Openbare Basisschool De Waerdenburght

De Koeldert 26 4181 CK Waardenburg

  • Begeleiding voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Wij hebben aandacht voor alle leerlingen.
  • Leerlingen worden gestimuleerd actief te spelen door het aanbieden van leuke spelactiviteiten.
  • Wij maken gebruik van de mogelijkheden in onze regio: boerderijbezoek, museumbezoek, bibliotheekbezoek etc.
  • Onze bibliotheek is ruim opgezet en wij maken intensief gebruik van de begeleiding van de lees-mediacoach van de bibliotheek.
  • Wij maken gebruik van de methode 'Kleuteruniversiteit' met uitdagende thema's.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De individuele eindresultaten van onze leerlingen liggen op het niveau dat van onze leerlingen verwacht mag worden. Wij volgen onze leerlingen nauwkeurig met onze meetinstrumenten. Voor de harde cijfers t.a.v. de opbrengsten doen wij dit met Leeruniek en het Cito Leerlingvolgsysteem. 

Wij stemmen onze zorg en begeleiding zorgvuldig af op de individuele leerlingen. Dat doen wij in overleg met ouders. leerkrachten en mogelijk betrokken externen.

Bij de doorstroom naar het voortgezet onderwijs stemmen wij onze adviezen af met ouders, leerlingen, leerkrachten, interne begeleiding en de school van het voortgezet onderwijs waar de leerlingen naartoe gaan.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Jaarlijks worden onze leerlingen in januari  en juni getoetst. Deze landelijke toetsen nemen we af om ons onderwijs te evalueren. Wat doen we goed, wat kunnen we verbeteren? Daarnaast volgen we onze leerlingen met deze toetsen, echter dagelijkse observaties geven ons een beter beeld. De landelijke toetsen geven namelijk een te eenzijdig beeld, het kind is meer dan alleen de kennis van lezen, rekenen en taal. Talent kan op zoveel meer vlakken liggen, deze willen we bij ieder kind ontdekken en ontwikkelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Binnen onze school hechten we grote waarde aan veiligheid voor alle leerlingen, medewerkers en ouders. Als meetinstrument gebruiken wij de vragenlijsten van DUO. Elk jaar nemen wij de vragenlijst van DUO af bij onze medewerkers en onze leerlingen in de groepen 5 t/m 8. Elke twee jaar worden de ouders bevraagd.

Jaarlijks besteden wij aandacht aan de Week van Respect in november.

Wij werken met de Kanjertraining en hebben een protocol opgesteld waarin onze wijze van handelen in geval van pesten wordt beschreven. Pesten is niet uit te bannen, wel te reguleren en te beperken. Daar doen wij in samenwerking met ouders onze uiterste best voor. In onze school gebruiken wij Kanvas vragenlijst om het sociaal-emotioneel welbevinden bij onze leerlingen in de groepen 3 t/m 8 te meten. Dit doen wij twee keer per jaar. Bij onze kleuters maken wij gebruik van het instrument KIJK.

De waarden en normen van het openbaar onderwijs komen sterk terug in ons onderwijs. Daarnaast hebben wij een samenwerking met het dienstencentrum GVO & HVO (godsdienst vormend en humanistisch vormend onderwijs). Wij willen kinderen leren nadenken en leren praten met klasgenoten over levensvragen en hen leren een objectieve mening te kunnen vormen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Kanjerschool
  • Ouderbetrokkenheid
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft op 09-06-2011 het basistoezicht ontvangen.

Terug naar boven