Koningsschool

Burgemeester Van Casterenstraat 41 5146 GA Waalwijk

  • Burgemeester van Casterenstraat 41
  • Speelplaats
  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op de site van de Koningsschool. Naast de informatie over onderwijskundige opbrengsten en andere kengetallen, willen we u vertellen wie we zijn en wat wij in ons onderwijs belangrijk vinden.

Vanuit ons motto “Excellent in talent”, willen we vorm en inhoud geven aan ons onderwijs en de talenten van kinderen in ontwikkeling laten komen.

De Koningsschool is gevestigd op een mooie locatie in Landgoed Driessen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Talentontwikkeling
  • Protestants-Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Conform de verwachting is het leerlingenaantal van de Koningsschool gestegen. De groei is vooral zichtbaar in de groepen 1 t/m 3. 

De Koningsschool heeft enkele en gecombineerde groepen. Bij de groepsgrootte gaan we uit van een gemiddelde van 25 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om voldoende effectief met onze onderwijstijd om te gaan, werken we voor de hele school met een inlooptijd. De kinderen komen naar binnen en zoeken hun plaats in de klas op. Om 8.30 uur worden de lessen daadwerkelijk gestart.

De kinderen mogen een kwartier voor schooltijd naar school komen. Een leerkracht houdt dan toezicht, evenals in de pauzes. De kinderen moeten op het plein blijven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het team van De Koningsschool wil een veilig klimaat scheppen. Onder het veiligheidsbeleid vallen voorzieningen om de fysieke veiligheid te waarborgen. U kunt hierbij denken aan veilige speeltoestellen en brandpreventie. Ook de veiligheid om de school hoort hierbij. Daar besteedt de verkeerscommissie veel tijd aan. De school beschikt dan ook over het Brabants VeiligheidLabel (BVL). Het project biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alledag gerichte verkeerseducatie te geven. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren, is het keurmerk in het leven geroepen. Het label met 'Seef de Zebra' toont aan dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid.

Aan de andere kant zijn er maatregelen om leerlingen en personeel te beschermen tegen sociale onveiligheid. Pesten, ongewenste intimiteit, kindermishandeling e.d. Wij hanteren hiervoor protocollen. Ook beschikt de school over een klachtenprocedure en vertrouwenspersonen.

Terug naar boven