Basisschool Prins Willem-Alexander

Prinses Maximalaan 1 3466 LP Waarder

  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder. Wij zijn een kleinschalige dorpsschool in het hart van het dorp. Van dichtbij huis, nemen we de kinderen verder mee het leven in. Als school willen we van betekenis zijn voor het dorp en verbonden zijn met de omgeving. Onze kernwaarden zijn ontwikkeling, verbondenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden dragen wij uit, maar willen we ook de leerlingen meegeven. De Prins Willem-Alexanderschool valt onder de stichting De Vier Windstreken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Ontwikkeling
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Prins Willem-Alexanderschool telt bij aanvang van het schooljaar ongeveer 117 leerlingen. De leerlingen komen niet alleen uit Waarder zelf maar ook uit de omliggende plaatsen. In het schooljaar 2023/2024 hebben we 6 groepen waaronder enkele combinatiegroepen. Op onze school is er voldoende aandacht voor elk kind. Naast de leerkrachten zijn er ook 4 leraarondersteuners werkzaam op de Prins Willem-Alexanderschool. Zij geven RT of zijn de extra handen in de (combinatie)klas. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Vier Windstreken hecht veel waarde aan een sterk pedagogisch leer- en leefklimaat, waarin zowel leerlingen als personeel een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren. Dit draagt immers bij aan een positieve ontwikkeling, functioneren en prestaties van alle betrokkenen.

Bij leefklimaat wordt de fysieke schoolomgeving beoogd. Hier wordt verantwoord toezicht georganiseerd, zonder de toenemende zelfstandigheid van de leerlingen in de weg te zitten.  

Het beleidsplan ‘sociale veiligheid’ is onderdeel van het meer algemene integrale sociaal veiligheidsplan van De Vier Windstreken. In het beleidsplan veiligheid staan duidelijke richtlijnen waarlangs alle scholen gericht beleid voeren op het terrein van fysieke en sociale veiligheid.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, professionals en ouders. Een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Terug naar boven