Basisschool Prins Willem-Alexander

Prinses Maximalaan 1 3466 LP Waarder

 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Hier vindt u de resultaten van de eindtoets van de afgelopen drie jaar. Op de Prins Willem-Alexanderschool maken we gebruik van de Route 8 toets die in april/mei wordt afgenomen. De afgelopen jaren kunt u zien dat we alle jaren boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord. Ook in het schooljaar 2021-2022 is er boven het landelijk gemiddelde gescoord. De resultaten van de eindtoets in de afgelopen drie jaar: 

 • 2018-2019: 205,2 (landelijke norm: 200,4)
 • 2020-2021: 224,4 (landelijke norm: 208)
 • 2021-2022: 207,1 (landelijke norm: 200)

Als school hebben we als speerpunt dat alle kinderen qua referentieniveau minimaal 1F-niveau halen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Minimaal 70% van onze leerlingen stromen uit op de niveaus 2F voor lezen en taalverzorging en 75% op 1S voor rekenen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2 van de schoolgids. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Dagelijks worden de gegeven lessen geëvalueerd. Wanneer een leerling uitvalt op een doel, wordt er een passende interventie beschreven in het plan- en interventiedocument. Wanneer een leerling nogmaals uitvalt, wordt er gekeken wat er nodig is om het doel wel te kunnen halen en wordt er inzet gevraagd van de leraarondersteuner/onderwijsassistent. Op deze manier voorkomen we dat leerlingen een te grote achterstand oplopen en allemaal voldoende blijven groeien op hun eigen niveau. 

Daarnaast maken we gebruik van de tussentijdse toetsen van Leerling in beeld. Halverwege het schooljaar en aan het eind van het schooljaar toetsen we de leerlingen. Aan de hand van de resultaten maken we een trendanalyse en diepteanalyse om te onderzoeken of de leerlingen voldoende gegroeid zijn en waar wij als school extra ondersteuning moeten bieden. Waar nodig wordt een handelingsplan geschreven om de extra ondersteuning te beschrijven. Dit laatste gebeurt in overleg met de intern begeleider.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verstrekken in de vorm van een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren.

De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

Wanneer uw kind in groep 8 zit, begint het traject voortgezet onderwijs. Gedurende dat jaar zijn er voorlichtingsavonden op de middelbare scholen en ook op onze school zijn er informatiebrochures beschikbaar. Rond de herfstvakantie brengen wij een voorlopig advies uit. In januari volgt het definitieve schooladvies en in april volgt de uitslag van de eindtoets.

Kinderen van onze school kiezen over het algemeen voor: Kalsbeek College (Woerden), Minkema College (Woerden), Driestar College (Gouda) of Yuverta (Montfoort). 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

'Onze school biedt een veilige- en rijke leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Hierbij is het kind eigenaar van zijn of haar leerproces. Uniciteit, respect voor elkaar en omzien naar elkaar staat centraal. We zien het als taak om de kinderen voor te bereiden op het leven in het algemeen, waarbij ze kunnen omgaan met verschillen en teleurstellingen en kunnen uitgroeien tot evenwichtige, zelfstandige mensen. De school is een belangrijke verbindende factor binnen de dorpsgemeenschap. Wij werken vanuit de basis dat we God liefhebben boven alles en de naaste liefhebben als onszelf, zoals de Here Jezus de Tien geboden samenvatte.

In het onderwijs op de Prins Willem-Alexanderschool wordt er gewerkt vanuit de bovenstaande visie. Om te streven naar deze visie moet er zicht zijn op de veiligheidsbeleving, de sociale competenties en de beleving van het leer- een leefklimaat. De leerkrachten zijn daarom alert op de signalen die leerlingen afgeven over hun welbevinden en sociale competenties. Dit betekent dat de leerkracht een observerende houding heeft zowel in de klas als op het schoolplein. Daarnaast is de leerkracht alert op signalen die voortkomen uit kindgesprekken en/of oudergesprekken. Hierbij streeft men ernaar om als leerkracht zo objectief mogelijk te signaleren.    

Naast deze grondhouding van de leerkracht is het noodzakelijk dat de school veiligheidsbeleving, het leer- en leefklimaat en de sociale competenties van de leerlingen met een kwantitatief en valide onderzoeksinstrument meet. Hiervoor gebruikt de school het digitaal expertsysteem ‘Kindbegrip’,  een digitaal expertsysteem waarmee leerkrachten op gestandaardiseerde wijze een oordeel kunnen vormen over het sociaal-emotioneel functioneren van een leerling en een groep. Het doel hiervan is bepalen of er op school-, groeps- en/of leerlingniveau zorgbehoeften zijn. Vervolgens gaan we hier ook mee aan de slag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veilige en rijke leeromgeving
 • Sociale competenties
 • Uniciteit, respect voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 heeft de onderwijsinspectie het vierjaarlijks bestuurstoezicht uitgevoerd bij De Vier Windstreken. We zijn heel blij met de positieve beoordeling van de inspectie. Hierin schrijf de inspectie onder andere: "D4W heeft zich na een moeilijke tijd krachtig herpakt en kan de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. De basis is op orde gebracht en de focus kan weer volledig uitgaan naar het onderwijs." Wij kijken terug op een goed onderzoek waarbij er vanuit de inspectie waardering is voor de inspanningen die we hebben geleverd in de afgelopen jaren. Het volledige rapport is te lezen in de bijlage

Terug naar boven