Kindcentrum Sint Jan

Volleringweg 24 1738 BT Waarland

Schoolfoto van Kindcentrum Sint Jan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een groepsleerkracht proberen we zoveel mogelijk reguliere lessen door te laten gaan. In eerste instantie kijken wij of er personeel beschikbaar is in de inval-/flexpool van het cluster. Zo niet wordt gekeken of we de vervanging intern op kunnen lossen. Bij langdurige ziekte van een leerkracht doen wij een beroep op de inval-/flexpool van Blosse.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op ons kindcentrum zitten de kinderen met leeftijdsgenoten in een groep en wordt er in bouwen samengewerkt door de leerlingen en leerkrachten.

De onderbouw bestaat uit de groepen 1/2 en 3. De activiteiten rond de thema's worden afgestemd met de peutergroep. De eerste helft van het schooljaar is groep 3 betrokken bij de onderbouw. 

In de middenbouw werken de groepen 4 en 5 samen. De tweede helft van het schooljaar komt groep 3 bij de middenbouw. Groep 5 werkt na de meivakantie met IPC samen met de groepen 6 en 7. 

In de bovenbouw werken de groepen 6, 7 en 8 intensief samen.

Naast het werken in de eigen groep werken de kinderen waar mogelijk groepsdoorbrekend om zo beter tegemoet te kunnen komen aan hun behoeftes. Dit gebeurt in alle bouwen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij houden ons aan de kerndoelen voor het jonge kind en voldoen aan de onderwijstijd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij houden ons aan de kerndoelen en voldoen aan de onderwijstijd die de kinderen moeten krijgen.

Naast de zaakvakken lezen, rekenen en taal werken we met IPC. IPC  'Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. Het streven van IPC is om kinderen te laten leren, zo effectief en leuk mogelijk, op basis van hoge verwachtingen.' (https://ipc-nederland.nl/ipc/wat-is-het-ipc). Om het meeste voor de kinderen te kunnen betekenen, is er een leerkracht opgeleid tot IPC specialist. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

0

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerlingpopulatie van KC Sint Jan heeft een schoolweging die hogere resultaten mag laten verwachten dan het landelijk gemiddelde. Mede door Corona voldoen onze opbrengsten hier niet aan. Dit heeft gemaakt dat wij kritischer zijn gaan kijken naar het proces van leren, de behoeften van de leerlingen en in het verlengde hiervan het handelen van de leerkrachten.

In het schooljaar 2021-2022 zijn wij daarom gestart met 'Ambitiegericht werken'. Dit gebeurt onder begeleiding van een externe en is gericht op de vakken reken-wiskunde, technisch lezen en spelling.  Schoolbreed het aanbod versterken zal ervoor zorgen dat we in de toekomst niet alleen het landelijk gemiddelde maar ook de eigen ambities behalen. Een positieve trend is al zichtbaar. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven