Basisschool De Drijfveer

Willem Smuldersplein 5 5582 JJ Waalre

  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer
  • Schoolfoto van Basisschool De Drijfveer

Het team

Toelichting van de school

Basisschool de Drijfveer heeft een jong, enthousiast team.
In de 6 groepen die er zijn, werken 2 fulltime leerkrachten, 3 parttime leerkrachten en 3 lesondersteuners.
Door de intensieve samenwerking is er veel oog voor het welbevinden van iedere leerling. Ook wordt er een grote saamhorigheid tussen leerlingen en leerkrachten ervaren.
De intensieve communicatie tussen leerkrachten bevordert openheid en deskundigheid.

Naast de vijf combinatiegroepen hebben we ook een taalklas en een schakelklas binnen de Drijfveer.
De taalklas richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Na een periode in de taalklas kunnen de leerlingen doorstromen naar de reguliere groepen 3 tot en met 8. Ze mogen dan op De Drijfveer blijven, maar kunnen ook overstappen naar een andere basisschool in gemeente Waalre.
De kinderen van 4 t/m 6 jaar die de Nederlands taal nog niet voldoende beheersen, kunnen op donderdag en vrijdag naar de schakelklas komen voor een "taalbad". Deze kinderen hebben binnen de gemeente Waalre een stamschool waar ze de andere dagen onderwijs genieten in een kleuterklas. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten afwezig zijn (ziekte, scholing, bijzonder verlof) worden zij in principe vervangen. Het afgelopen jaar was er voor het vervangen van de afwezige leerkracht vaak niemand beschikbaar. We verwachten dat deze problematiek ook dit schooljaar aan de orde is. In onderstaande tekst geven wij kort aan welke wegen wij bewandelen als een leerkracht afwezig is.

Wanneer een leerkracht afwezig is, moeten we dit de eerste twee weken intern oplossen. We proberen intern de meest passende oplossing te zoeken. Dat kan zijn:

- Een leerkracht die op dat moment geen groep heeft, neemt de groep over;
- De leerkracht die extra ondersteuning geeft, neemt de groep over;
- Leerlingen worden over meerdere groepen verdeeld.

Mocht dit langer dan twee weken duren, wordt dit gemeld aan het Driessen. Driessen beschikt over een databank waaruit een vervanger kan worden geselecteerd.
In het geval dat we niemand extern kunnen vinden (als er dus niemand meer beschikbaar is bij Driessen), gaan we proberen intern een passende oplossing te zoeken zoals hierboven vermeld.

Pas in allerlaatste instantie kan een groep naar huis worden gestuurd. Dit gebeurt volgens de volgende richtlijnen:
- Alleen in het uiterste geval.
- Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
- In voorkomende gevallen voor kinderen die geen opvang hebben, wordt de opvang op school geregeld.

Om diverse redenen kan het beter zijn om op opeenvolgende dagen verschillende groepen thuis te laten. Afweging vindt plaats door de directie.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leerlingen moeten in de acht schooljaren van het basisonderwijs ten minste 7.520 uren onderwijs krijgen. Verder moeten leerlingen in de eerste vier schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur onderwijs krijgen. In de laatste vier schooljaren (bovenbouw) is dit 3.760 uur. Scholen mogen naar eigen inzicht 240 uur verdelen over de onder- en bovenbouw zodat het totaal uitkomt op 7.520 uur.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De komende jaren hebben we de ambitie om leerlingen die wat extra's nodig hebben op het gebied van taal, meer- en hoogbegaafdheid, en bewegend leren te kunnen ondersteunen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Atalenta is in 2023 ontstaan uit de fusie tussen onderwijsstichting SKOzoK en een deel van de Kinderopvanggroep. Naast kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden we een compleet aanbod aan kinderopvang om zo de doorgaande ontwikkellijn van 0-13 jaar te borgen. Kinderen kunnen terecht bij de kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO). Je vindt ons vaak onder één dak met de basisschool in de gemeentes Valkenswaard, Bergeijk, Cranendonk en Waalre. Binnen de andere gemeentes werken we samen met andere kinderopvangpartners.

Terug naar boven