Basisschool de Regenboog

Leeuwerik 1 7671 ZX Vriezenveen

  • De Regenboog is een Christelijke basisschool waarbij het geloof een positieve bijdrage levert bij het omgaan met elkaar.
  • We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij het onderwijs wat wij bieden.
  • De Finse methode KiVa wordt gebruikt als preventief anti-pestprogramma. De leerkrachten zijn hier voor opgeleid.
  • De leerlingen werken zelfstandig op het leerplein met chromebooks. Op het leerplein is ook de schoolbibliotheek ingericht.

Het team

Toelichting van de school

Basisschool De Regenboog heeft een enthousiast en deskundig team met hart voor onderwijs. Alle leeftijdsgroepen zijn in het team vertegenwoordigd. De groep 20-30 jaar en 30-40 jaar is de grootste groep.

Op Basisschool De Regenboog werken leerkrachten met elkaar samen in Professionele LeerGemeenschappen (PLG / werkgroepen). Op onze school hebben wij de werkgroepen: "Talentontwikkeling", "Onderwijsverbetering" en "Doorgaande Ontwikkellijnen", "Onderwijskwaliteit" en "KiVa". Tijdens teamvergaderingen informeren de werkgroepen elkaar over de ontwikkelingen volgens de PDCA methode.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of afwezigheid van de meester of juf komt er een invalkracht. Het wordt echter steeds moeilijker een vervanger te vinden. In onze stichting zijn leerkrachten benoemd (Poolers) die geen vaste klas hebben, maar invallen in groepen waar de leerkracht ziek is. Bij de vervanging is een stappenplan vastgesteld. 

1. De secretaresse van de bovenschoolse administratie zoekt een vervanger van de invallers-lijst. Als dit niet lukt, dan worden de volgende stappen genomen:

2.Parttimers,duo-collega’s, ADV-leerkrachten, stagiaires worden gevraagd of zij willen invallen.

3. Een leerkracht met een speciale taak (IB-er/RT-er/ITC-er)schort deze taak tijdelijk op om de eerste opvang van de klas te verzorgen.

4. Er wordt intern gewisseld. Een leerkracht schuift door naar een andere bouw (bijvoorbeeld iemand van de onderbouw gaat naar de bovenbouw, indien er voor de onderbouw wel inval te regelen is).

5. Er wordt geprobeerd-als een andere vorm van eerste opvang-enkele groepen samen te voegen (maximaal één dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).

6. Aan ouders van de desbetreffende groep wordt verzocht hun kind(eren) thuis te houden. De volgende afspraken gelden dan: Er moet thuis opvang zijn. Is er geen opvang thuis dan moet er  opvang bij “anderen” zijn. Is die opvang er niet dan zal bekeken worden of de kinderen op school opgevangen kunnen worden (dit mag niet tot problemen leiden en kan hooguit één keer voorkomen; het onderwijs aan de anderekinderen mag niet in gevaar komen). Wanneer de leerkracht langer dan enkele dagen afwezig is, zal bij het blijven ontbreken van vervanging een wisselschema worden gehanteerd. Dit houdt in dat er per dag een andere groep vrij heeft.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Basisschool De Regenboog  werken wij volgens de principes van Handelings gericht werken. Bij deze manier van onderwijs zijn de onderwijsbehoeften van elk kind erg belangrijk. De leerkracht heeft als taak om voor elk kind te bepalen welke vorm van aandacht het kind nodig heeft. Ook moet de leerkracht lesstof aanbieden die uitdagend is en past bij de naaste ontwikkeling van de leerling. Dat er voor elke leerling apart lesstof moet worden gezocht en wordt aangeboden is organisatorisch niet haalbaar. Daarom worden kinderen met hetzelfde niveau, geclusterd in een niveaugroep. Wij gaan uit van 3 niveaugroepen per leerjaar. De vakken rekenen, taal, lezen en schrijven zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Elke leerling heeft een eigen chromebook. Het rekenonderwijs wordt onder andere digitaal verwerkt. Het leeraanbod sluit op deze manier goed aan op het niveau van ieder kind.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij hanteren de methoden "Onderbouwd" en "Wijzneus". Dit zijn doelgerichte methoden die werkt aan de brede ontwikkeling van kleuters. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Ook maken de kinderen kennis met belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, creatief handelen en probleemoplossend denken. Wij staan voor verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving, waarin kleuters vooral kleuter mogen zijn. Bewegend leren vinden wij belangrijk. Spelenderwijs leren kinderen de wereld om zich heen te begrijpen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd zoals hier staat beschreven is vastgelegd in het lesrooster van de groepen. De leerkrachten proberen zoveel mogelijk de lesroosters te volgen, daarbij de flexibiliteit te gebruiken die van leerkrachten wordt verwacht.

Wij streven ernaar uw kind(eren) zo goed mogelijk voor te bereiden op een zelfstandig functioneren in de maatschappij. Ons onderwijs en lesmateriaal is dan ook gericht op de totale ontwikkeling van uw kind, zowel cognitief en sociaal-emotioneel als creatief en fysiek. Daarbij proberen wij zo goed mogelijk in te spelen op de verschillen tussen kinderen en onderwijstijd zo effectief mogelijk in te zetten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De missie van basisschool de Regenboog sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. Basisschool de Regenboog biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt. Binnen het SWV werken leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, bestuurders en vele anderen in overleg met ouders aan één centrale opdracht: “Het onderwijs wordt zo gegeven, dat alle leerlingen een zo hoog mogelijk ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.”

Onze school is een school die is ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de creatieve ontplooiing. Ieder kind moet tot zijn recht komen. Het kind staat centraal met al zijn mogelijkheden. Ouders participeren nadrukkelijk in het proces. 

De leerlingenzorg is er gericht op het vroeg signaleren. Ook (meer)begaafde leerlingen zijn op onze school een belangrijke doelgroep. Er wordt uitgegaan van de onderwijsbehoeften van het kind. De leerkrachten richten zich op de mogelijkheden en de positieve kwaliteiten en stemmen hun instructie, werkvormen en leeromgeving hier op af. De leerkrachten signaleren preventief/proactief leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Basisschool De Regenboog staat open voor brede vormen van samenwerking met diverse instanties aansluitend bij de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool de Regenboog zorgt voor een goede afstemming, warme overdracht en samenwerking tussen onze school en de peuterspeelzalen / kinderopvang in de buurt.

Op onze school wordt het jonge kind goed begeleid, gevolgd en gestimuleerd met de methode "Onderbouwd". Jonge kinderen ontwikkelen zich "sprongsgewijs". Dit heeft te maken met de specifieke hersenontwikkeling van het jonge kind. Wat een kleuter bijvoorbeeld deze maand nog niet kan, kan hij de volgende maand ineens wel. Het is belangrijk dat de leerkracht de ontwikkeling van iedere kleuter goed inschat en het kind op alle gebieden de juiste ervaringen aanbiedt (zone van naaste ontwikkeling). Ervaringen opdoen kan een kind niet alleen. Daar heeft het de omgeving voor nodig!

Onderbouwd is een methode bestaande uit tastbare, kleutereigen materialen waarmee kinderen handelend kunnen leren. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis. De methode laat kinderen werken aan leerdoelen door spelen en spel. Hierdoor vergaren kinderen kennis op een ontspannen manier. 

Voor voorbereidend rekenen wordt ook gebruik gemaakt van de mooie materialen uit de leskisten van "Met Sprongen Vooruit". Wij maken gebruik van bewegend leren.

Terug naar boven