Christelijke Basisschool Rehoboth

Buitenlandweg 1 7671 RK Vriezenveen

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Rehoboth

Het team

Toelichting van de school

In de grafiek leest u de verdeling v.w.b. de leeftijdsopbouw van de leerkrachten. Qua leeftijdsopbouw scoren we in de groep 25 - 35 jaar en 35- 45 jaar boven het landelijk gemiddelde. Bij de groepen 45 - 55 jaar en 55 - 65 jaar scoren we onder het landelijk gemiddelde.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We werken binnen het bestuur met een vervangingspool. Echter de voorkeur van onze school ligt bij vervanging voor en door eigen personeel.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met een vakdocent voor gymnastiek, daarnaast hebben de groepsleerkracht ook de gymopleiding gedaan. 

Wij laten de kinderen met zoveel mogelijk sporten kennismaken, maar richten ons ook op sociale vaardigheden en weerbaarheid tijdens onze gymlessen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

in de groepen 1/2 werken we met een beredeneerd onderwijsaanbod. Gedurende de gehele dag werken we aan doelen tijdens het buitenspelen, gym, werkles, spel in de hoeken etc. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen uit groep 3 en 4 zijn 25,5 uur per week op school. Daarvan krijgen de kinderen 24 uur onderwijstijd per week. 

In groep 5-8 zijn de kinderen 28 uur per week op school en krijgen zijn 26 uur onderwijstijd. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

we willen een plek bieden aan:

- kinderen met leerproblemen (op een bepaald vakgebied of algehele leerproblemen)

- kinderen met een onderwijsbeperking op visueel gebied, gehoor, taal- spraakproblemen

- kinderen met een onderwijsbeperking op het gebied van gedrag. De veiligheid van leerkracht en leerlingen moet echter gewaarborgd blijven.

- zeer moeilijk lerende kinderen (cluster 3) en langdurig zieke leerlingen zijn welkom bij ons op school, mits de problematiek helder en hanteerbaar is in het reguliere onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op onze school werken we dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs.? 

De teamleden werken niet op eigen houtje. Ze besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Zo is er een doorgaande lijn binnen onze school op het gebied van zelfstandig werken en coöperatief leren.

Jaarlijks scholen we ons als team bij. Op dit moment werken we aan Didactisch coachen, Thinking4Learning, PBS, Snappet en Coöperatieve werkvormen.  

Ook individueel volgen leerkrachten bijscholingscursussen, om zelf goed in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen in het onderwijs, voorbeelden zijn: Hoog/meerbegaafdheidsdeskundige, In je Sas en Met Sprongen Vooruit.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als een kind wordt aangemeld, dan wordt er altijd een gesprek gepland met de directie. Tijdens dat gesprek worden de belangrijkste zaken besproken en wordt er een rondleiding gegeven. 2 weken voordat kinderen op de Rehoboth starten wordt er een huisbezoek gepland en vullen de ouders een vragenlijst in. In dit bezoek staat het kennismaken centraal en willen we graag het verhaal van ouders horen. Hierdoor krijgt de school zicht op de startsituatie van het kind.?Tevens worden er wenmomenten ingepland, zodat het kind voordat hij/zij start op school, alvast even kan wennen.  

Onze school werkt nauw samen met de kinderopvang bij ons in de buurt: De Hooiberg, Fantaziehuis, De Cirkel en Humankind. Wanneer kinderen in hun voorschoolse periode een vorm van kinderopvang hebben bezocht, zal aan ouders toestemming gevraagd worden om met hen in contact te treden. Middels overdrachtsformulieren wordt kennis over het kind overgedragen aan de school. Daar waar nodig vindt er een ‘warme’ overdracht plaats.?  

In groep 1 en 2 volgen we de kinderen aan de hand van de leerlijnen. Per periode staat een thema centraal en daar worden doelen en opdrachten bij gezocht. Het belangrijkste in groep 1 en 2 is het spelen: ervarend spelen, samenspelen en ontdekkend spelen. De leerkrachten bekijken tijdens het speelproces of de doelen voor die periode zijn behaald.?? 

Terug naar boven