Basisschool de Bron

Molenstraat 2 7671 KB Vriezenveen

Schoolfoto van Basisschool de Bron

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen horen erbij en nemen indien mogelijk en wenselijk deel aan de Eindtoets. De Bron scoort conform de waardering onderwijsinspectie voldoende en aan De Bron is jaarlijks een basisarrangement toegekend.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De leerlingen van onze school doen vanaf groep 3 mee aan verschillende DIA toetsen. De uitslagen van de toetsen worden gebruikt om de leerlingen te volgen in hun ontwikkeling.
Daarnaast wordt vanaf leerjaar 4 de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) jaarlijks afgenomen. Hiermee wordt de leerpotentie per leerling in beeld gebracht. De leerpotentie, methodetoetsen en de resultaten van de leerlingvolgsysteemtoetsen van DIA worden naast elkaar gelegd en zo wordt gekeken of de leerlingen optimaal profiteren van het onderwijsaanbod of dat er aanpassingen moeten worden gedaan in het onderwijsaanbod, zodat alles uit de leerling gehaald kan worden. Op schoolniveau, groepsniveau en individueel niveau worden tussentijdse doelstelling vastgelegd en volgens jaarcyclus besproken en geëvalueerd.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen geeft De Bron op grond van resultaten van het leerlingvolgsysteem (DIA) in combinatie met de NSCCT, NIO, methodetoetsen en gegevens Eindtoets Basisonderwijs. Daarnaast zijn werkhouding en motivatie ook belangrijk als het gaat om schooladvies. De Bron kiest voor een kansrijk advies in overleg met alle betrokkenen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Bron. Een prachtige naam. Niet alleen kort en krachtig, maar ook een naam met betekenis. De bron is van oudsher een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Bij de bron werd, en in veel landen is dat nog zo, het leven van alledag gedeeld. Een plaats waar mensen betrokken zijn op elkaar. Mensen wisselen er nieuws uit en verdiepen en verrijken er hun leven. Dat is wat er op school ook gebeurt. In de ontmoeting tussen mensen krijgt het leven kleur en diepgang. Wij gaan uit van kwaliteiten van kinderen en spreken gedragsverwachtingen uit voor een positief en veilig klimaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de regel bezoekt de inspectie de school 1 x per 4 jaar. Wanneer de inspectie tevreden is ontvangt de school een basisarrangement. Dit arrangement geldt steeds voor één jaar en betekent dat de inspectie zich geen zorgen maakt over de onderwijskwaliteit op de school. Jaarlijks voert de inspectie ook het gesprek met het bestuur om te bepalen of het basisarrangement nog geldig is. Onze school heeft ook dit schooljaar weer een basisarrangement van de inspectie ontvangen.

Terug naar boven