school ook een jonge kindspecialist. Wij hebben als ambitie een dyslexie specialist en (hoog)begaafde specialist op te leiden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het bestuur van de Stichting Waddinxveense Peuterspeelzalen heeft een aantal jaar geleden gekozen om te gaan werken met een VVE-beleid, dat inhoudt dat zij de peuterspeelzalen als voorschoolse voorziening - als voorbereiding op de basisschool - willen laten functioneren, op basis van de normen die daar landelijk en door de gemeente aan worden gesteld. In de praktijk betekent dit, dat zij met de kinderen werken met een gestructureerd programma dat ingaat op de verschillende ontwikkelingsaspecten van het kind. Zoals bijvoorbeeld de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spelontwikkeling. Allemaal zaken die erop gericht zijn uw kind voor te bereiden op de basisschool, op een op het kind afgestemde en leuke manier.


Kinderdagverblijf van de Stichting "Quadrant" uit Gouda zit bij ons in het gebouw. 

Terug naar boven