Basisschool Prins Willem-Alexander

Prinses Maximalaan 1 3466 LP Waarder

  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hier vindt u de scores van de afgelopen drie jaar. Op de Prins Willem-Alexanderschool maken we gebruik van de Route 8 toets die in april wordt afgenomen. De afgelopen jaren kunt u zien dat we alle jaren boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord. Ook in het schooljaar 2020-2021 is er ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord. Als school hebben we als speerpunt dat alle kinderen minimaal 1F niveau halen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Minimaal 70% van onze leerlingen stromen uit op de niveaus 2F voor lezen en taalverzorging en 75% op 1S voor rekenen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Dagelijks worden de gegeven lessen geëvalueerd. Wanneer een leerling uitvalt op een doel, wordt er een passende interventie beschreven in het plan- en interventiedocument. Wanneer een leerling nogmaals uitvalt, wordt er gekeken wat er nodig is om het doel wel te kunnen halen en wordt er inzet gevraagd van de leraarondersteuner/onderwijsassistent. Op deze manier voorkomen we dat leerlingen een te grote achterstand oplopen en allemaal voldoende blijven groeien op hun eigen niveau. 

Daarnaast maken we gebruik van de CITO-toetsen. Halverwege het schooljaar en het eind van het schooljaar toetsen we de leerlingen. Aan de hand van de resultaten maken we een trendanalyse en diepteanalyse om te onderzoeken of de leerlingen voldoende gegroeid zijn en waar wij als school extra ondersteuning moeten bieden. Dit wordt waar nodig omgezet in een plan van aanpak dat onder begeleiding van de intern begeleider wordt uitgevoerd in de klassen of aan individuele/groepjes leerlingen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verstrekken in de vorm van een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren.

De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Wanneer uw kind in groep 8 zit, begint het traject voortgezet onderwijs. Gedurende dat jaar zijn er voorlichtingsavonden op de middelbare scholen en ook op onze school zijn er informatiebrochures beschikbaar. Rond de herfstvakantie brengen wij een voorlopig advies uit. In januari volgt het definitieve schooladvies en in april volgt de uitslag van de eindtoets.

Kinderen van onze school kiezen over het algemeen voor: Kalsbeek College (Woerden), Minkema College (Woerden), Driestar College (Gouda), het Coornhert SG (Gouda) of het Wellant College. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 heeft de onderwijsinspectie het vierjaarlijks bestuurstoezicht uitgevoerd bij De Vier Windstreken. We zijn heel blij met de positieve beoordeling van de inspectie. Hierin schrijf de inspectie onder andere: "D4W heeft zich na een moeilijke tijd krachtig herpakt en kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. De basis is op orde gebracht en de focus kan weer volledig uitgaan naar het onderwijs." Wij kijken terug op een goed onderzoek waarbij er vanuit de inspectie waardering is voor de inspanningen die we hebben geleverd in de afgelopen jaren. Het volledige rapport is te lezen in de bijlage

Terug naar boven