Koningsschool

Burgemeester Van Casterenstraat 41 5146 GA Waalwijk

  • Burgemeester van Casterenstraat 41
  • Speelplaats
  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de site van de Koningsschool. Naast de informatie over onderwijskundige opbrengsten en andere kengetallen, willen we u vertellen wie we zijn en wat wij in ons onderwijs belangrijk vinden.

Vanuit ons motto “Excellent in talent”, willen we vorm en inhoud geven aan ons onderwijs en de talenten van kinderen in ontwikkeling laten komen.

De Koningsschool is gevestigd op een mooie locatie in Landgoed Driessen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Talentontwikkeling
  • Protestants-Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren was er sprake van afname van leerlingaantallen. De verwachting is dat het leerlingenaantal in de toekomst weer zal stijgen, dit is merkbaar in de aanmeldingen. De groei is vooral zichtbaar in de kleutergroepen.

De Koningsschool gaat bij de instroomgroep, groep 1 en groep 2, uit van combinatiegroepen, behalve wanneer dat vanwege leerlingenaantallen in een bepaald leerjaar niet wenselijk is. Voor de groepen 3 tot en met 8 hebben we enkele of combinatiegroepen, afhankelijk van het aantal leerlingen. Bij de groepsgrootte gaan we uit van een gemiddelde van 25 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om voldoende effectief met onze onderwijstijd om te gaan, klappen we vijf minuten voor de aanvangstijd en stellen de leerlingen zich in een rij op. Daarna gaan de leerlingen met de leerkracht naar binnen en kan er op tijd gestart worden met het lesprogramma.

De kinderen mogen een kwartier voor schooltijd naar school komen. Een leerkracht houdt dan toezicht, evenals in de pauzes. De kinderen moeten op het plein blijven. In de middagpauze mogen alleen de overblijfkinderen op het plein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het team van De Koningsschool wil een veilig klimaat scheppen. Onder het veiligheidsbeleid vallen voorzieningen om aan de ene kant de fysieke veiligheid te waarborgen. U kunt hierbij denken aan veilige speeltoestellen en brandpreventie. Ook de veiligheid om de school hoort hierbij. Daar besteedt de verkeerscommissie veel tijd aan. De school beschikt dan ook over het Brabants VeiligheidLabel (BVL). Het project biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alledag gerichte verkeerseducatie te geven. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren, is het keurmerk in het leven geroepen. Het label met 'Seef de Zebra' toont aan dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid.

Aan de andere kant zijn er maatregelen om leerlingen en personeel te beschermen tegen sociale onveiligheid. Pesten, ongewenste intimiteit, kindermishandeling e.d. Wij hanteren hiervoor protocollen. Ook beschikt de school over een klachtenprocedure en vertrouwenspersonen.

Terug naar boven