SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs

Stobbelaan 61 7681 ZN Vroomshoop

 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Schoolfoto van SBO de Sleutel, Christelijke school voor speciaal basisonderwijs
 • Veiligheid ~ Respect ~ Gelijkheid

Het team

Toelichting van de school

Alle groepsleerkrachten zijn in het bezit van de Master EN. Van leerkrachten die voor het eerst werken in het SBO wordt verwacht dat ze binnen twee schooljaren gaan starten met de opleiding Master EN. 

De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft 1x per week de gymnastieklessen in alle groepen van de school. Daarnaast worden de logopedisten ook ingezet voor groepslogopedie en ondersteunen zij bij het voorbereidend en aanvankelijk leesproces van de kinderen. Kinderen met een TOS worden door de logopedisten begeleid met ondersteuning vanuit Kentalis.

Schooljaar 2021-2022 investeren we in het aanbod tijdens de talentmiddagen. Naast de activiteiten die groepsleerkrachten en leraarondersteuners op het gebied van kunst en cultuur aanbieden komt er een aanvullend aanbod Spel & Bewegen, Muziek en Techniek. Hiervoor werken we samen met Sportservice Hardenberg, Popschool Twenterand en Het Noordik Vroomshoop.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het bestuur van SCOT heeft een eigen invalpool. Daarnaast wordt er samengewerkt met mobiliteitscentrum van het Obt te Borne. Wanneer een leerkracht of onderwijsassistent ziek is wordt eerst gekeken of er vervanging mogelijk is vanuit onze eigen invalpool. Is er niemand beschikbaar dan wordt gekeken in de pool van het mobiliteitscentrum. Wanneer ook daar geen invallers beschikbaar zijn mag eigen personeel gevraagd worden om te vervangen. Voor onze kinderen is de laatste optie het fijnste, omdat er in dat geval een bekend gezicht voor de groep komt. Wanneer een leerkracht een begrafenis of trouwerij heeft wordt gevraagd of hij/zij deze vrije dag wil ruilen met een collega.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen worden verdeeld over 9 stamgroepen. In de observatiegroepen Iep en Els (JRK) proberen we een maximum van 12 leerlingen te hanteren en in de groepen Populier, Kastanje, Linde, Esdoorn, Berk, Wilg en Beuk zijn dat 15 leerlingen. We werken niet met een leerstofjaarklassensysteem en daarom is gekozen voor bomennamen voor de stamgroepen. In de stamgroep zitten kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar in de groep.

Voor de vakken lezen, rekenen, taal en spelling werken we groepsdoorbrekend in niveaugroepen. We streven er zoveel mogelijk naar om in elk klassenlokaal en de lesplaats één niveau aan te bieden. Hierdoor ontvangen de kinderen de instructie en leerstof passend bij hun niveau. We werken met drie lesplaatsen Boterbloem, Klaver en Klaproos. Deze lesplaatsen draaien mee tijdens het groepsdoorbrekend werken, waardoor de groepen kleiner worden. Deze werkwijze maakt mogelijk dat we kinderen met cluster 2, 3 en 4 problematiek beter kunnen begeleiden en ondersteunen, waardoor thuisnabij onderwijs mogelijk is.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De observatiegroepen Jonge Risicokinderen werkt voor de vakken voorbereidend lezen/taal en rekenen met kleine niveuagroepen. Daarnaast wordt er spelenderwijs doelgericht gewerkt aan de lees- en rekenvoorwaarden d.m.v. groepslogopedie, werken met ontwikkelingsmaterialen en spelen in de hoeken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De groepen Populier t/m Beuk hebben op de ochtend allemaal hetzelfde lesrooster. Lezen, rekenen en taal/spelling worden in niveaugroepen aangeboden, waarbij ook de lesplaatsen Boterbloem, Klaver en Klaproos meedraaien. Er worden schoolbreed dan minimaal 10 niveaus aangeboden.

Dit schooljaar beschikken we over 2 observatiegroepen Jonge Risicokinderen (JRK): Iep en Els. Bij de kleuters wordt ook in niveaugroepen gewerkt, waarbij de logopedisten ondersteunen met groepslogopedie bij Nederlands met Ondersteunende Gebaren en bij het voorbereidende leesprogramma. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Sleutel biedt ondersteuning aan kinderen die door belemmerende factoren in hun ontwikkeling en/of in hun omgeving het onderwijsleerproces niet kunnen volgen in het reguliere basisonderwijs. De Sleutel streeft er naar om kinderen, vanuit de visie op thuisnabij onderwijs, een onderwijsleerplek te bieden. Via 'Handelingsgericht Integraal Arrangeren' wordt in kaart gebracht wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn van een kind en wordt bepaald waar deze ondersteuning geboden kan worden. Uitgangspunt daarbij is: zo licht en thuisnabij mogelijk. We denken als SBO-school daarbij in kansen en mogelijkheden: Kunnen wij de best passende onderwijsplek zijn voor deze leerling?

Binnen het SBO zijn een groot aantal specialisten opgeleid waar, binnen ons onderwijsconcept, een beroep op kan worden gedaan. Intern zijn de specialisten gekoppeld aan de verschillende vakgebieden in school: taal, lezen, rekenen, spelling, sociale-emotionele ontwikkeling, wereldoriëntatie. In de ondersteuningsstructuur van de school hebben een aantal specialisten een plek gekregen. Deze expertise in combinatie met de organisatiestructuur (werken met stamgroepen en lesplaatsen) maakt dat de grens tussen SO en SBO kleiner is geworden en kan er aan een grotere doelgroep passend en gespecialiseerd onderwijs geboden worden.   

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de observatiegroepen JRK werken we aan vroegschoolse educatie. Er is bij deze kinderen sprake van een ontwikkelingsachterstand, waardoor we ook regelmatig aansluiten bij het peuterniveau van de leerlingen. We gebruiken het Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Risicokinderen om het ontwikkelingsniveau van de kinderen in kaart te brengen en stemmen ons lesaanbod daarop af. Er zijn ook peutermaterialen aanwezig vanuit de voorschoolse educatie, om de kinderen een beredeneerd onderwijsaanbod te kunnen geven.

We werken als school niet nauw samen met een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, maar we hebben wel nauwe contacten met voorschoolse voorzieningen in de regio als:

 • Peuterspeelzalen in Twenterand;
 • MKD / JDK en KDC in Hardenberg, Almelo en Ommen;
 • Voorzieningen van Pento en Kentalis in Almelo en Hardenberg;
 • Observatiegroepen SO in Almelo.

Terug naar boven