Kindcentrum TROTZ!

De Koolmees 57 7671 VW Vriezenveen

 • Persoonlijke groei, emotionele-ontwikkeling en een sterke en veilige groep.
 • Oefenen, leren en spelen met de nieuwste methode van Veilig Leren Lezen
 • Binnen onze school hebben wij een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar.
 • Iedere dag starten wij schoolbreed met horizontaal lezen. Ieder kind leest op zijn/haar eigen niveau op een vaste plek in de school.
 • Vanaf groep 4 verwerken de leerlingen de lesstof digitaal. Het verwerken van de lesstof gebeurt hierdoor op verschillende niveaus.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden besproken in het rapportgesprek. Na het 1e rapport zijn er twee avonden waarop ouders en leerkrachten de vorderingen van de kinderen bespreken. Alle ouders worden dan verwacht op dit gesprek. Na het 2e rapport is het rapportgesprek facultatief: de facultatieve oudergesprekken. Twee keer per jaar zijn facultatieve gesprekken gepland. Die gesprekken vinden plaats op verzoek van ouders of leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviezen worden jaarlijks besproken en geëvalueerd met het voortgezet onderwijs. We proberen als school een zo passend mogelijk advies te geven gebaseerd op observaties van de leerkrachten, resultaten op o.a. toetsen en werkhouding van de kinderen
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op school, maar ook thuis, op straat, tijdens het spelen en in clubverband. Sociaal-emotionele vorming vindt plaats in steeds opeenvolgen­de situaties waarin kinderen ervaringen opdoen in relaties met anderen. Kinderen komen hierbij voortdurend in situaties die om een oplossing vragen. In de leergang Trefwoord, regels van de pauw en tijdens de gedragslessen uit B6-4all worden situaties gecreëerd waarin de leer­lingen uitgedaagd worden zelf oplossingen te vinden in sociaal moeilijke situaties. Door het regelmatig inzetten van de gedragslessen, neemt het regel overtredend gedrag af en wordt de sfeer positief beïnvloed. 

Een goed pedagogisch klimaat heeft een grote invloed op het welzijn en schoolbeleving van de leerlingen, dit zal zich ook zeker vertalen naar de leerresultaten.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Respect
 • Trots

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek is alweer een aantal jaren geleden. De ontwikkelingen in onderwijsland hebben niet stil gestaan en wij als school ook zeker niet.

Vernieuwingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd:

 • Engels vanaf groep 1/2
 • onderzoekend en ontwerpend leren voor groep 1 t/m 8
 • digitaal verwerken
 • schoolbibliotheek
 • peutergroep binnen de school
 • plusklas
 • verbreden van het onderwijsaanbod in groep 1/2 middels onderbouwd


Terug naar boven