Basisschool de Bron

Molenstraat 2 7671 KB Vriezenveen

Schoolfoto van Basisschool de Bron

Het team

Toelichting van de school

De Bron heeft een vast personeelsbestand. Er bestaat een evenwichtige verdeling in specialisaties, deskundigheid en onderwijservaring. Qua leeftijdsopbouw scoren we in de groep 25 - 35 jaar en 35- 45 jaar boven het landelijk gemiddelde.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken binnen het bestuur met een vervangingspool. De voorkeur gaat uit naar vervanging eigen personeel.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Bron werken wij volgens de principes van Handelings gericht werken. Bij deze manier van onderwijs zijn de onderwijsbehoeften van elk kind erg belangrijk. De leerkracht heeft als taak om voor elk kind te bepalen welke vorm van aandacht het kind nodig heeft. Ook moet de leerkracht lesstof aanbieden die uitdagend is en past bij de naaste ontwikkeling van de leerling. Dat er voor elk leerling apart lesstof moet worden gezocht en wordt aangeboden is organisatorisch niet haalbaar. Daarom worden kinderen met hetzelfde niveau, geclusterd in een niveaugroep. We gaan uit van 3 niveaugroepen per leerjaar. De vakken rekenen, taal, lezen en schrijven zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom leggen we op deze vakken de nadruk.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij hanteren de methode Schatkist. Dit is een doelgerichte methode en werkt aan de brede ontwikkeling van kleuters (groep 1 en 2). Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Ook maken de kleuters kennis met belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, creatief handelen en probleemoplossend denken. Wij staan voor verwonderen en ontdekken in een rijke omgeving, waarin kleuters vooral nog kleuter mogen zijn. Spelenderwijs leren zij de wereld om zich heen begrijpen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Leren begint bij lezen. Elke leerkracht besteedt structureel aandacht aan vrij lezen, voorlezen en praten over boeken. Leerkrachten gebruiken effectieve werkvormen om leesplezier te stimuleren. We werken als school veel samen met de bibliotheek Vriezenveen. Het doel van deze samenwerking is te zorgen voor een prettig en stimulerend leesklimaat binnen de school, waardoor kinderen meer gaan lezen, zowel op school als thuis. Het plaatsen van de bibliotheek in de school zelf zorgt voor leesbevordering op de basisschool en bovendien voor betere schoolresultaten van de leerlingen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De missie:
De missie van de Bron sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De Bron biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school volgt hier de afspraken, zoals die in SWV Twente Noord zijn gemaakt. Binnen het SWV werken leerkrachten, interne begeleiders, directeuren, bestuurders en vele anderen in overleg met ouders aan één centrale opdracht: “Het onderwijs wordt zo gegeven, dat alle leerlingen een zo hoog mogelijk ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.”  

De visie: De Bron maakt dit mogelijk door:
-De afspraken rondom basiszorg en kwaliteitszorg volgens de eisen van de inspectie  planmatig toe te passen;
-De uitgangspunten volgens Handelingsgericht Werken (HGW) in de praktijk te brengen;
-Zo vroeg mogelijk de deskundigheid van ondersteuners in het SWV in te schakelen om voor iedere leerling een onderwijsarrangement op
  maat mogelijk te maken.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het streefdoel van de school is het verhogen van de leeropbrengsten passend bij de capaciteuiten van elke leerling. Het verlenen van basiszorg, breedtezorg en dieptezorg op 5 niveaus volgens de zorgstructuur van Passend Onderwijs waarbij out off the box gedacht wordt en profielen niet vooraf begrensd worden. Ontwikkelingsperspectief is opgezet voor kinderen met didactisch of psychodiagnostisch onderzoek

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het onderwijs in groep 1/2
Elke dag beginnen de leerlingen hun dag in de kring. Hier vertellen zij wat hen dagelijks bezighoudt. In de kring wordt samen gezongen en gebeden en vertelt de juf het Bijbelverhaal. Tijdens het fruit eten zitten de kinderen weer in de kring. Buiten de kring wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken (poppenhoek, timmerhoek), in de speelzaal en op het plein. Er wordt bij het kiezen van de thema's uitgegaan van de ervaringen en de inbreng van de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van een weekplanning waarbij er een differentiatie is naar tempo en belangstelling van de leerling. Bij taalontwikkeling, bewegingsonderwijs, muzikale vorming enz. spelen eerder genoemde thema's ook een rol. Er wordt dagelijks gewerkt met ontwikkelingsmateriaal in de speelhoeken. In groep twee wordt heel bewust gewerkt aan voorbereidend lezen, rekenen, taal en schrijven. Met behulp van speciaal voor de kleuters ontworpen observaties uit de methode Schatkist worden de vorderingen van de kleuters bijgehouden. Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand heeft een convenant met de Gemeente Twenterand om de doorgaande lijn te waarborgen. De Bron is actief uitvoerend in dit beleid en participeert actief in samenwerking.

Terug naar boven