Basisschool Prins Willem-Alexander

Prinses Maximalaan 1 3466 LP Waarder

 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander
 • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander

Het team

Toelichting van de school

Op de Prins Willem-Alexanderschool werkt een ambitieus, gemengd team samen. De leerkrachten zijn in dienst van De Vier Windstreken. Dit betekent dat zij inzetbaar zijn op alle scholen binnen onze stichting. Het team bestaat uit leerkrachten, leraarondersteuners en onderwijsassistenten. Het is een mooie mix tussen startende en ervaren leerkrachten die van en met elkaar willen leren. Dit doen we onder andere door het samenwerken in leerwerkgroepen en het samen leren tijdens studiedagen, bordsessies en klassenbezoeken. Hierbij staat altijd de ontwikkeling van goed onderwijs en het leren van leerlingen centraal.

Stagiaires zijn op onze school van harte welkom. Uiteraard maken we in de klas hierover duidelijke afspraken, want het lesprogramma en het pedagogisch klimaat in een groep mogen er niet onder lijden. Onze stagiaires komen voornamelijk van de Marnix Academie (Utrecht), de CHE (Ede), de Driestar (Gouda) en ROC Midden-Holland (Gouda en Alphen a/d Rijn). 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op de Prins Willem-Alexanderschool proberen we bij studieverlof of afwezigheid van de leerkracht zoveel mogelijk vervanging te regelen vanuit onze invalpool “Het Groene Hart”.  Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te combineren, of kinderen van de zieke leerkracht over andere groepen te verdelen. Alleen bij hoge uitzondering zullen wij u vragen de kinderen thuis op te vangen. Kunt u dit in verband met werk of anderszins niet oplossen, dan kan de school uw kind in een andere groep opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elk teamlid in ons enthousiaste team heeft er bewust voor gekozen om te werken op een protestants-christelijke basisschool en is vakbekwaam. We willen onze kinderen op een liefdevolle en zorgzame manier begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Dit doen we door te blijven werken aan een sfeer van veiligheid, openheid, professionaliteit en collegialiteit.

 • Onze school heeft een directeur. Zij is belast met de leiding van de school. Tevens is zij het eerste aanspreekpunt van de school op schoolniveau. 
 • Gezamenlijk met twee leerkrachten is de directeur onderdeel van het managementteam (MT). Zij hebben de zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Deze MT-leden zijn aanspreekpunt bij afwezigheid van de directeur.
 • Een groepsleerkracht is vooral belast met lestaken. Voor vragen op leerling- en klassenniveau is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.
 • Onze intern begeleider (IB-er) is een groepsleerkracht belast met de zorg voor speciale leerlingbegeleiding. Daarnaast heeft de IB'er de taak om de zorg op school op peil te houden. 
 • De leraarondersteuner is een leerkracht die speciale hulp biedt aan kinderen met leerproblemen.
 • De ICT-coördinator coördineert en helpt rondom computers en automatisering. 
 • Daarnaast hebben wij onderwijsassistenten die de groepsleerkracht ondersteunen in uitvoerende taken. 
 • Voor informatie over de tussenschoolse opvang (TSO), kunt u terecht bij de TSO-coördinator. 

In de bijlage bij de schoolgids vindt u alle actuele namen die bij deze functies horen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Groep 1 en 2

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school, pas dan kunnen zij zich ontwikkelen. In groep 1 besteden we daarom veel aandacht aan het wennen aan school en het aanleren van de schoolregels. Daarnaast leren zij veel vaardigheden en begrippen. In groep 2 gaan we verder met het voorbereiden op het leren lezen en rekenen in groep 3. We werken met diverse thema's die op verschillende manieren terugkomen tijdens de schooldag. Bijvoorbeeld tijdens de gymlessen, muzieklessen of in de kring. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 en 4

In groep 3 wordt officieel een start gemaakt met leren lezen. Om het leesplezier te stimuleren, lezen we elke dag voor en laten we de kinderen iedere dag minimaal een kwartier zelfstandig lezen. In groep 4 wordt meer ingezet op het voortgezet lezen. Onder andere wordt het hardop lezen geoefend. We leren de kinderen technisch en begrijpend lezen. 

Groep 4 t/m 8

In deze jaren komen de volgende vakken aan bod: Nederlandse taal, schrijven, rekenen en wiskunde, wereldoriëntatie, expressie, verkeer, Engels (groep 5 t/m 8), gymnastiek, muzikale vorming en actief burgerschap. Een deel van deze vakken volgend de kinderen via de tablets van Snappet. De kinderen kunnen op deze manier op hun eigen tempo en niveau de stof eigen maken. 

Godsdienstonderwijs

Naast de wettelijk voorgeschreven vakken geven wij op onze school godsdienstonderwijs. Dagelijks is er ruimte in het rooster voor gebed, een bijbelvertelling en zang. Daarnaast besteden wij aandacht aan de viering van christelijke feestdagen en houden we maandelijks een schoolviering waarvan één per jaar onder leiding van de plaatselijke predikanten. 

Omgevingsonderwijs

Naast alle vakken op school, willen we de kinderen ook bewust maken van hun omgeving. De kinderen gaan ieder jaar naar verschillende bekende plekken, historische gebouwen en/of musea. Zie de website en de jaarplanning voor de actuele excursies.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Prins Willem-Alexanderschool werken we met een schoolondersteuningsprofiel waarin duidelijk vermeld staat hoe we de leerlingen ondersteunen. Zo werken er naast de leerkrachten ook een leerkrachtondersteuner en onderwijsassistenten. Ook hebben we binnen onze school meerdere collega's met een master, zowel op leren, begeleiding en gedrag. Zij werken intensief samen om de juiste begeleiding aan de kinderen te geven. Daarnaast maken we hierbij ook gebruik van de expertise van het samenwerkingsverband. 

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een handelingsplan om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Wanneer er meer nodig is, wordt er in samenspraak met de ouders een OPP opgesteld waarin de leerlingen op een eigen leerlijn gaan werken. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen profiteren van het aanbod van de plusklas. 


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven