Juliana van Stolbergschool

Woeringenlaan 20 5144 CJ Waalwijk

  • De school is gehuisvest in een brede school waarin opvang en onderwijs geïntegreerd zijn.
  • Om de school heen is een natuurleerspeeltuin aangelegd waarin kinderen kunnen spelen en ontdekken.
  • De school is in oktober 2013 geopend.
  • Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool
  • Schoolfoto van Juliana van Stolbergschool

Het team

Toelichting van de school

Eén van de streefdoelen voor 2019 is de lerende organisatie. De afgelopen jaren heeft daarom de professionele cultuur aandacht gekregen: een lerend team in een lerende organisatie met een plan van aanpak. Door gespreid en georganiseerd leiderschap wordt het eigenaarschap van de organisatie en het onderwijs geoptimaliseerd. Eigenaarschap wordt hierdoor dieper in de organisatie gelegd en mede daardoor wordt de betrokkenheid en motivatie verhoogd.

Naast deze ontwikkeling voor zowel de school, de organisatie en de leerkrachten, is er ook aandacht besteed aan professionalisering op andere gebieden. Er is scholing geweest voor veiligheidscoördinatoren, BHV’ers, onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, werken met digibord en er is een themabijeenkomst gehouden over gedrag en persoonlijke professionalisering. Tevens is er aandacht voor individuele scholing voor leerkrachten.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Bij het niet kunnen vervangen van een leerkracht, worden de klassen samengevoegd. Slechts in uiterste gevallen, krijgt de groep vrij. Wij kunnen vanaf schooljaar 2019-2020 werken met eigen poolleerkrachten. De poolleerkrachten vervangen bij de afwezigheid van leerkrachten.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoewel we werken met leerstofjaarklassen zijn onze kleutergroepen gemengde groepen (groep 1-2). Ook kan het voorkomen dat een leerling, passend bij zijn niveau, sommige lessen in een andere groep volgt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool werkt met Kleuterplein. Dit sluit aan op de kinderopvang en helpt om de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen.

Daarnaast wordt in de kleutergroepen het observatiesysteem "leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind" van ParnasSys gebruikt. Dit levert individuele analyses en de signalen worden ingezet om het onderwijs op zowel groeps- als schoolniveau beter af te stemmen en hierdoor blijft de onderwijskwaliteit gewaarborgd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het leerstofaanbod stelt onze leerlingen in staat zich optimaal te ontwikkelen en voor te bereiden op vervolgonderwijs. Daarbij voorziet de school in een breed aanbod, gericht op verwerving van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen. We hebben een cognitief en sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Juliana van Stolbergschool biedt regulier basisonderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd van 4 t/m 12 jaar en staat open voor alle leerlingen (alle religies) die aangemeld worden. Zijn er bij aanmelding specifieke zorgproblematieken bekend, dan onderzoeken wij of we voor deze leerling de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs kunnen bieden voordat de aanmelding omgezet wordt naar een definitieve aanname.

Extra ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften
Op onze school kunnen wij onderwijs bieden aan leerlingen met dyslexie, dyscalculie en leerlingen met verminderde cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden vanwege een beperkt IQ. Op basis van specifieke ondersteuningsbehoeften kan hiervan worden afgeweken.


Hiervoor is de school toegerust met gecertificeerde IB-ers, een ambulant begeleider, een leerlingbegeleider en een taalondersteuner voor "nieuwkomers" en vier onderwijsassistenten. Ook zijn er ondersteunende leermiddelen. De leerkrachten beschikken over voldoende kennis voor een juiste aanpak van deze kinderen. De ondersteuning wordt zowel in als buiten de groep geboden.

Op de Juliana van Stolbergschool kunnen wij onderwijs bieden aan leerlingen met een meer- of hoogbegaafdheidsprofiel. Om dit te realiseren voorzien wij in gecertificeerde IB-ers en een hoogbegaafdheidsspecialist. Enkele leerkrachten hebben een specifieke opleiding gevolgd voor de hoogbegaafde leerling. Er zijn ondersteunende leermiddelen. We bieden aandacht aan de hoogbegaafde leerling. Aandacht in de groep en aandacht buiten de groep. Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong in de groepen 1-2-3 is er een verrijkingsgroep met een specifiek aanbod.

Op de Juliana van Stolbergschool kunnen wij een aanpak realiseren voor kinderen met lichte gedragsproblematiek. Voor deze leerlingen hebben wij in de school gecertificeerde IB-ers, een gedragsspecialist, leerlingbegeleider en een ambulant begeleider. Gezamenlijk beschikken we op deze manier over een scala van tools om (lichte) gedragsproblematiek in de praktijk te reguleren en de leraren zodanig toe te rusten dat ze deze leerlingen adequaat kunnen begeleiden. Voor leerlingen met gedragsproblemen worden soms aanpassingen gedaan. Uitgangspunt is dat de leerling in de groep blijft voor onderwijsactiviteiten met uitzonderingen van individuele gesprekken of gedragsinterventies. De leerkracht is meestal in staat om probleemgedrag te duiden, preventief maatregelen te nemen en met hulp van een handelingsplan gerichte acties te ondernemen.

Grenzen aan het onderwijs
De Juliana van Stolbergschool is een reguliere basisschool. Dat betekent dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Voor ons staat het belang van het kind altijd voorop: elk kind heeft recht op een passende plek. Wij kunnen echter niet alle kinderen een passende plek bieden. Voor leerlingen die niet op onze school terecht kunnen, wordt in overleg met de ouders een passende school binnen het samenwerkingsverband gezocht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven