Juliana van Stolbergschool

Woeringenlaan 20 5144 CJ Waalwijk

  • De school is gehuisvest in een brede school waarin opvang en onderwijs geïntegreerd zijn.
  • Om de school heen is een natuurleertuin aangelegd waarin kinderen kunnen spelen en ontdekken.
  • De school is in oktober 2013 geopend.
  • Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool
  • Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool wil kansen bieden aan leerlingen, kansen om hun talenten te ontplooien. Daarbij gaan we uit van de groei en ontwikkeling die leerlingen doormaken.

Als norm hanteren we dat de scores op of boven het landelijk gemiddelde liggen. Vanwege de corona pandemie is er een wisselend resultaat te zien. In schooljaar 2020 is er landelijk geen eindtoets afgenomen. Wel scoren wij rondom de landelijke percentages en wordt voldaan aan de opdracht om leerlingen een fundamentele kwaliteit mee te geven. De prognoses voor de komende jaren geven de verwachting dat de resultaten weer zullen stijgen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Een leerlingvolgsysteem is een belangrijk instrument om de vorderingen van de kinderen in beeld te brengen. Op systematische wijze (via een toetskalender) worden de vorderingen in beeld gebracht.

Het leerlingvolgsysteem bestaat uit onafhankelijke toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen en ze geven een beeld van het niveau van het kind. Voor deze afnamemomenten maken we gebruik van Cito.

In de kleutergroepen wordt gebruik gemaakt van het observatiesysteem “leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind” van ParnasSys. Onze school maakt vanaf groep 3 gebruik van de leerlingvolgsystemen van Cito voor rekenen en wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt 'Zien!' gebruikt in alle groepen. Dit signaleringsinstrument sluit aan bij de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

In de groepen 3 worden ook de voortgangstoetsen; herfst-, winter-, lente- en eindsignalering van de methode “Veilig leren lezen” gebruikt en als signaleringsmoment ingezet. De gemaakte toetsen worden digitaal verwerkt. De signaleringsgegevens geven mogelijk aanleiding tot het maken van een analyse. De analyse wordt ingezet om uw kind de juiste hulp te bieden. Naast de individuele analyse worden de signalen gebruikt om het onderwijs op zowel groeps- als schoolniveau beter af te stemmen. De onderwijskwaliteit blijft hierdoor gewaarborgd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen van de Juliana van Stolberg stromen door naar havo of vwo. De door de Juliana van Stolbergschool gegeven adviezen voor vervolgonderwijs zijn passend. Leerlingen komen op het niveau van vervolgonderwijs terecht dat voor hen was geadviseerd en verwacht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs houdt wettelijk toezicht om te komen tot handhaving en verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Informatie van de Inspectie is interessant voor ouders, personeel en bestuur.
Een inspectiebezoek bestaat uit gesprekken met het College van Bestuur, de locatiedirectie, lesbezoeken, dossieronderzoeken en gegevens uit Scholen op de Kaart. De uitkomsten van dit onderzoek bevatten voor de school aanbevelingen en aandachtspunten. Deze worden verwerkt in herstel- en verbeterplannen op de locatie.

Terug naar boven