Basisschool Prins Willem-Alexander

Prinses Maximalaan 1 3466 LP Waarder

  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander
  • Schoolfoto van Basisschool Prins Willem-Alexander

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de Prins Willem-Alexanderschool in Waarder. Wij zijn een kleinschalige dorpsschool in het hart van het dorp. Onze kernwaarden zijn ontwikkeling, verbondenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Deze kernwaarden dragen wij uit, maar willen we ook de leerlingen meegeven. Als School met de Bijbel zijn we een open-christelijke school waar iedereen welkom is. Als school willen we van betekenis zijn voor het dorp en verbonden zijn met de omgeving. De Prins Willem-Alexanderschool valt onder de stichting De Vier Windstreken. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants Christelijk
  • Verbondenheid
  • Ontwikkeling
  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Prins Willem-Alexanderschool telt bij aanvang van het schooljaar ongeveer 127 leerlingen. De leerlingprognose laat zien dat het aantal leerlingen stabiel blijft. De leerlingen komen niet alleen uit Waarder zelf maar ook uit de omliggende plaatsen i.v.m. de goede pedagogische sfeer die er op school is.

De schoolweging laat zien dat 93% een weging van 0.0 hebben en 7% een weging van 0.3. We werken in enkele groepen en combinatiegroepen met leerkrachten die ondersteuning krijgen van een leraarondersteuner of onderwijsassistente. Dit betekent veel aandacht voor ieder kind.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Overblijf

Tussen de middag is het voor de kinderen mogelijk om over te blijven. Dit overblijf wordt verzorgd door daarvoor opgeleide overblijfmoeders en de TSO-coördinator. Om 12 uur wordt er gestart met een (stil) gebed en wordt er aan tafel gegeten. Na het eten wordt er uit de Bijbel gelezen en geëindigd. Afhankelijk van het weer wordt er binnen of buiten gespeeld tot 12.50 uur onder toezicht van de overblijfouder. Wanneer ook andere leerlingen op het plein komen, wordt het toezicht overgenomen door een leerkracht. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Vier Windstreken hecht veel waarde aan een sterk pedagogisch leer- en leefklimaat, waarin zowel leerlingen als personeel een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaren. Dit draagt immers bij aan een positieve ontwikkeling, functioneren en prestaties van alle betrokkenen.

Bij leefklimaat wordt de fysieke schoolomgeving beoogd. Hier wordt verantwoord toezicht georganiseerd, zonder de toenemende zelfstandigheid van de leerlingen in de weg te zitten.  

Het beleidsplan ‘sociale veiligheid’ is onderdeel van het meer algemene integrale sociaal veiligheidsplan van De Vier Windstreken. In het beleidsplan veiligheid staan duidelijke richtlijnen waarlangs alle scholen gericht beleid voeren op het terrein van fysieke en sociale veiligheid.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor leerlingen, professionals en ouders. Een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

Terug naar boven