Christelijke Basisschool Rehoboth

Buitenlandweg 1 7671 RK Vriezenveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Standaard doen bij ons op school alle leerlingen mee met de cito eindtoets.

In het schooljaar 2022-2023 waren dit 16 leerlingen. We scoorden boven het landelijk gemiddelde.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, toetsen we de kinderen regelmatig. We verzamelen de toets gegevens in ons administratiesysteem Parnassys. Zo krijgen we een goed beeld van de schoolprestaties en vorderingen van de kinderen.? Vanaf dit schooljaar starten we met DIA, dit leerlingvolgsysteem zal CITO vervangen. Naast de DIA toetsen (rekenen, lezen, spelling en begrijpend lezen) nemen we ook de NSCCT af. Dit is een niet schoolse capaciteitentest, die wordt ingezet om het leerpotentieel van de groep en de kinderen in kaart te brengen, met als doel een koppeling te maken tussen leerpotentieel ende DIA scores.?Analyse van deze gegevens?levert informatie op voor kwaliteitsverbetering op leerling-,?groeps-, school- en bestuursniveau en draagt bij aan de ambitie om meer uit de leerlingen te halen dan we voor mogelijk houden. De NSCCT wordt afgenomen in de groepen 5 t/m 7 in de maand oktober.?In groep 8 wordt de NIO afgenomen. De NIO is een soort intelligentietest die bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties). De uitslag zal dienen als ondersteuning bij het opstellen van het schooladvies rondom de verwijzing naar het vo. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen van de leerlingen en de score komen veelal overeen. We proberen kansrijk te adviseren, maar altijd wordt er gekeken wat voor het kind het beste vervolgonderwijs is. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Iede kind krijgt de ruimte om zichzelf te zijn en krijgt ruimte om zich te ontwikkelen. Kinderen die echt niet meer mee kunnen komen met de de lesstof van de klas, krijgen een andere leerroute. We vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk les krijgen in hun eigen klas, zodat ze onderdeel blijven van de groep. Ditzelfde geldt ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, zij krijgen ondersteuning van onze meerbegaafdheidsdeskundige hoe deze kinderen bediend kunnen worden in de klas. 

Het welbevinden van de kinderen is een belangrijke graadmeter. 

We brengen de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in beeld. Twee keer per jaar wordt deze ontwikkeling geobserveerd. Voorheen gebruikten wij ZIEN, vanaf dit jaar gebruiken wij hiervoor Kindbegrip.

De uitkomsten worden gewaardeerd en geregistreerd. Vanaf groep 5 vullen de kinderen ook zelf een vragenlijst in over allerlei facetten van de sociaal emotionele ontwikkelen. Vanuit deze vragenlijst ontstaat een beeld over een kind. Deze beelden inclusief de analyse worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.?Daarnaast krijgen de kinderen uit groep 6 tot en met 8 jaarlijks een tevredenheidsonderzoek.  

Extra aandacht:

- Actieve betrokkenheid, door middel van bewegend leren

- Didachtisch Coachen

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de regel bezoekt de inspectie de school 1x per 4 jaar. Wanneer de inspectie tevreden is, ontvangt de school een basisarrangement. Dit arrangement geldt steeds voor één jaar en betekent dat de inspectie zich geen zorgen maakt over de onderwijskwaliteit op de school. Jaarlijks voert de insepctie ook het gesprek met het bestuur om te bepalen of het basisarrangement nog geldig is. Onze school heeft ook dit schooljaar weer een basisarrangement van de inspectie ontvangen.

Terug naar boven