OBS Weemewereld

Koningshof 8 7672 GE Vriezenveen

Schoolfoto van OBS Weemewereld

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Na elke Cito toetsperiode bespreken we de resultaten tijdens de schoolbespreking. Daarin kijken we allereerst of we op schoolniveau presteren zoals we ons voorgenomen hadden. We benoemen oorzaken waarom we dat juist wel of juist niet gehaald hebben. Daarna bekijken we of er vakgebieden zijn waar we als school extra aandacht aan willen geven. Hiervoor passen we ons onderwijsplan aan. Dit is een uitgebreide beschrijving van onze manier van lesgeven. 

Vervolgens kijken we op groepsniveau of er groepen zijn die op specifieke onderdelen opvallen. Met elkaar kijken we wat maakt dat deze groep beter of minder goed presteert. Ook de groepsleerkracht kijkt hier op terug. Mogelijk willen we voor die groep een aanpassing doen op het onderwijsplan. Tot slot kijken we op leerlinniveau naar de prestaties. Ook hier kijken we steeds welke kinderen we nog iets anders moeten bieden dan we op school- of groepsniveau doen.

Deze schoolbespreking doen we 4x per jaar. 2x na de Cito toetsen en 2x op andere momenten. Dan kijken we naar de methodetoetsen en gedrag.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij kijken zorgvuldig wat de beste vervolgschool is voor onze leerlingen. De leerkracht van groep 8, de IB-er en de directeur wegen alle factoren goed af. Dat blijkt ook uit onze adviezen. Na 3 jaar zit het grootste gedeelte op de vervolgschool die wij geadviseerd hebben. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven