Kleurrijk

Jacob Catslaan 3 2741 XL Waddinxveen

Schoolfoto van Kleurrijk

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging bij verlof van een personeelslid wordt intern geregeld. Is dit niet mogelijk dan wordt er indien beschikbaar een inval-leerkracht gevraagd. Mocht dit niet lukken, krijgen de kinderen vrij.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op Kleurrijk werken we met een leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de kinderen op leeftijd worden gegroepeerd. 

Groep 1 en 2 vormen samen een groep.

Vanaf groep 3 proberen we enkele groepen te maken. Vanwege het aantal leerlingen in de groepen worden er regelmatig combinatiegroepen gevormd. Dat kan per jaar anders zijn. Aan het eind van elk schooljaar bekijken we of een herverdeling noodzakelijk is.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Levensbeschouwing speelt een grote rol in ons lesprogramma. We starten elke dag met gebed, we zingen veel en geven dagelijks bijbelonderwijs.

Elke schooldag krijgen de leerlingen les in de basisvakken: lezen, taal, spelling en rekenen. Daarnaast geven we wereldoriëntatie met behulp van de methode Da Vinci, waarin we aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en cultuur aanbieden in thema's. Groep 1 t/m 3 werkt altijd thematisch. 

Een keer in de week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Engels wordt gegeven vanaf groep 4. Lessen burgerschap, seksuele vorming waar wij de methode 'Wonderlijk gemaakt' voor gebruiken en verkeer worden regelmatig gegeven. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we de Kanjertraining en krijgen de kinderen een aantal weken per schooljaar schooljudo. De creatieve lessen worden indien mogelijk verweven met de thema's. Voor cultuur maken we ook gebruik van het cultuuraanbod van stichting Vonk (cultuureducatie Waddinxveen).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We bieden onderwijs en opvang aan 0 tot en met 12/13 jarigen kinderen.

We streven ernaar om inclusief onderwijs te bieden. Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte willen we (al dan niet in samenwerking met een externe partij) graag passend onderwijs bieden. Dit gaat uiteraard in samenspraak met de ouders. In het SOP (School Ondersteunings Profiel) vindt u een uitwerking van hoe we de ondersteuning intern op Kleurrijk organiseren, wat we wel en niet kunnen bieden.

Onze school is onderdeel van het Samenwerkingsverband Midden-Holland. In een samenwerkingsverband werken reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs in een regio samen. Zo maken zij afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de ondersteuningsmiddelen worden verdeeld. Vervolgens worden deze afspraken vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Voor meer informatie: https://www.swv-vo-mhr.nl/ 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Kleurrijk staat voor inclusief onderwijs. Samen met ouders en eventueel externe partijen wordt voor de start van ieder schooljaar gekeken naar de behoeften van de leerling en de mogelijkheden van de school wanneer de leerling extra ondersteuningsbehoeften heeft. 

De komende periode is onze ambitie het aanbod voor meer-en hoogbegaafdheid en NT2 te verruimen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De opvang op Kleurrijk wordt verzorgd door onze franchisepartner To Be Kind.

Er is BSO en er zijn 3 dagopvang groepen

Terug naar boven