Christelijke Basisschool d'n Akker

Groene Kruisstraat 12 4414 AL Waarde

Schoolfoto van Christelijke Basisschool d'n Akker

Het team

Toelichting van de school

Directeur

De directeur heeft dagelijkse leiding. Bij afwezigheid neemt het MT deze verantwoordelijkheid over. 

Groepsleerkracht

De groepsleerkracht is de eerst-verantwoordelijke voor het onderwijs-leerproces in de groep. Hij/zij rapporteert intern aan de directie en/of IB-er en extern aan de ouders. De groepsleerkracht is het aanspreekpunt voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat. De leerkracht is ook eindverantwoordelijk voor de begeleiding van de zorgleerling.

De Intern Begeleider

De Intern Begeleider is belast met de coördinatie van de leerlingenzorg. Hij/zij onderhoudt de relaties met andere externe deskundigen. 

Bouwcoördinator

De bouwcoördinator is een groepsleerkracht die specifieke taken krijgt toebedeeld voor de bouw waarin hij/zij werkzaam is. 

Onderwijs assistent

De onderwijsassistent assisteert bij het geven van onderwijs. Hij/zij functioneert onder leiding van de groepsleerkracht en de IB-er.

Management assistent

De management assistent verricht administratieve werkzaamheden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken gebruik van de vervangingspool van Colon. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3
*Taal in groep 3 wordt voor een groot deel ook nog gebruikt voor lezen. Dit is geïntegreerd in de taalmethode. 
*Bij bewegingsonderwijs hoort ook buitenspel kleuters


Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt onderwijs aan zoveel mogelijk leerlingen die onder onze zorgplicht vallen. Dit zijn leerlingen van wie de ouders voor onze school gekozen hebben en die geen extra zorgbehoeften hebben.

Wanneer er zorgen bestaan voordat een leerling naar school komt óf ontstaat wanneer een leerling bij ons op school zit, zoeken wij met ouders en externe deskundigen wat het beste is voor de leerling. Dit kan zijn dat er een arrangement aangevraagd wordt waarbij materialen, personen en/of expertise in school komt die de school bijstaat in de begeleiding van deze leerling.

Tegelijkertijd zijn er ook grenzen aan wat wij kunnen bieden. In dat geval kijken we samen met ouders en externe deskundigen wat de beste onderwijsvorm is voor deze leerling.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven