De Regenboog

Leeuwerik 1-2 7671 ZX Vriezenveen

  • Onze kinderen leren de natuur te onderhouden en met respect te behandelen.
  • De leerlingen werken zelfstandig op het leerplein met chromebooks. Op het leerplein is ook de schoolbibliotheek ingericht.
  • De Finse omgangsmethode KiVa wordt gebruikt als antipestprotocol. De leerkrachten zijn geschoold om deze methode te gebruiken.
  • We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs wat wij bieden.
  • De Regenboog is een Christelijke basisschool waarbij het geloof een positieve bijdrage levert bij het omgaan met elkaar.

Het team

Toelichting van de school

Op c.b.s. De Regenboog werken ervaren leerkrachten samen met beginnende leerkrachten. De leerkrachten werken samen in de werkgroepen: "Talentontwikkeling", "Onderwijsverbetering" en "Doorgaande Ontwikkellijnen". Tijdens werkgroepvergaderingen informeren de werkgroepen elkaar over hun bevindingen en hun onderzoeken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van de meester of juf komt er een invalkracht. Het wordt echter steeds moeilijker een vervanger te vinden. In onze stichting zijn leerkrachten benoemd (Poolers) die geen vaste klas hebben, maar invallen in groepen waar de leerkracht ziek is. Bij de vervanging is een stappenplan vastgesteld. 

1. De secretaresse van de bovenschoolse administratie zoekt een vervanger van de invallers-lijst. Als dit niet lukt, dan worden de volgende stappen genomen:

2.Parttimers,duo-collega’s, ADV-leerkrachten, stagiaires worden gevraagd of zij willen invallen.

3. Een leerkracht met een speciale taak (IB-er/RT-er/ITC-er)schort deze taak tijdelijk op om de eerste opvang van de klas te verzorgen.

4. Er wordt intern gewisseld. Een leerkracht schuift door naar een andere bouw (bijvoorbeeld iemand van de onderbouw gaat naar de bovenbouw, indien er voor de onderbouw wel inval te regelen is).

5. Er wordt geprobeerd-als een andere vorm van eerste opvang-enkele groepen samen te voegen (maximaal één dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).

6. Aan ouders van de desbetreffende groep wordt verzocht hun kind(eren) thuis te houden. De volgende afspraken gelden dan: Er moet thuis opvang zijn. Is er geen opvang thuis dan moet er  opvang bij “anderen” zijn. Is die opvang er niet dan zal bekeken worden of de kinderen op school opgevangen kunnen worden (dit mag niet tot problemen leiden en kan hooguit één keer voorkomen; het onderwijs aan de anderekinderen mag niet in gevaar komen). Wanneer de leerkracht langer dan enkele dagen afwezig is, zal bij het blijven ontbreken van vervanging een wisselschema worden gehanteerd. Dit houdt in dat er per dag een andere groep vrij heeft.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op CBS De Regenboog  werken wij volgens de principes van Handelings gericht werken. Bij deze manier van onderwijs zijn de onderwijsbehoeften van elk kind erg belangrijk. De leerkracht heeft als taak om voor elk kind te bepalen welke vorm van aandacht het kind nodig heeft. Ook moet de leerkracht lesstof aanbieden die uitdagend is en past bij de naaste ontwikkeling van de leerling. Dat er voor elke leerling apart lesstof moet worden gezocht en wordt aangeboden is organisatorisch niet haalbaar. Daarom worden kinderen met hetzelfde niveau, geclusterd in een niveaugroep. We gaan uit van 3 niveaugroepen per leerjaar. De vakken rekenen, taal, lezen en schrijven zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Elke leerling heeft een eigen chromebook. Het rekenonderwijs wordt digitaal verwerkt. Het leeraanbod wordt steeds meer gepersonaliseerd. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd zoals hier staat beschreven is vastgelegd in het lesrooster van de groepen. De leerkrachten proberen zoveel mogelijk de lesroosters te volgen, daarbij de flexibiliteit te gebruiken die van leerkrachten wordt verwacht.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is een opbrengstgerichte school, ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de creatieve ontplooiing. Ieder kind moet tot zijn recht komen. Het kind staat centraal met al zijn mogelijkheden. Ouders participeren nadrukkelijk in het proces. De leerkrachten ontwikkelen zich in het handelings gericht werken.

 De leerlingzorg is er gericht op het vroeg signaleren waarbij de begaafde leerlingen een belangrijke doelgroep is. Er wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van het kind. De leerkrachten richten zich op de mogelijkheden en de positieve kwaliteiten en stemmen hun instructie, werkvormen en leeromgeving hier op af. De leerkrachten signaleren preventief/proactief leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De leerkrachten stellen groepsplannen op en stemmen het onderwijsaanbod daarop af.


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven