Basisschool de Bron

Molenstraat 2 7671 KB Vriezenveen

Schoolfoto van Basisschool de Bron

In het kort

Toelichting van de school

Beste geïnteresseerde 'bezoeker' van basisschool De Bron. Welkom bij Vensters PO. Hier wordt een beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, onze opbrengsten en adviezen m.b.t. het voortgezet onderwijs. Het is een document in ontwikkeling dus er zal met enige regelmaat het e.e.a. aangepast c.q. toegevoegd worden. Kortom een levendig document. Wij hopen hiermee u voldoende inzicht te geven in onze organisatie. Mocht de informatie aanleiding geven tot nadere vragen, laat het ons weten. Met vriendelijke groet, Alice Kreijkes directeur.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingaantal
Het leerlingenaantal is de basis voor de bekostiging van het onderwijs. Hiervoor is het aantal leerlingen op de teldatum 1 februari van elk jaar van belang. De laatste jaren is er een terugloop in leerlingaantal gezien het feit dat er binnen de regio een daling merkbaar is van geboortecijfers. Op dit moment (1 februari 2023) tellen we 80 leerlingen.

Aanmelding

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben, kunnen tot de school worden toegelaten. Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan inschrijving plaatsvinden. Ouders worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek komen o.a. de levensbeschouwelijke identiteit en de onderwijskundige uitgangspunten van de school aan de orde. Van de ouders wordt gevraagd een inschrijfformulier in te vullen

Als uw kind is aangemeld en vier jaar wordt, krijgt het een uitnodigingskaartje. Van te voren mag uw kind 5 keer komen kijken. Kinderen die tussen 25 november en 31 december jarig zijn, stromen vanaf januari in. Kinderen die vóór januari instromen mogen net als groep 1 ook op dinsdag- en donderdagmiddag naar school. Kinderen die vanaf januari instromen gaan alleen de ochtenden naar school.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat uw kind met veel plezier naar school gaat en zich veilig voelt. Een kind dat goed onderwijs volgt, heeft kansen voor de toekomst. We streven voor alle leerlingen naar zoveel mogelijk onderwijstijd. Daarom houden we voor alle leerlingen hun schoolaanwezigheid bij. Als uw kind het lastig vindt om naar school te gaan óf als er andere zorgen zijn, dan gaan we met u (en uw kind) in gesprek over wat uw kind nodig heeft. In Twente maken alle scholen - binnen het primair- en voortgezet onderwijs - gebruik van de Regionale kaart Schoolaanwezigheid. Hierin staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met ziekmeldingen en samenwerken met de jeugdarts en leerplicht. U vindt hier meer informatie:www.twentsebelofte.nl/schoolaanwezigheidskaart. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven