Koningsschool

Burgemeester Van Casterenstraat 41 5146 GA Waalwijk

  • Burgemeester van Casterenstraat 41
  • Speelplaats
  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Het team

Toelichting van de school

Op De Koningsschool bestaat het gehele team vooralsnog uit vrouwelijke leerkrachten die met veel enthousiasme de leerlingen uitdagen om maximaal te presteren en hun talenten te laten ontdekken.

Het team bestaat uit de directeur, bouwcoördinator onderbouw, bouwcoördinator bovenbouw, IB'er, RT'er, groepsleerkrachten, een conciërge en een administratief medewerker.

Door professionalisering blijven de leerkrachten op de hoogte van ontwikkelingen binnen het onderwijs. Daarnaast wordt teamscholing gevolgd.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Op onze school werken fulltime en parttime leerkrachten. Wanneer de eigen groepsleerkracht vanwege scholing, verlof of ziekte afwezig is, gaan we op zoek naar een vervanger. Dit kan een collega zijn of een collega uit de vervangingspool.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Koningsschool gebruiken we eigentijdse en moderne methoden die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. We maken efficiënt gebruik van de leertijd door het opstellen van een doelgericht lesrooster dat past binnen goed groepsmanagement.

De school is een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Onze leerkrachten staan open voor ieder kind en tonen interesse en motiveren de leerlingen.

De leerkrachten van de Koningsschool scheppen een klimaat waardoor leerlingen betrokken en verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Ze hebben kennis van diverse didactische structuren zodat ieder kind op het eigen niveau instructie krijgt. Onze leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen actief bezig zijn met de leerstof. Door samenwerking leren de kinderen van elkaar waardoor het gevoel van eigen kunnen wordt versterkt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode 'Kleuterplein'. Deze methode werkt met doorgaande leerlijnen en duidelijke lesdoelen. De lessen hebben een speelse aanpak die goed aansluit bij kleuters van nu. Dit door het werken met thema's gericht op de seizoenen en het ontdekken van de wereld. Naast dit alles houdt Kleuterplein ook rekening met de differentiatie binnen de groepen 1 en 2 zodat kleuters zich stap voor stap kunnen ontwikkelen.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk, met uitzondering van de groepen 1 t/m 4 die iedere vrijdagmiddag vrij zijn. De leerlingen in groep 1 en 2 zijn bovendien een aantal vrijdagochtenden vrij. Deze dagen staan in de schoolkalender vermeld. 

De basisschoolperiode is een belangrijke periode in het leven van een kind. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar brengen gemiddeld zo'n 7520 uur van hun leven door op de basisschool.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Koningsschool biedt regulier basisonderwijs voorleerlingen in de basisschoolleeftijd van 4 t/m 12 jaar en staat open voor alleleerlingen (alle religies) die aangemeld worden. Zijn er bij aanmeldingspecifieke onderwijsbehoeften bekend, dan onderzoeken wij of we voor dezeleerling de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs kunnen bieden. 

De leerkrachten zijn in staat om probleemgedrag te duiden, preventief maatregelen te nemen en met hulp van een handelingsplan gerichte acties te ondernemen. Uitgangspunt is dat de leerling in de groep blijft vooronderwijsactiviteiten met uitzonderingen van individuele gesprekken of gedragsinterventies. Extra begeleiding buiten de groep wordt gegeven aan leerlingen met een gediagnosticeerde problematiek (zogenoemde arrangementleerlingen). 

Grenzen aan het onderwijs
De Koningsschool is een reguliere basisschool. Dat betekent dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Wij kunnen niet alle kinderen een passende plek bieden. Voor ons staat het belang van het kind altijd voorop: elk kind heeft recht op een passende plek. Voor leerlingen die niet op onze school terecht kunnen, wordt in overleg met de ouders een passende school binnen het samenwerkingsverband gezocht. 

Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften wordt een hulpplan opgesteld. Is er sprake van een specifieke zorgvraag - op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied - dan kan de school ervoor kiezen de zorgleerling bovenschools te bespreken met de Deskundige Bevoegd Gezag (DGB'er).

Rol Deskundige Bevoegd Gezag (DBG) 
De rol van de DBG-er op de Koningsschool is na te gaan of de Koningsschool een passende plek kan bieden, het verlengen van toelaatbaarheidsverklaringen en contacten met samenwerkingsverband LHA te onderhouden. Toelaatbaarheid en Advies Commissie (TAC) stuurt er steeds meer op dat ze aangeven dat DBG-er tussentijds meekijkt, dus advisering bij specifieke leerlingen e.d.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven