CBS Het Kompas

Esdoornlaan 4 4214 DA Vuren

  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas
  • Schoolfoto van CBS Het Kompas

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen tellen mee. Dat zie je ook in de resultaten, waar we de scores van álle leerlingen opnemen in het totaal. 

De fusie en daarmee de zij-instroom van leerlingen heeft in 2017-2018 een daling in de resultaten van de eind-cito veroorzaakt. In het jaar erna is met succes hard gewerkt om alle resultaten weer op niveau te krijgen. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om goed zicht te houden op de ontwikkeling van elk kind gebruiken we methodegebonden toetsen. Zo weten we in welke mate jullie kind de aangeboden lesstof beheerst. Met methode-onafhankelijke toetsen over een langere periode onderzoeken we hoe je kind het geleerde  kan toepassen in een andere context. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na hun jaren op CBS Het Kompas stromen de leerlingen uit naar het voortgezet onderwijs (VO).

We geven je kind in groep 8 een weloverwogen en zorgvuldig onderbouwd schoolkeuzeadvies dat we met jullie en je kind bespreken. 

Bij dit advies spelen mee:

  1. de opbrengsten van ons leerlingvolgsysteem over de hele schoolperiode heen
  2. en vervolgens de opbrengsten van de CITO eindtoets. 

Het advies bepalen we in overleg met je kind eind groep 7 en bespreken we met je kind nogmaals begin en medio groep acht. In die gesprekken staat centraal welk schoolniveau het beste bij je kind past en wat het nog nodig heeft om dat niveau te behalen. Deze gesprekken zorgen op een natuurlijke manier dat je kind focust op de eigen ontwikkelingwens. 


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

cbs Het Kompas heeft een prima inspectierapport gehad in 2012. De komende jaren gaat cbs Het Kompas nog meer analyseren wat betreft de opbrengsten van de leerlingen in de context van de kwaliteitszorg.

Terug naar boven