Juliana van Stolbergschool

Woeringenlaan 20 5144 CJ Waalwijk

  • De school is gehuisvest in een brede school waarin opvang en onderwijs geïntegreerd zijn.
  • Om de school heen is een natuurleertuin aangelegd waarin kinderen kunnen spelen en ontdekken.
  • De school is in oktober 2013 geopend.
  • Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool
  • Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool

Het team

Toelichting van de school

Eén van de streefdoelen is de lerende organisatie. De afgelopen jaren heeft daarom de professionele cultuur aandacht gekregen: een lerend team in een lerende organisatie met een plan van aanpak. Door gespreid en georganiseerd leiderschap wordt het eigenaarschap van de organisatie en het onderwijs geoptimaliseerd. Eigenaarschap wordt hierdoor dieper in de organisatie gelegd en mede daardoor wordt de betrokkenheid en motivatie verhoogd.

Naast deze ontwikkeling voor zowel de school, de organisatie en de leerkrachten, is er ook aandacht besteed aan professionalisering op andere gebieden. Er is scholing geweest voor veiligheidscoördinatoren, BHV’ers, onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, werken met digibord en er is een themabijeenkomst gehouden over gedrag en persoonlijke professionalisering. Tevens is er aandacht voor individuele scholing voor leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Sinds schooljaar 2019/2020 werken we met poolleerkrachten. De poolleerkrachten vervangen bij afwezigheid van leerkrachten. Bij het niet kunnen vervangen van een leerkracht, worden de klassen samengevoegd. Slechts in uiterste gevallen, krijgt de groep vrij.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoewel we werken met leerstofjaarklassen zijn onze kleutergroepen gemengde groepen (groep 1-2). Ook kan het voorkomen dat een leerling, passend bij zijn niveau, sommige lessen in een andere groep volgt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool werkt met Kleuterplein. Dit sluit aan op de kinderopvang en helpt om de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen.

Daarnaast wordt in de kleutergroepen het observatiesysteem "leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind" van ParnasSys gebruikt. Dit levert individuele analyses en de signalen worden ingezet om het onderwijs op zowel groeps- als schoolniveau beter af te stemmen en hierdoor blijft de onderwijskwaliteit gewaarborgd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het leerstofaanbod stelt onze leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op vervolgonderwijs. Daarbij voorziet de school in een breed aanbod, gericht op verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen. We hebben een cognitief en sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Juliana van Stolbergschool biedt regulier basisonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd van 4 t/m 12 jaar en staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden. Zijn er bij aanmelding specifieke zorgproblematieken bekend, dan onderzoeken wij of we voor deze leerling de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs kunnen bieden voordat de aanmelding omgezet wordt naar een definitieve aanname.

Extra ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften
Op onze school kunnen wij onderwijs bieden aan leerlingen met dyslexie, dyscalculie en leerlingen met verminderde cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden vanwege een beperkt IQ. Op basis van specifieke ondersteuningsbehoeften kan hiervan worden afgeweken.


Hiervoor is de school toegerust met gecertificeerde IB-ers, een ambulant begeleider, een leerlingbegeleider en een taalondersteuner voor "nieuwkomers" en vier onderwijsassistenten. Ook zijn er ondersteunende leermiddelen. De leerkrachten beschikken over voldoende kennis voor een juiste aanpak van deze kinderen. De ondersteuning wordt zowel in als buiten de groep geboden.

Op Juliana van Stolbergschool bieden wij alle leerlingen passend onderwijs. We bieden onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Hieronder vallen ook de (hoog)begaafde leerlingen of leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Om dit te realiseren voorzien wij in gecertificeerde IB’ers en een hoogbegaafdheidsspecialist. Enkele leerkrachten hebben een specifieke opleiding voor de hoogbegaafde leerling gevolgd.   Als Willem van Oranje Scholengroep hebben we de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs voor elke leerling. Het bieden van gevorderde ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen behoort daar ook toe. Op dit niveau wil de Juliana van Stolberg school werken aan de doelstelling om passend onderwijs te realiseren.

De hoofddoelstelling van het beleid van de Juliana van Stolberg school is: De Juliana van Stolberg school biedt passend onderwijs aan voor hoogbegaafde leerlingen (behorend tot de doelgroepomschrijving) voor ongeveer 30 leerlingen. Deze leerlingen worden verdeeld over drie plusklassen. Deze groepen hebben twee contactmomenten in de week. Hierbij is aandacht voor cognitieve uitdaging, het ontmoeten van peers, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het ontwikkelen van executieve functies. Daarnaast is er voor deze leerlingen passend aanbod in de reguliere klassen.

Grenzen aan het onderwijs
De Juliana van Stolbergschool is een reguliere basisschool. Dat betekent dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Voor ons staat het belang van het kind altijd voorop: elk kind heeft recht op een passende plek. Wij kunnen echter niet alle kinderen een passende plek bieden. Voor leerlingen die niet op onze school terecht kunnen, wordt in overleg met de ouders een passende school binnen het samenwerkingsverband gezocht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het schoolgebouw is kinderopvang en onderwijs aanwezig en met de partner Mikz kinderopvang wordt gezorgd voor een geïntegreerd aanbod met aandacht voor doorgaande leerlijnen. Voor de jongste kinderen zijn er de groepen Lieveheersbeestjes en De Hommeltjes. In deze groepen werken pedagogisch medewerkers vol overgave met kinderen om ze een veilige en warme omgeving aan te bieden. Buiten is een prachtige babyweide.

In de groepen van de peuters van 2 en 3 jaar wordt gewerkt met het VVE-programma Peuterplein. Raai de kraai is de handpop van Peuterplein die op vele gebieden ingezet kan worden om een activiteit kracht bij te zetten. Daarnaast kan Raai ook een steun en troost bieden, bijvoorbeeld bij een afscheid.

De kinderopvang werkt met Peuterplein en de Juliana van Stolbergschool werkt met Leerlijn Jonge Kind van ParnasSys. Dit sluit goed op elkaar aan. Er zijn in de thema’s momenten dat de peuters de kleuters ontmoeten. Dit alles helpt om de overgang naar de basisschool soepeler te laten verlopen.

Terug naar boven