Openbare Jenaplanschool De Lichtstraat

Brabantlaan 73 5262 JH Vught

Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool De Lichtstraat

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met de eindtoets kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen. Daarnaast is de afnamedatum van de eindtoets verschoven van februari naar april/mei. Op deze manier heeft uw kind langer onderwijs gehad en meer kennis opgedaan.

De school geeft het schooladvies vóór 1 maart aan uw kind. Dit advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven.

Wij hebben voor de eindtoets ROUTE 8 gekozen. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze eindtoets: https://route8.nl/ouders/

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsinspectie heeft in het voorjaar van 2018 een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas enMeierij (STROOMM). In een vierjaarlijks onderzoek staan de volgende vragen centraal: is de sturing op kwaliteit op orde en is er sprake vandeugdelijk financieel beheer?  

Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van vier deelvragen:

1. Heeft het bestuur doelen afgesproken met de scholen, heeft hetvoldoende zicht op de onderwijskwaliteit en stuurt het op deverbetering van de onderwijskwaliteit?

2. Heeft het bestuur een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het transparant en integer?

3. Communiceert het bestuur actief over de eigen prestaties en ontwikkelingen en die van zijn scholen?

4. Is het financieel beheer deugdelijk?

Het onderzoek is uitgevoerd op twee niveaus: op bestuursniveau en op schoolniveau. De Lichtstraat was een van de scholen binnen STROOMM die bezoek hebben gehad van de inspectie en die mee zijn genomen in het onderzoek. In de bijlage vindt u het verslag van de inspectie.

Terug naar boven