Juliana van Stolbergschool

Woeringenlaan 20 5144 CJ Waalwijk

  • De school is gehuisvest in een brede school waarin opvang en onderwijs geïntegreerd zijn.
  • Om de school heen is een natuurleerspeeltuin aangelegd waarin kinderen kunnen spelen en ontdekken.
  • De school is in oktober 2013 geopend.
  • Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool
  • Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool wil kansen bieden aan leerlingen, kansen om hun talenten te ontplooien. Daarbij gaan we uit van de groei en ontwikkeling die leerlingen doormaken.

Als norm hanteren we dat de scores op of boven het landelijk gemiddelde liggen. In de afgelopen schooljaren laten de scores een wisselend beeld zien. Wel scoort de Juliana van Stolbergschool rondom de landelijke percentages en wordt voldaan aan de opdracht om leerlingen een fundamentele kwaliteit mee te geven. De prognoses voor de komende jaren geven de verwachting dat de resultaten weer zullen stijgen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een leerlingvolgsysteem is een belangrijk instrument om de vorderingen van de kinderen in beeld te brengen. Op systematische wijze (via een toetskalender) worden de vorderingen in beeld gebracht.

Het leerlingvolgsysteem bestaat uit onafhankelijke toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen en ze geven een beeld van het niveau van het kind. Voor deze afnamemomenten maken we gebruik van Cito.

In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem “leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind” van ParnasSys.

Onze school maakt voor groep 3 gebruik van het leerlingvolgsysteem voor de vakken: rekenen voor kleuters, taal voor kleuters. Vanaf groep 3: rekenen en wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt “Scol’ gebruikt. Dit signaleringsinstrument sluit aan bij de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

In de groepen 3 worden ook de voortgangstoetsen; herfst-, winter-, lente- en eindsignalering van de methode “Veilig leren lezen” gebruikt en als signaleringsmoment ingezet. De gemaakte toetsen worden digitaal verwerkt. De signaleringsgegevens geven mogelijk aanleiding tot het maken van een analyse. De analyse wordt ingezet om uw kind de juiste hulp te bieden. Naast de individuele analyse worden de signalen gebruikt om het onderwijs op zowel groeps- als schoolniveau beter af te stemmen. De onderwijskwaliteit blijft hierdoor gewaarborgd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van de Juliana van Stolberg stromen door naar havo of vwo. De door de Juliana van Stolbergschool gegeven adviezen voor vervolgonderwijs zijn passend. Leerlingen komen op het niveau van vervolgonderwijs terecht dat voor hen was geadviseerd en verwacht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven