Koningsschool

Burgemeester Van Casterenstraat 41 5146 GA Waalwijk

  • Burgemeester van Casterenstraat 41
  • Speelplaats
  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de Wet Primair Onderwijs staat dat het onderwijs een brede ontwikkeling van leerlingen beoogt. De zogenoemde kerndoelen geven vorm aan deze brede ontwikkeling. Het onderwijs op De Koningsschool is erop gericht om aan alle kerndoelen te voldoen.

De resultaten worden gemeten aan de hand van schooloverstijgende toetsen van het Cito. Deze toetsen worden in alle groepen meerdere malen per jaar afgenomen. De resultaten worden met de ouders besproken.

Met de eindtoets basisonderwijs van Cito scoort de Koningsschool conform wat van de leerlingen mag worden verwacht. De resultaten liggen de laatste jaren boven de ondergrens die door de inspectie is gesteld. Op de centrale eindtoets 2019 hebben onze leerlingen een score van 538,6 behaald. De driejaarsbeoordeling van de inspectie is voldoende.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Centrale Eindtoets 2019 hebben onze leerlingen een score van 538,6 behaald. De driejaarsbeoordeling van de inspectie is voldoende.

Ons onderwijs is er op gericht om al onze leerlingen zo optimaal mogelijk te begeleiden. We houden veel rekening met de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De tussenresultaten zijn in al onze groepen gemiddeld tot bovengemiddeld. We meten de tussenresultaten met het CITO LOVS. We nemen de toetsen 2 x per schooljaar af. De Medio toetsen in januari en de Eindtoetsen in juni. We analyseren de toetsresultaten of het schooldoel èn het individuele doel zijn behaald. Deze analyses leiden tot plannen van aanpak en nieuwe doelen.

De leerlingen van groep 1 en 2 volgen we aan de hand van de Leer- en Ontwikkelingslijnen Jonge Kind van Parnassys. In groep 7 nemen we de Cito Entreetoets af. Met de Entreetoetsen meten we de basisvaardigheden van onze leerlingen op de onderdelen Taal, Rekenen-Wiskunde en Wereldoriëntatie. De Entreetoets groep 7 geeft elke leerling een schooladvies voor het best passende brugklastype. 

Op individueel- en groepsniveau worden plannen van aanpak en nieuwe doelen opgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ten opzichte van de vergelijkingsgroep, is het advies van de Koningsschool aan het vervolgonderwijs passend. Leerlingen komen in het vervolgonderwijs terecht op de geadviseerde plaats.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven