Basisschool De Drijfveer

Willem Smuldersplein 5 5582 JJ Waalre

  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

U vindt hier een groepsgemiddelde afgezet tegen een inspectie-ondergrens. 
Als school vinden wij het belangrijk te bekijken hoe de groep als gemiddelde gescoord heeft. Er vindt vanuit het groepsgemiddelde een analyse plaats op onderdelen van de eindtoets. Op welke onderdelen scoort onze school voldoende/ goed en waar komt dat door en natuurlijk ook welke onderdelen zijn een aandachtspunt en hoe zetten we die aandachtspunten om in een aanbod voor de leerlingen.

Daarnaast vinden wij het belangrijk te kijken naar ontwikkeling van de leerlingen als individu. Wij volgen leerlingen 8 jaar in hun ontwikkeling, zowel door observaties als ook door toetsen, en geven leerlingen op basis daarvan een advies voor het voortgezet onderwijs. De gemaakte eindtoets komt bijna altijd overeen met het advies van de leerkracht. Dat betekent dat de leerlingen op individuele basis een score behalen die passend is bij hun mogelijkheden en ontwikkeling. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er zijn vanuit de methodes die we gebruiken, bloktoetsen. Deze geven een beeld van de beheersing van de doelen die zijn aangeboden dat blok. 

De tussenresultaten worden 2x per jaar gemeten middels IEP. Hier maken we in 2024-2025 een start mee.
Na de afname vindt er een analyse plaats door leerkrachten, KO en directie. N.a.v. de analyse wordt het groepsplan bijgesteld en het aanbod voor de komende periode afgestemd. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij begeleiden kinderen acht jaar lang en wij vinden de vervolgstap naar het voortgezet onderwijs belangrijk. In gesprek met ouders gaan wij op zoek naar een goede plek voor het kind. Een plek die zowel sociaal emotioneel als cognitief aansluit bij het kind. Wij willen de kinderen kennis, zelfstandigheid en een gevoel van eigenwaarde meegeven. Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij terug dat kinderen van de Drijfveer goed kunnnen plannen, zelfstandig werken en initiatief nemen in de omgang en zorg voor elkaar.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Basisschool de Drijfveer hecht veel waarde aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. We maken hierbij gebruik van de methode Leren leren
Leren leren is het vermogen om het eigen handelen in goede banen te leiden, te beoordelen en bij te sturen. De basis van het leren leren zijn 16 leerstrategieën. Leerstrategieën bieden handvatten om vaardigheden voor de toekomst aan te leren. Het is geen vak op zich, dit zit verweven in het dagelijks lesaanbod. Daarnaast zorgt het structureel aanbieden van leerstrategieën voor meer zelfregulerend vermogen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Saamhorigheid
  • Aandacht
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool De Drijfveer heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Het laatste onderzoek heeft plaatsgevonden in 2015.

Terug naar boven